Pomiń menu

Raport z monitoringu realizacji zobowiązań wójta gminy Domaradz

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz jest uczestnikiem  akcji „Masz głos, masz wybór" , której celem jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności  – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Decyzję o uczestnictwie w akcji podjęliśmy aby wspólnie uczyc się budowania dialogu pomiędzy władzą i mieszkańcami.

Uczestnicząc w akcji mamy możliwośc korzystania z doświadczeń innych uczestników akcji realizujących jej program a także angażowania mieszkańcow do interesowania się sprawami gminy.

Współpracując z Fundacją im. Stefana Batorego i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów mamy możliwośc korzystania z „dobrych praktyk” w naszym działaniu.

W ramach akcji przeprowadziliśmy w maju br spotkanie mieszkańców z wójtem gminy Domaradz na temat lokalnych problemów, które władze planują rozwiązać podczas swojej kadencji . Na spotkanie zaproszeni zostali radni oraz przedstawiciele działających na terenie gminy organizacji.

Efektem spotkania była m.in. pisemna deklaracja wójta dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów.

Pełny tekst deklaracji:
Jako wójt gminy Domaradz za najważniejsze problemy lokalne uważam:

Budowa nowej oczyszczalni ścieków
Kanalizacja gminy
Utrzymanie istniejących placówek oświatowych
Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej

W trakcie mojej kadencji (2006-2010) będę się starał rozwiązać/zniwelować te problemy, poprzez:

Budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz
Budowę sieci kanalizacyjnej w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych.
Dofinansowanie z budżetu gminy istniejące placówki oświatowe.
Dokończenie oświetlenia ulicznego gminy.
Systematyczne pozyskiwanie środków finansowych na modernizację i remonty dróg.

W 2007 roku zamierzam doprowadzić do:

Opracowania studium wykonalności, oraz złożenie wniosków o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na budowę oczyszczalni ścieków.
Opracowania studium wykonalności, oraz złożenie wniosków o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej w Domaradzu.
Utworzenia zespołów szkół.
Wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Golcowa.
Budowy chodnika dla pieszych w kierunku stadionu w Domaradzu, oraz wykonania nakładki asfaltowej na drodze Domaradz – Lutcza.
Remontu dróg w Baryczy „Wolanówka”, w Golcowej „Ropa”.

Ważnym źródłem informacji w monitoringu były sesje Rady Gminy, w których uczestniczyła prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz Bernadeta Głód oraz bezpośrednie informacje od pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Gmina Domaradz jest mała gminą i każde realizowane na jej terenie jest widoczne.

Monitoring był prowadzony od maja 2007 r. do debaty, która odbyła się 28 października 2007 r.

Analiza realizacji działań zadeklarowanych przez wójta w miesiącu maju 2007 r do wykonania w pierwszym roku kadencji.

1.      Dwa pierwsze zadania tj. opracowanie studium wykonalności, oraz złożenie wniosków o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na budowę oczyszczalni ścieków oraz opracowanie studium wykonalności, oraz złożenie wniosków o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej w Domaradzu zostały połączone w jedno przedsięwzięcie ze względu na ich współzależnośc zarówno w wykonaniu jak i w późniejszym funkcjonowaniu. W tym zakresie została dopracowana dokumentacja, zwłaszcza opracowanie aktualnego kosztorysu na sieć kanalizacyjną oraz zlecono opracowanie studium wykonalności na całość zadania (oczyszczalnia + kanalizacja) firmie ResManagement z Brzozowa. Nie zostały złożone wnioski na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych z uwagi na przedłużające się terminy otwarcia konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

Realizacja tego zadania jest na etapie oczekiwania na nabór wniosków.

2.      Utworzenia zespołów szkół.

Podjęto prace nad utworzeniem od 01 września 2007 r. Zespołu Szkół w Golcowej oraz Zespołu Szkół w Domaradzu. Przeprowadzono szereg spotkań z dyrekcjami szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 w Domaradzu, Gimnazjum w Domaradzu, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golcowej oraz Gimnazjum Golcowej), z rodzicami, władzami gminy, na których omówiono korzyści i zagrożenia wynikające z tej reorganizacji, uwzględniono zalecenia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W wyniku podjętych działań uchwałą Rady Gminy (Uchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy w Domaradz    z dnia 16 kwietnia 2007 r.) utworzono Zespół Szkół w Golcowej. Pozostawiono bez zmian funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Domaradzu oraz Gimnazjum   w Domaradzu ze względu na negatywną opinię Kuratorium Oświaty.

3.      Wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Golcowa.

Trwają prace końcowe wykonania w/w oświetlenia. Z uwagi na realizację zadania w oparciu o posiadaną dokumentację, nie było możliwości wykonania dodatkowego odcinka tego oświetlenia. W tym zakresie podjęte zostaną dodatkowe czynności.

4.      Budowa chodnika dla pieszych w kierunku stadionu w Domaradzu, oraz wykonania nakładki asfaltowej na drodze Domaradz – Lutcza.

Remont dróg w Baryczy „Wolanówka”, w Golcowej „Ropa”.

Budowa chodnika dla pieszych w kierunku stadionu w Domaradzu została w pełni ukończona. Wykonana została nakładka asfaltowa na drodze Domaradz- Lutcza. Remont dróg w Baryczy „Wolanówka” oraz w Golcowej „Ropa” również został wykonany.

Raport powstał  20 października 2007 r.

Autorami raportu są członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz:

Bernadeta Głód,  Marian Skubisz, Adam Bryś

Źródła wiedzy:
1.Informacje zebrane podczas każdej sesji Rady Gminy
2.Informacje od wójta gminy oraz odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań pracowników Urzędu Gminy
3. Obserwacje prowadzonych inwestycji, wizji lokalnej,

Raport zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej. Oszklona tablica wykonana została w ramach przyznanego mikrograntu na zadania realizowane w ramach akcji. Tablica umiejscowiona została na terenie Gminnej Spółdzielni, w centralnym miejscu Domaradza.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Domaradz