Pomiń menu

Pierwsza debata Koalicji Kraków

W dniu 06. czerwca, kilka minut po godzinie 19.00 w auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie, w ramach akcji „Masz głos – Masz wybór” rozpoczęła się debata z udziałem pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. inwestycji strategicznych, panem Krzysztofem Adamczykiem.

 

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 50 osób, w tym radni dzielnic i miasta, przedstawiciele różnych środowisk społecznych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, studenci, emeryci zostało zorganizowane przez Krakowską Radę Samorządów Uczniowskich, Stowarzyszenia Manko, Future, Młode Centrum, Forum dla Polski oraz Obywatelskie Forum Demokratyczne.

Niestety tym razem nie było z nami Prezydenta Miasta Krakowa, który jednakże wyraził chęć uczestnictwa w zaplanowanej na jesień debacie. 

Spotkanie poprowadziła Aleksandra Stanek ze stowarzyszenia Future, która po krótkim przywitaniu, poinformowała o celach akcji jak i harmonogramie przyszłych wydarzeń. W trakcie spotkania próbowaliśmy wygenerować listę potrzeb inwestycyjnych, priorytetowych z punktu widzenia zwykłych mieszkańców.

Pan Krzysztof Adamczyk tytułem wstępu przedstawił w większości młodym uczestnikom spotkania swoją osobę. Zaprezentował Strategię Rozwoju Krakowa opartą na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, określający listę kilkudziesięciu priorytetowych kierunków inwestowania w latach od 2007 do 2016, dostępnym zarówno w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta oraz na miejskich stronach internetowych www.krakow.pl, i przedstawił te, które wchodzą w jego zakres odpowiedzialności, czyli inwestycje strategiczne. 

Kierunki rozwoju miasta dzielą się na trzy zasadnicze grupy:

 1. Pierwsza z nich to inwestycje metropolitalne. Znalazło się w niej kilkanaście dużych zadań o szczególnym znaczeniu dla Krakowa i szeroko rozumianej aglomeracji krakowskiej, m.in.: Centrum Kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim, Centrum Koncertowe w Cichym Kąciku, Centrum Targowe w Balicach, a także wschodnia i północna obwodnica Krakowa. 
 2. Drugą grupę stanowią inwestycje strategiczne: przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu transportu zbiorowego, a także budowa nowych linii tramwajowych, podsystem szybkiego tramwaju, modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu drogowego, przede wszystkim dokończenie drugiej i trzeciej obwodnicy Krakowa. Dokument wymienia ponadto inwestycje związane z ochroną środowiska, sportem i rekreacją, kulturą oraz rewaloryzacją szeroko rozumianej przestrzeni publicznej (Centrum sportu i rekreacji, Młodzieżowe centrum sportu i edukacji w Nowej Hucie).
 3. Trzecią grupę stanowią inwestycje programowe, często o charakterze lokalnym. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny to swoista deklaracja władz lokalnych, jakie zobowiązania przyjmują wobec miasta i jego mieszkańców. Nie ma on jednakże charakteru ostatecznego, będzie realizowany w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Miasta. 

Trzecia najważniejsza część debaty była poświęcona pytaniom z sali. Niestety z braku czasu nie byliśmy w stanie przedstawić zadań, jakie zgłaszali nam mieszkańcy Krakowa w ostatnich tygodniach poprzez ankiety oraz listy mailingowe.

W trakcie dyskusji pojawiły się następujące zagadnienia: 

 • Ignorowanie przez władze problemów lokatorów. 
 • Brak oraz fatalna jakość ścieżek jak i systemu tras rowerowych, szczególnie tych o profilu użytkowym a nie turystycznym. 
 • III obwodnica – niezwykle istotna dla Krakowa – nadal jest niedokończona.
 • Brak poprawy dostępności komunikacyjnej (połączenia nocne), pomysłu na rozładowanie zatorów komunikacyjnych.
 • Brak koncepcji dot. wysokiej zabudowy.
 • Brak inwestycji w budowę nowych boisk. 
 • Konieczność rozwiązania sprawy lokalizacji spalarni śmieci. Firma zewnętrzna rozpocznie poszukiwanie lokalizacji, wykorzystując przy tym już istniejące doświadczenia jak i intensyfikując proces komunikowania się z mieszkańcami przedmiotowych regionów. Budowa powinna się zakończyć w 2012 roku. 
 • Spóźniony proces decyzyjny. 
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu (modernizacja torowisk tramwajowych).
 • Brak zaufania do inwestycji oraz brak komunikacji na płaszczyźnie władza lokalna – mieszkańcy, co bardzo często odzwierciedla się w protestach mieszkańców wobec planowanych inwestycji. 
 • Brak koordynacji między osobami kompetentnymi, odpowiedzialnymi za kolejne etapy inwestycji np. transport i budownictwo. 

W większości wypowiedzi przewijała się potrzeba organizacji podobnych publicznych debat oraz spotkań mieszkańców z władzami miasta. W poczuciu uczestników debaty władze miasta zbyt rzadko sięgają po instrument, jakim są konsultacje społeczne. 

Ostatnią częścią debaty było podsumowanie i poinformowanie o kolejnych krokach, tj. o tworzeniu prezentacji internetowej www.projekt-krakow.pl oraz o debacie z prezydentem miasta Krakowa zaplanowanej na wrzesień. Sprawozdanie i zebrane postulaty zostaną przedstawione Prezydentowi miasta, mediom oraz organizatorom akcji „Masz głos – Masz wybór”. Zebrane postulaty oraz Plan Inwestycyjny dla Krakowa będą podstawą do monitoringu i rozliczenia z nich podczas następnych miesięcy, jak i trwania całej kadencji. 

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują gospodarzom – Wyższej Szkole Ekonomicznej za możliwość zorganizowania debaty oraz panu Pełnomocnikowi za wzięcie udziału w spotkaniu. 

Postulaty mieszkańców Krakowa: 

 • Wprowadzenie nowych standardów pracy w  administracji.
 • Wprowadzenie jasnych przejrzystych kryteriów zatrudniania pracowników.
 • Wprowadzenie nowoczesnych metod  zarządzania.
 • Rozliczanie się z wydanych publicznych  pieniędzy.
 • Ograniczenie biurokracji.
 • Realizacja projektu E-Urząd. Zmiany w statucie miasta dot. łączenia mandatów radnego miasta i radnego dzielnicy. 
 • Podjęcie działań na rzecz lepszej współpracy pomiędzy policją, strażą miejską a społecznością lokalną. 
 • Stworzenie warunków do zakładania  stowarzyszeń, fundacji. Wspieranie wszelkich inicjatyw  obywatelskich, chcących razem coś zrobić na rzecz innych. Zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta jak i współodpowiedzialność za przyszłość miasta.
 • Reprezentacja młodzieży przy władzach miasta.
 • Infrastruktura drogowa, kolejowa oraz lotnicza (rozbudowa i modernizacja lotniska Balice, skomunikowanie terenów rozwojowych – budowa ciągów radialnych, remonty ulic, poprawa układu komunikacyjnego w tym budowa parkingów podziemnych i naziemnych.
 • Środki europejskie – ich skuteczne pozyskanie i umiejętne wykorzystanie dla miasta. 
 • Konsekwentne wprowadzanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta, umożliwiającego racjonalne i szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych, określenie obszarów, dla których miasto będzie prowadzić aktywną politykę pozyskiwania inwestorów. 
 • Wprowadzanie programu naprawczego miejskich placówek służby zdrowia, podniesienie jakości świadczonych usług.
 • Konieczność sformułowania wizji miasta za 10-20 lat: Jakim miastem powinien być Kraków? Budowa pozytywnego wizerunku miasta, w tym rewitalizacja zespołów zabytkowych miasta, dbanie o czystość miasta, porządek, w tym architektoniczny, zrównoważony rozwój miasta i ład przestrzenny.
 • Wpieranie współpracy nauki z gospodarką. Wprowadzenie stypendiów od Rady Miasta dla najlepszych studentów.
 • Tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla rozwoju kultury.
 • Sprawne zarządzanie gospodarką odpadów (spalarnia, zakład segregacji).
 • Rozbudowa ogólnodostępnego internetu.
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa. Działania miasta podejmowane w celu poprawy sytuacji lokatorów w prywatnych kamienicach w szczególności poprzez system taniego budownictwa. 
 • Likwidacja barier architektonicznych (dla osób niepełnosprawnych).
 • Inicjatywy ustawodawcze do sejmu (zwiększnie kompetencji samorządów)

Obywatelskie Forum Demokratyczne