Pomiń menu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek (Archiwum)

1.      Celem Stowarzyszenia jest:
1)      wspierania zrównoważonego rozwoju sołectwa Jaśkowice w gminie Skawina
polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego,
2)      wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
3)      ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,
4)      prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczej, także w zakresie szeroko pojętej profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących w  tym niepełnosprawnych , a także zagrożonych uzależnieniami w tym alkoholizmem  i narkomanią oraz wykluczeniem społecznym,
5)      Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.