Pomiń menu

Sprawozdanie ze spotkania w Lubieniu Kujawskim

 

Dnia 14 maja 2007 odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Lubień Kujawski z panią Wiceburmistrz Haliną Lubasińską, reprezentującą Urząd Gminy i pana Burmistrza Pawła Wiktorskiego. W imieniu Grupy Inicjatywnej „Z drugiej strony” spotkanie prowadzili: Pan Marek Wiliński i Pan Janusz Walczak. W spotkaniu uczestniczyła prawie 40. osobowa grupa mieszkańców.

Prowadzący spotkanie poinformowali zebranych o celach i zadaniach akcji „Masz głos, masz wybór”. Zrelacjonowali też przygotowania grupy, które doprowadziły do zorganizowania niniejszego spotkania oraz przedstawili kalendarium dalszych działań. Wyjaśnili także, że termin dzisiejszego spotkania wyznaczył sam Pan Burmistrz, sugerując później swoją ewentualną nieobecność z przyczyn służbowych.

Prowadzący, po przedstawieniu regulaminu spotkania, otworzyli debatę. Na wstępie pani Wiceburmistrz przedstawiła program działań Burmistrza na rok obecny i na całą kadencję. Program ten obejmuje:

 • w dziedzinie budownictwa mieszkalnego – zakup terenów, ich uzbrojenie oraz wykup budynku na cele socjalne;
 • w dziedzinie oświaty i kultury – zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół, budowę dwóch sal gimnastycznych, a także budowę stadionu;
 • w dziedzinie obniżania wysokiego bezrobocia w gminie – dalsze inwestycje i pozyskiwanie kolejnych inwestorów na terenach po byłym lotnisku (prawdopodobnie tereny te zostaną zakwalifikowane jako strefa ekonomiczna)
 • inne – modernizacja skweru zieleni w centrum miasteczka oraz zakup samochodu strażackiego. 

Następnie przystąpiono do dyskusji, w której padło wiele ciekawych uwag i propozycji, m.in. dotyczące:

 • intensyfikacji procesu gazownictwa gminy;
 • zapewnienia mieszkań komunalnych;
 • uzupełnienia oświetlenia wskazanych miejscowości;
 • rozwiązania problemu gorzelni i fermy tuczników zanieczyszczających powietrze w miasteczku;
 • wyrównywania i utwardzania wskazanych dróg gminnych;
 • zamontowania progów zwalniających oraz przejść dla pieszych;
 • zwiększenia nadzoru nad porządkiem w mieście, nad jeziorem i wokół skansenu;

Uczestnicy spotkania zwrócili istotną uwagę na konieczność częstego organizowania takich debat z bezpośrednim udziałem Burmistrza. Odczuwają również totalny brak konsultacji społecznych w myśl porzekadła: ”Władza sobie, mieszkańcy sobie”. Wyrażono nadzieję na powstanie lokalnego stowarzyszenia inspirującego do takich działań i przedsięwzięć.      
Na zakończenie prowadzący podsumowali spotkanie i poinformowali o kolejnych krokach, w tym także o przedstawieniu deklaracji i postulatów mieszkańców do podpisu Panu Burmistrzowi.

z ostatniej chwili:

Pan Burmistrz na spotkaniu z członkami Grupy Inicjatywnej w dn. 18.05.2007 odmówił podpisania deklaracji, zasłaniając się koniecznością konsultacji z Radą Miasta. Nie sprecyzował terminu zakończenia tych działań. Czekamy do 31-go maja. Poinformujemy o wynikach.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników i organizatorów akcji.

 

 

" Z drugiej strony "