Pomiń menu

Wielokrotnie (Archiwum)

Jesteśmy nieformalną grupą, a naszym celem jest zachęcenie samorządów w województwie łódzkim do poparcia, a następnie współpraca w projekcie wojewódzkiego budżetu obywatelskiego „To nie odpady – to cenne surowce”
Uzasadnienie projektu:
W województwie łódzkim udział odzysku z recyklingu odpadów komunalnych wynosi ok. 20%, co wprawdzie wypełnia cele nałożone na Polskę przez Unię Europejską, ale nadal jest słabym wynikiem na tle innych krajów UE (średnia wynosi 29% i z roku na rok rośnie).
Dodatkowym problemem jest słaba jakość odpadów komunalnych oddawanych do recyklingu, co utrudnia odzysk surowców. Jedną z głównych przyczyn jest brak wiedzy,  mieszkańcy skarżą się, że informacje na temat segregacji odpadów są trudno dostępne (np. tylko w Internecie) oraz niepełne (nie odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości mieszkańców). Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że „chcę segregować odpady, ale nie do końca wiem jak”.
Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców województwa łódzkiego na temat potrzeby i sposobów segregacji odpadów. W okresie średnio- i długoterminowym przyczyni się do podniesienia udziału odzysku odpadów z recyklingu oraz polepszenia ich jakości.
W trakcie projektu przewidywane są następujące działania:

1)    Zebranie wymagań, w tym konsultacje z ekspertami, np. organizacjami odzysku, firmami recyklingowymi, środowiskiem naukowym w zakresie informacji, które powinny znaleźć się w materiałach informacyjnych. Ten etap ma na celu m.in. zaangażowanie różnych środowisk w osiągnięciu wspólnych celów.

2)     Przygotowanie rysunkowego filmu instruktażowego wykonanego metodą „whiteboard animation” (obraz powstaje na oczach widza). Istotnym elementem tego działania jest opowiedzenie historii (ang. „storytelling”), która ma na celu przekonanie widza o potrzebie segregacji odpadów oraz skrótowe pokazanie sposobów postępowania z odpadami. 

3)     Przygotowanie projektu broszury informacyjnej wykonanej w 100% z papieru z recyklingu. Broszura będzie utrzymana w podobnej formie graficznej co film. 

4)     Wydruk broszur (wykonanej z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu).

5)     Dostarczenie broszur w formie drukowanej do wybranych gmin w celu rozpropagowania (gminy wiejskie i małe miasta do 10 tys. mieszkańców). W tych gminach broszury powinny być dostarczone do każdego gospodarstwa domowego za pośrednictwem przedstawicieli gmin (np. sołtysów) lub pocztą. 
6)     Dostarczenie filmu i broszur w formie elektronicznej oraz drukowanej (po kilka egzemplarzy) do:

–       wszystkich szkół podstawowych i średnich w województwie łódzkim
–       wszystkich urzędów gmin w województwie łódzkim
–       firm zajmujących się organizacją odzysku i recyklingiem 
–       innych (np. NGO zajmujących się ekologią, uczelni wyższych)

7)     Informacja do mediów lokalnych (prasa, TV, itp.) w celu dalszego rozpropagowania.
8)     Koniec 2019 r. – pomiar efektów kampanii edukacyjnej, np. poprzez:

–       Ankieta mieszkańców
–       Danych statystycznych o uzysku odpadów z recyklingu w gminach wiejskich i miastach do 10 tys. mieszkańców przed i po projekcie