Pomiń menu

11 maja 2007 – debata w Nasielsku

 

W piątek 11 maja 2007r. w kinie Niwa w Nasielsku odbyło się spotkanie mieszkańców z burmistrzem Bernardem Dariuszem Muchą  zorganizowane przez Stowarzyszenie Europa i My w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, Masz wybór” koordynowanej przez Fundację im. Stefana Batorego  i Stowarzyszenie Szkoła Liderów  w Warszawie. Spotkanie to miało charakter debaty publicznej o najważniejszych problemach gminy.

Stowarzyszenie Europa i My biorąc udział w akcji w 2006r.  poprzez zorganizowanie debaty z 6-cioma kandydatami na burmistrza Nasielska stworzyło możliwości poznania i zrozumienia różnych poglądów i punktów widzenia mieszkańców gminy Nasielsk. Znając obietnice nowowybranych i poznając najważniejsze problemy wskazane przez mieszkańców chcemy obecnie przyglądać się jak te obietnice są realizowane i jak są rozwiązywane problemy. W ramach akcji 2007  będziemy kontynuować debaty publiczne w Nasielsku angażując i zachęcając mieszkańców do działania. Do końca kadencji do 2010 roku będziemy sprawdzać w jaki sposób są realizowane zobowiązania władz.

Pierwsze spotkanie w ramach akcji 2007  „Masz głos, Masz wybór” miało na celu przedstawienie  problemów gminy, zdaniem burmistrza  najważniejszych oraz  poinformowanie mieszkańców  o planach ich rozwiązywania w ciągu czterech lat kadencji do 2010 roku  a w szczególności w najbliższym roku 2007

Stowarzyszenie Europa i My zaprosiło na otwarte spotkanie osobiście  wszystkich 15-stu radnych  Rady Miejskiej w Nasielsku. Zaproszenie do mieszkańców skierowano za pomocą plakatu rozwieszonego 2 tygodnie przed spotkaniem we wszystkich ważniejszych miejscach w mieście: w Urzędzie Miejskim, w kinie, w bibliotece publicznej, sklepach oraz na przystankach autobusowych .Zamieszczone zostały także artykuły w dwóch kolejnych numerach dwutygodnika czasopisma samorządu gminnego Życie Nasielska (Nr.8 i Nr.9) wydawanego o nakładzie 1300 egz. Informacje o spotkaniu umieszczono również na stronie internetowej stowarzyszenia www.europaimy.org

Niestety grupa zainteresowanych przybyłych na spotkanie była nieliczna –zaledwie 15 osób, w tym 2 radnych. Spotkanie rozpoczęło się o godz.17.00 słowem wstępnym wygłoszonym przez Elżbietę Wróblewską koordynującą działania w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór” na terenie gminy Nasielsk. Przybliżyła ona zebranym cel i harmonogram akcji. Następnie  głos zabrał burmistrz ,który  wskazał  problemy lokalne gminy Nasielsk, w tym wskazał 5 najważniejszych jego zdaniem, podał  sposoby ich rozwiązywania w swojej kadencji (2006-2010) oraz wymienił najważniejsze działania jakie zamierza podjąć w 2007 roku.

Burmistrz za najważniejsze problemy lokalne uznał:

-bezrobocie,
-oświatę i naukę,
-infrastrukturę techniczną,
-gospodarkę odpadami,
-bezpieczeństwo bezpieczeństwo estetykę.

W trakcie swojej kadencji  (2006-2010) Burmistrz Nasielska będzie starał się rozwiązać/niwelować te problemy poprzez: 

-przygotowanie terenów inwestycyjnych ,tworzenie wizerunku gminy przyjaznej inwestorom (promocja Gminy, obniżenie podatków dla nowych inwestorów, co prowadziłoby do utworzenia nowych miejsc pracy),
-dalszą modernizację budynków oświatowych, budowę urządzeń i boisk sportowych, zwiększenie wydatków na zajęcia ponadprogramowe,
-poprawę stanu infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy (wodociągi, kanalizacja sanitarna), budowę i modernizację dróg gminnych,
-doskonalenie systemu segregacji odpadów w oparciu o składowisko odpadów w Jaskółowie, poprzez ciągłe dokształcanie w zakresie wartości świadomości ekologicznej i poprawę warunków do segregacji u źródła,
-działania zmierzające ku poprawie stanu bezpieczeństwa wykonywane przez Policję, podejmowanie starań celem zagwarantowania bezpiecznego przejazdu przez główne skrzyżowania w Nasielsku(światła, rondo) zwiększona dbałość o tereny zielone i skwery oraz zasoby mieszkaniowe stanowiące majątek Gminy.

W 2007 roku Burmistrz Nasielska zamierza kontynuować działania w w/w obszarach doprowadzić do:

-remontu, modernizacji i wyposażenia placówek oświatowych,
-wykonania projektów drogowych dla nasielskich osiedli mieszkaniowych,
-remontu dróg gminnych,
-realizacji terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego,
-kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej,
-zakończenia I etapu rozbudowy Szkoły w Starych Pieścirogach.

Po ok. 40-minutowym wystąpieniu burmistrza rozpoczęła się dyskusja. Zebrani mogli skomentować prezentację burmistrza oraz zgłosić własne uwagi. Dyskusja chociaż w nielicznym gronie był rzeczowa i owocna i trwała przeszło godzinę. W charakterze partnerskiego dialogu zainteresowani mieszkańcy Pieściróg  dowiedzieli się o szczegółach dotyczących gazyfikacji tego terenu oraz perspektyw rozbudowy sieci kanalizacyjnej na tym obszarze. Rozmawiano o poczynaniach władz odnośnie nawiązania współpracy w ramach miast bliźniaczych, szczególnie w kwestii wymiany młodzieży. Na pytania zainteresowanych burmistrz wyjaśnił jakie są uwarunkowania budowy mieszkań w blokach przy ul. Płońskiej oraz wyjaśnił rolę gminy w ich dalszym funkcjonowaniu w przyszłości. Burmistrza proszono o wyjaśnienie dotyczące dlaczego ostatnio zauważa się niepokojące zanieczyszczenia wody mimo, że działa oczyszczalnia ścieków. Jeden z mieszkańców zauważył, że  w gminie przydałby się większy dostęp do internetu zaapelował do działaczy lokalnych aby podjęli o to starania. Burmistrz wskazał zakres tematyczny wniosków przygotowywanych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku do przedłożenia w ramach pozyskania funduszy strukturalnych, wskazał istotę problemów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie oraz odniósł się do istotnych różnic dotyczących prowadzenia polityki budżetowej gminy w nowej perspektywie w stosunku do poprzednich uwarunkowań. Dzięki bezpośrednim spotkaniom z mieszkańcami burmistrz miał możliwość przekazać dobre wieści dotyczące wizyty radnych z gminy Łomianki, którzy w sobotę 13 maja 2007roku zostali zaproszeni do Nasielska aby zapoznać się z naszymi dobrymi praktykami-w programie przewidziano odwiedzenie oczyszczalni ścieków i wysypiska w Jaskółowie . Na tę wycieczkę burmistrz zaprosił również zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

Finałem spotkania Burmistrza Nasielska z mieszkańcami było zapoznanie  zebranych z treścią Deklaracji Burmistrza –pisemnego zobowiązania dotyczącego rozwiązywania lokalnych problemów. Podpisany dokument został przekazany przez burmistrza na ręce prowadzącej spotkanie, która następnie odczytała jego treść oraz poinformowała zebranych, że  zostanie on  zamieszczony w internecie na stronach www.maszglos.pl oraz www.europaimy.org

Na szczególne podkreślenie zasługuje  fakt, że spotkanie odbywało się w atmosferze gdzie władze były partnerem a nie wrogiem-sam burmistrz chętnie przyjął zaproszenie Stowarzyszenia Europa i My do udziału w debacie. Notatkę prasową o spotkaniu zamieściło Życie Nasielska w aktualnym swoim kolejnym numerze (Nr.10 z dn.18 -25 kwietnia 2007r.) Aby zachęcić mieszkańców do aktywniejszego zainteresowania się problemami gminy Stowarzyszenie Europa i My uruchomiło dyżury w tej sprawie w swoim biurze, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku pok.12 . Bieżące informacje będą zamieszane na stronach

www.europaimy.org
www.nasielsk.pl
www.zycie.nasielsk.pl

Koordynator działań w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór” na terenie gminy Nasielsk:
Elżbieta Wróblewska 

Stowarzyszenie Europa i My