Regulamin

1. W akcji Masz Głos, Masz Wybór mogą uczestniczyć grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury i lokalne media działające na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy lub miasta.

2. Uczestnicy mogą wybrać do realizacji więcej niż jedno z proponowanych przez organizatorów działań w danym roku.

Szkolenia i mikrogrant (500 zł) można otrzymać tylko do jednego z wykonywanych zadań. Przyjazd na szkolenie i otrzymanie minigrantu wiąże się z podpisaniem indywidualnych zasad współpracy z koordynatorem.

W przypadku przyznania mikrograntu udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Niepoinformowanie o nieobecności na szkoleniu (przynajmniej na 3 dni przed), będzie skutkować utrudnieniami w dalszej współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego.

3. Relacje z działań należy zamieszczać na stronie internetowej www.maszglos.pl. Zdjęcia ze spotkań organizowanych w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz zapis całości lub poszczególnych jej części, w formie audiowizualnej, audialnej, bądź transkrypcji pisemnej, będzie opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych Fundacji i w publikacjach Fundacji.

4. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór oznacza wyrażenie zgody na ich nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z ich przebiegu na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0„. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

5. Umieszczenie materiałów z działań w ramach akcji na stronie www.maszglos.pl oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie w celu promocji akcji na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0″ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

6. Uczestnicy akcji mają obowiązek informować uczestników spotkań, że filmy i zdjęcia z nich mogą być wykorzystane poprzez publikację na stronie www.maszglos.pl. Uczestnicy akcji zobowiązani są przekazać organizatorowi informację o osobach, które nie wyrażą zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych akcji Masz Głos, Masz Wybór.

7. Zaakceptowanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych swojego wizerunku oraz innych nadsyłanych materiałów w ramach promocji akcji Masz Głos, Masz Wybór. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia nadesłanych przez niego materiałów.

8. Nagroda Super Samorząd zostanie  przyznana uczestnikom akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy najskuteczniej przeprowadzą jedno z działań i najskuteczniej zachęcą do współpracy władze samorządowe i mieszkańców. O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy zrealizują jedno z pięciu działań akcji oraz terminowo zamieszczą sprawozdania z przeprowadzonych działań w aktualnościach na stronie www.maszglos.pl.
Sprawozdania powinny zawierać dokładny opis działań przeprowadzonych w ramach akcji oraz opis zmian, jakie przyniosła współpraca. Terminy zamieszczania sprawozdań z realizacji zadań na stronie www.maszglos.pl w dziale aktualności:
– do 15 grudnia 2015 r. – sprawozdanie cząstkowe,
– do 20 kwietnia 2016 r. – sprawozdanie końcowe.
Uczestnicy akcji nominowani do Nagrody zostaną wyłonieni do 31 maja 2016 r. przez komisję złożoną z przedstawicieli Fundacji im. Stefana Batorego oraz koordynatorów zadań.
Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie Jury. Przy wyborze laureatów oceniane będą pomysłowość oraz skuteczność działań.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w czerwcu 2016 roku.