Pomiń menu

Podpisanie deklaracji w Pakości

Spotkanie z burmistrzem oraz przedstawicielami sołectw odbyło się w dniu 25 kwietnia 2007 roku w Urzędzie Miasta w Pakości. Burmistrz Pakości  Wiesław Kończal przestawił swoje plany na kolejne lata, zgodne z wcześniej przyjętą Strategią Rozwoju Gminy. Do najważniejszych problemów lokalnych zaliczył : zły stan dróg gminnych, przestarzały system kanalizacyjny gminy, zły stan techniczny budynków szkolnych, brak odpowiedniej polityki rozwoju turystyki w gminie.

Zobowiązał się w trakcie swojej kadencji ( lata 2006 – 2010) do poprawy stanu dróg, poprzez systematyczne remonty i budowę dróg. Planowane jest stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki ściekowej w porozumieniu z Gminą Barcin. Obiekty szkolne maja zostać kompleksowo wyremontowane. Na te cele mają być wykorzystane środki zewnętrzne, m.in. z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Głównym celem w ramach promocji miasta i gminy ma być promowanie i wspieranie renowacji tzw. Kalwarii Pakoskiej ( drugiej co do wielkości w Polsce) oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą.

W roku 2007 ma zapoczątkować realizację działań wymienionych powyżej m.in.:

  1. zapoczątkować przebudowę ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska, oraz m. Wielowieś – Gorzany poprzez pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych.
  2. Przyłączyć gminny system kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w m. Sadłogoszcz.
  3. W roku 2007 zakończy się także remont termomodernizacji budynku Gimnazjum w Pakości.
  4. Jako cel nadrzędny burmistrz  pragnie zintegrować środowiska kościelne i świeckie do działań na rzecz renowacji kalwarii Pakoskiej.

Po przestawieniu tych postulatów burmistrz w asyście Przewodniczącego Rady Miasta podpisał deklarację. Na koniec poprosił wszystkich zgromadzonych o  przekazanie tych postulatów mieszkańcom swoich sołectw oraz wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące możliwości rozwoju gminy kierować na bieżąco do niego osobiście.

 

Informacje o tym wydarzeniu zostały umieszczone na stronie internetowej miasta Pakość, przesłane do gazety lokalnej uraz umieszczone na stronie internetowej PKCDL – FRDL. Jednocześnie w Urzędzie Miasta pozostawiono plakaty i ulotki informacyjne projektu: „Masz głos, masz wybór”.

 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy