Pomiń menu

Raport z debaty-Domaradz 28.10.07

 

28 października 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Domaradzu odbyła się debata z udziałem mieszkańców i Wójta Gminy Domaradz – Jana Pilcha. Debata była podsumowaniem pierwszego roku akcji "Masz głos, masz wybór", którą w naszej gminie prowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

Celem akcji „Masz głos, masz wybór" jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Wybór władz samorządowych nie ogranicza się do oddawania głosu raz na 4 lata. Potrzebna jest systematyczna praca przez całą kadencję, nastawiona na budzenie zainteresowania mieszkańców sprawami gminy.

Niedzielne spotkanie miało postać debaty, podczas której wójt Gminy Domaradz, Jan Pilch, przedstawił stan realizacji przedsięwzięć, które na podobnym spotkaniu na początku roku uznał za priorytetowe w tym roku:

Opracowania studium wykonalności, oraz złożenie wniosków o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na budowę oczyszczalni ścieków – przygotowano odpowiednią dokumentację i obecnie trwa oczekiwanie na otwarcie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013

Opracowania studium wykonalności, oraz złożenie wniosków o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej w Domaradzu – przygotowano odpowiednią dokumentację i obecnie trwa oczekiwanie na otwarcie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013

Utworzenia zespołów szkół – utworzono Zespół Szkół w Golcowej, pozostawiono bez zmian funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Domaradzu oraz Gimnazjum W Domaradzu ze względu na negatywną opinię KO

Wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Golcowa – zadanie jest w końcowej fazie wykonania

Budowy chodnika dla pieszych w kierunku stadionu w Domaradzu, oraz wykonania nakładki asfaltowej na drodze Domaradz – Lutcza – zadanie wykonano

Remontu dróg w Baryczy „Wolanówka”, w Golcowej „Ropa”- zadanie wykonano

Realizacja zadeklarowanych działań przedstawiona w monitoringu oraz przez wójta jest widoczna na terenie gminy , nie było dodatkowych pytań. Ponadto wójt poinformował o podjętych działaniach dotyczących chodnika dla pieszych przy niebezpiecznym odcinku drogi krajowej, którego mieszkańcy bezskutecznie domagają się od kilku lat. Ze zrozumieniem przyjęto także informacje o konieczności zabezpieczenia w budżecie na najbliższe lata środków na realizację kosztownej inwestycji jaką jest kanalizacja i oczyszczalnia ścieków.

Na spotkaniu poruszono problem modernizacji Domu Pielgrzyma, który ze względu na stan techniczny nie jest wykorzystywany a mógłby stac się miejscem prowadzenia działalności rekolekcyjnej, turystycznej, kulturalno-oświatowej, być zapleczem dla inicjatyw mieszkańców. Zwrócono uwagę na możliwośc pozyskania środków z zewnątrz na ten cel informacja z debaty umieszczona została na stronie internetowej Domaradza : /www.domaradz.pl/ w zakładce „wydarzenia”.  

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Domaradz