Pomiń menu

Zasady i regulamin

Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos 2024 zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad: 

 •  w prowadzonych działaniach kierujemy się zasadą szacunku i otwartości, zarówno w kontaktach z mieszkańcami, jak z władzami samorządowymi;
 • do udziału w dyskusjach i spotkaniach zapraszamy osoby z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy;
 • prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnego środowiska;  
 • wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy;
 • angażujemy do działania mieszkańców i przedstawicieli władz samorządowych;
 • o prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców, władze lokalne, media oraz organizacje i instytucje partnerskie. 

W roku wyborczym: 

 •  udział w akcji Masz Głos nie może służyć agitacji i prowadzeniu kampanii wyborczej osób kandydujących i komitetów wyborczych;
 • działania przedwyborcze (m.in. debaty) mogą prowadzić uczestnicy Masz Głos, w gronach których nie ma osób kandydujących. 

Regulamin akcji 

Akcja Masz Głos 

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia we współpracy z lokalnymi władzami. 

Organizator akcji Masz Głos 

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Fundacja jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.  

Przy prowadzeniu akcji Fundacja współpracuje z koordynatorami regionalnymi: Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”, Stowarzyszeniem Rozwoju Inspiracje, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.  

Koordynatorzy regionalni odpowiadają za kontakt i współpracę z uczestniczkami i uczestnikami akcji w grupach regionalnych.  

Uczestnicy akcji Masz Głos 

W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne i organizacje społeczne, m.in. koła gospodyń wiejskich, rady rodziców, szkolne koła zainteresowań, kluby sportowe, komisje i rady dialogu obywatelskiego, rady pożytku publicznego, rady młodzieżowe, młodzieżowe strajki klimatyczne, rady seniorów, sołectwa, lokalne media, rady parafialne, ochotnicze straże pożarne.  

W akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne, instytucje samorządu terytorialnego, przedstawiciele władz samorządowych (radni, wójtowie, burmistrzowi, prezydenci) oraz osoby kandydujące w wyborach. 

Rekrutacja do akcji Masz Głos 

Aby zgłosić się do akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie się do akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w tym zasad akcji.  

Uczestnicy z poprzednich edycji muszą ponownie przejść proces rekrutacji i wypełnić formularz zgłoszeniowy.  Pierwszeństwo udziału mają nowe grupy i grupy, które uczestniczyły nie więcej niż w 3 edycjach. 

Dane osobowe uczestników akcji Masz Głos są przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności Fundacji dostępnej na stronie: https://www.batory.org.pl/polityka-prywatnosci/  

Z wybranymi osobami, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, skontaktują się koordynatorzy regionalni w celu umówienia się na rozmowy rekrutacyjne. Po zakończeniu rozmów wszyscy, którzy się zgłosili do akcji, otrzymają maila z informacja o zakwalifikowaniu się lub nie do akcji.   

Przebieg akcji Masz Głos 

Akcja Masz Głos prowadzona jest cyklicznie w okresach nazywanych edycjami akcji. Edycja 2024 trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się 1 marca, a kończy 30 listopada. Uczestnicy realizują plan działania ustalony indywidualnie z koordynatorem regionalnym akcji Masz Głos podczas spotkań wojewódzkich (marzec 2024).  

Wsparcie dla uczestników akcji: 

 • mentoring i doradztwo specjalistów z doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych, w tym bieżąca pomoc w prowadzeniu działania, wsparcie w kontaktach z władzami lokalnymi, wysłanie listu potwierdzającego udział w akcji Masz Głos do władz samorządów, udział koordynatorów w wybranych spotkaniach, wsparcie prawne;
 • sieciowanie uczestników i wymiana doświadczeń m.in. udział w ogólnopolskiej społeczności – grupa na Facebooku;
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych: wojewódzkich, ogólnopolskim;  
 • dostęp do materiałów informacyjnych (m.in. karta praw mieszkańca), promocyjnych i webinariów na stronie maszglos.pl, możliwość bezpłatnego zamówienia materiałów drukowanych np. poradników, ulotek, plakatów, w liczbie potrzebnej do prowadzenia działań lokalnych;  
 • możliwość otrzymania mikrograntu (600 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami;  
 • szkolenia i wsparcie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, pomoc w przygotowaniu tekstów i grafik, we współpracy z mediami, promocję działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl, możliwość posługiwania się logo Masz Głos szansa na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd i Super Głos; dyplom udziału w akcji.  

W ramach spotkań stacjonarnych istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu w wysokości kosztów biletów 2 klasy PKP (z wyłączeniem EIC, EIP)/ PKS lub 70% kilometrówki (ale nie wyższej kwoty niż bilety komunikacji publicznej na tej trasie). 

Obowiązki uczestników akcji: 

 • przeprowadzenie działania lokalnego na podstawie planu działania opracowanego we współpracy z koordynatorem regionalnym, oraz bieżący kontakt z koordynatorem i konsultowanie z nim prowadzonych działań;
 • udział w spotkaniu wojewódzkim, w razie niemożności udziału w spotkaniu na żywo – w spotkaniu online w terminie ustalonym przez koordynatora;
 • informowania z wyprzedzeniem o nieobecności na spotkaniach wojewódzki i zlocie a w razie otrzymania mikrograntu – podpisanie umowy z koordynatorem regionalnym;
 • angażowanie do działania mieszkańców i przedstawicieli władz samorządowych;
 • udział w ewaluacji działań tj. wypełnienie ankiety początkowej i podsumowania po zakończeniu działań;  
 • informowanie mieszkańców, władz lokalnych, mediów oraz organizacji i instytucji partnerskich o działaniach prowadzonych w ramach Masz Głos (m. in. za pośrednictwem lokalnych mediów, swoich mediów społecznościowych – m.in. profilu Masz Głos, w grupy Społeczność Masz Głos) i na stronie akcji Masz Głos;  
 • korzystanie z logotypu akcji Masz Głos (https://www.maszglos.pl/materialy-do-pobrania), konsultowanie materiałów promocyjnych z koordynatorem regionalnym i Fundacją Batorego. 

Nagroda Super Samorząd i Super Głos
 Nagroda Super Samorząd jest przyznawana uczestnikom akcji Masz Głos, którzy najskuteczniej przeprowadzili działania w ramach danej edycji akcji – we współpracy z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Nagroda przyznawana jest uczestnikom akcji oraz współpracującym z nimi władzom samorządowym. O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy danej edycji, którzy terminowo realizują zaplanowane działania oraz prześlą podsumowanie po zakończonych działaniach. Nominacje do Nagrody zgłaszają koordynatorzy regionalni. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie jury powołane przez Fundację im. Stefana Batorego. Przy wyborze laureatów oceniana jest skuteczność przeprowadzonych działań i trwałość zmiany, jakość współpracy z władzami samorządowymi, stopień zaangażowania lokalnej społeczności.  

Nagroda Super Głos jest przyznawana uczestnikom akcji Masz Głos, którzy z ogromną determinacją, mimo przeszkód, dążyli do wprowadzenia ulepszeń w swoim otoczeniu. O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy danej edycji, którzy terminowo realizują zaplanowane działania oraz prześlą podsumowania z przeprowadzonych działań. Nominacje do Nagrody zgłaszają koordynatorzy regionalni. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmują również koordynatorzy regionalni.

Rezygnacja z uczestnictwa w akcji Masz Głos 

Uczestnicy w każdej chwili mogą zrezygnować z uczestnictwa w akcji. Aby zrezygnować z uczestnictwa w akcji należy zgłosić koordynatorowi regionalnemu oraz na adres [email protected]

Wykorzystanie wizerunku w akcji Masz Głos  

 1. Rejestracja wydarzeń organizowanych w ramach akcji  
 • zdjęcia ze spotkań organizowanych w ramach akcji Masz Głos oraz zapis całości lub poszczególnych jej części, w formie audiowizualnej, audialnej, bądź transkrypcji pisemnej, są zamieszczane na stronach internetowych Fundacji, w publikacjach Fundacji i stronach internetowych koordynatorów regionalnych w celu udokumentowania przebiegu akcji. Materiały te będą publikowane na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0“ 
 1. Materiały nadesłane przez uczestników akcji  
 1. Uczestnicy akcji Masz Głos są zobowiązani do informowania osób uczestniczących w organizowanych przez nich działaniach, że ich wizerunek może zostać wykorzystany do dokumentowania w mediach działań uczestników oraz Fundacji. 

Zasady przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe uczestników akcji są przetwarzane przez Fundację jako administratora danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.batory.org.pl/polityka-prywatnosci/