Pomiń menu

Spotkanie Wójta Gminy Domaradz z mieszkańcami – 13 maja 2007 r.

 

Spotkanie wójta gminy Domaradz z mieszkańcami odbyło się 13 maja 2007 r w sali widowiskowej GOK w Domaradzu.

Przygotowując spotkanie wykorzystaliśmy wskazówki zaproponowane przez Akcję „Masz głos, masz wybór”

Spotkanie  z wójtem poprzedzone było zaproszeniem z informacją o Akcji „Masz głos, masz wybór”. Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy poprzez plakaty i ulotki Akcji oraz ogłoszenia w Kościele przez księdza proboszcza. Na spotkanie zaproszeni zostali także radni oraz działające w gminie organizacje.

Za stołem prezydialnym zajęli miejsca : wójt, radni, przedstawiciele organizacji (OSP, LOK, KSM, Klub Sportowy, Akcja Katolicka) oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz (organizator spotkania). Na stole umieszczone zostały wizytówki zaproszonych gości.

Niestety w spotkaniu uczestniczyło tylko około 30 osób (sporządzona została  dobrowolna lista obecności). Fakt ten potwierdził raz jeszcze bierność mieszkańców i umocnił nas w przekonaniu o potrzebie angażowania się w Akcję. Spotkanie przebiegało według przygotowanego scenariusza:

 • Powitanie wszystkich, przedstawienie się, informacja o roli jako prowadzącej spotkanie, (spotkanie prowadziła Bernadeta Głód-prezes Stowarzyszenia) 
 • Prezentacja celu spotkania i przedstawienie planu.
  Przedstawiona została informacja o akcji w jaką włączyło się Stowarzyszenie rozpoczynając w Domaradzu działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami oraz wzmacniania poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.
 • Przedstawienie wszystkich gości.
 • Wprowadzenie zasad obowiązujących wszystkich uczestników spotkania (przedstawiony został regulamin spotkania).

W pierwszej kolejności o zabranie głosu poproszony został wójt gminy – Jan Pilch, który jest wójtem pierwszą kadencję. W swoim wystąpieniu zapoznał zebranych o najpilniejszych działaniach, które zamierza zrealizowac (zostały umieszczone w deklaracji).

W 5-minutowych wystąpieniach zaprezentowali swoje organizacje zaproszeni goście informując o planach działania i deklaracji budowania platformy współpracy.

Z uwagi na niską frekwencję odstąpiono od sporządzania listy osób chętnych do zabrania głosu.

Przybyli mieszkańcy wskazywali na istniejące w gminie problemy zwracając się do wójta o wyjaśnienia i możliwości ich rozwiązania.

Poruszono m. in. kwestie :
 
– oczyszczalni ścieków i kanalizacji,
– działań w celu pozyskania środków finansowych z zewnątrz,
– likwidacji zakładu gospodarki komunalnej
– zasadności kupna mikrobusu,
– adaptacji byłej weterynarii,
– parkingu przy stadionie,
– lamp oświetleniowych,
– chodników i poboczy,
– zmiany lokalizacji przystanków autobusowych,
– wykorzystania środków promesy ze skutków powodzi,
– kryteriów kwalifikacji dróg do remontu.
Na wszystkie pytania wójt udzielił odpowiedzi.

Na spotkaniu wyrażono opinię o potrzebie kontynuowania Akcji „Masz głos, masz wybór”. Z aprobatą przyjęto informacje umieszczone na ulotce dotyczące wydarzeń objętych Akcją

Na zakończenie spotkania zebrani poinformowani zostali o sporządzeniu pisemnej deklaracji dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów oraz o zorganizowaniu kolejnego spotkania.

Informacja ze spotkania wraz ze zdjęciami umieszczona została na stronie Domaradza : http://www.domaradz.pl/. Wójt przedstawił następujące zobowiązania :

 • Budowa nowej oczyszczalni ścieków
 • Kanalizacja gminy
 • Utrzymanie istniejących placówek oświatowych
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach
 • Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej

Prezes Bernadeta Głód podziękowała zebranym za uczestnictwo w spotkaniu.