Pomiń menu

Raport z monitoringu deklaracji Burmistrza Miasta Łęczyca

RAPORT Z MONITORINGU DEKLARACJI BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA
ROK 2007

ŁĘCZYCKI KOMITET OBRONY BEZROBOTNYCH

I.  WPROWADZENIE

Stowarzyszenie Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych przystąpiło do ogólnopolskiej akcji "MASZ GŁOS MASZ WYBÓR" zainicjowanej przez Fundację Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Założenia akcji i jej celem przewodnim jest budowanie dialogu pomiędzy władzą a mieszkańcami oraz angażowanie mieszkańców  do zainteresowania się sprawami naszego miasta.

Przystąpienie naszej organizacji do akcji umożliwia nam pełny dostęp do uczestnictwa w życiu publicznym, jawności działania naszego Burmistrza, a co za tym idzie rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach akcji 16 maja 2007 roku odbyło się pierwsze otwarte spotkanie mieszkańców Łęczycy z nowo wybranym burmistrzem miasta Andrzejem Olszewskim, w trakcie którego burmistrz przedstawił zebranym program działań jakie zamierza podjąć  na okres całej swojej kadencji oraz program działań na rok bieżący. Efektem spotkania było podpisanie Deklaracji Burmistrza zawierającej listę 5 najważniejszych (według Burmistrza) problemów miasta Łęczyca w roku bieżącym.

II. PRZEDMIOT  MONITORINGU

Monitoring jest zaplanowanym procesem obserwacji prowadzonym w jasno określonym celu. Polega na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji umożliwiających określenie czy obserwowane działania wykonywane są zgodnie z planem. W naszym przypadku interesuje nas czy Burmistrz wywiązuje się ze złożonych obietnic i czy osiągane są pożądane rezultaty.

Nasze stowarzyszenie do monitoringu przystąpiło niezwłocznie po podpisaniu deklaracji przez burmistrza. Korzystając z Materiałów Szkoleniowych dla Uczestników Akcji oraz przykładów podzieliliśmy monitoring na trzy etapy. Etap pierwszy polegał na obserwowaniu działań burmistrza za pośrednictwem lektury artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej, stronie internetowej miasta i wydawnictwach miasta (Informator). Etap drugi to udział naszych członków w posiedzeniach Rady Miasta i Komisjach tematycznych.

Etap trzeci to bezpośrednie rozmowy z Burmistrzem i Sekretarzem Miasta Łęczyca oraz analiza dokumentów związanych merytorycznie z monitorowanymi działaniami, jak również wizji lokalnej w terenie i rozmów z mieszkańcami, a także przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców. Ponieważ nasze stowarzyszenie działa w bardzo szerokim kręgu mieszkańców, przyjęta przez nas różnorodność źródeł informacji pozwoliła nam otrzymać w miarę pełny i obiektywny obraz efektu końcowego, którym jest opracowanie niniejszego raportu .

III. KORZYŚCI  MONITORINGU

Korzyści jakie przyniósł  Monitoring można podzielić na trzy poziomy. Dla naszego Stowarzyszenia  to następne doświadczenie i nawiązanie kontaktów z organizacjami z całej Polski. Dla mieszkańców Łęczycy to poczucie, że są współodpowiedzialni za  sprawy miasta, że mogą ocenić czy sprawy idą w dobrym, czy w złym  kierunku. Dla Burmistrza natomiast to znak, że rodzi się społeczeństwo obywatelskie, które pomoże wprowadzić lepsze rozwiązania, zwiększyć efektywność planowania, a także ostrzec przed problemami i ułatwić proces zarządzania.

IV. ANALIZA

Deklaracja Burmistrza Miasta Łęczyca Andrzeja Olszewskiego obejmowała w roku 2007:
1.    zakończenie remontu Ratusza Miejskiego,
2.    rozpoczęcie budowy ekologicznej kotłowni,
3.    zakończenie budowy Hali Sportowej,
4.    naprawy części chodników i ulic,
5.    rozpoczęcie termomodernizacji Starówki.

Zobowiązanie Nr 1 – zakończenie remontu Ratusza Miejskiego:

Rozpoczęty w roku 2005 remont Ratusza został wreszcie ukończony. Obecnie toczą się końcowe prace . Zgodnie z planem 14 września nastąpiło spotkanie wykonawcy i projektantów w Ratuszu. Ponieważ przedstawiciele mieli uwagi do wykonywanych prac, zlecono usunięcie usterek.

Jednocześnie myśli się o sposobach uchronienia Ratusza przed dewastacją i wandalizmem. W tym celu jeszcze we wrześniu rozpoczęły się prace związane ze stworzeniem monitoringu na Starówce i przyległych ulicach, gdyż to ta część miasta jest uważana przez mieszkańców za najbardziej niebezpieczną.

Zobowiązanie Nr 2 – rozpoczęcie budowy ekologicznej kotłowni na Starówce

Wykonano projekt kotłowni, której zadaniem będzie dostarczenie ciepła do termomodernizowanych budynków, po ogłoszonym przetargu na wykonanie tego zadania, wybrany został wykonawca, który termin zakończenia budowy kotłowni określił jako wrzesień 2008 roku.
Tak też zadanie rozpoczęcia budowy ekologicznej kotłowni na Starówce uważane jest za wykonaną obietnicę.

Zobowiązanie Nr 3 – zakończenie budowy Hali Sportowej

Zgodnie z obietnicą Miasto Łęczyca dokonało we wrześniu formalnego odbioru hali sportowej oraz przekazało w zarząd Dyrekcji Łęczyckiego Gimnazjum. Zgodnie z założeniem obiekt będzie stanowił budynek przeznaczony na potrzeby Gimnazjum. Burmistrz ma nadzieję, ze stanie się miejscem imprez i treningów łęczyckich sportowców.

Zobowiązanie Nr 4 – naprawa części chodników i ulic

Naprawiono nawierzchnie: części ulicy Dominikańskiej około 50 metrów (od ul. Bardowskiego), części ulicy Słowackiego 220 metrów(od ulicy Krótkiej do ogródków działkowych),  ulicy Kaliskiej 100 metrów (od ul. Szpitalnej do Alej Jana Pawła II).

Zobowiązanie Nr 5 – rozpoczęcie termomodernizacji Starówki

Zadanie pod nazwą "Modernizacja systemu grzewczego Starówki" podzielono na 2 części: pierwszą realizowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obejmującą budowę kotłowni i systemu grzewczego oraz drugą, tzw. Budowlaną związana głównie z dociepleniem budynków. Dwa przetargi na realizację powyższych zadań zostały unieważnione ponieważ ceny oferowane przez ubiegających się o wykonanie robót były o wiele za wysokie w stosunku do kwot jakimi dysponowało miasto na realizacje zadania. Ogłoszono trzeci przetarg. Nie wyłonił on jednak oferenta.  W związku z tym Uchwałą Nr XVI/115/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007 r. dokonano zmian w budżecie i zwiększono łączne nakłady o kwotę 200 0000 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie wyłoniono oferenta do wykonania zadania i długo oczekiwana termomodernizacja Starówki została rozpoczęta.

WNIOSKI

Zarówno pierwsza debata, w wyniku której Burmistrz Andrzej Olszewski podpisał Deklarację, jak i druga podsumowująca  pierwszy rok jego kadencji, a która odbyła się w pierwszą rocznicę wyborów samorządowych cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Łęczycy. Łęczycanie zaczynają powoli rozumieć co to znaczy wspólna odpowiedzialność za lokalne sprawy, że mogą swoimi spostrzeżeniami podzielić się, że zostaną wysłuchani. W czasie debaty podsumowującej Burmistrz Andrzej Olszewski przedstawił plany na rok 2008 i jest gotowy spisać następną deklarację. Debaty Burmistrza z mieszkańcami Łęczycy pokazały, że mieszkańcy interesują się sprawami swojej małej ojczyzny.
Burmistrz wyraził również chęć na udział w dalszych spotkaniach z
mieszkańcami, które organizowane są przez Łęczycki Komitet Obrony
Bezrobotnych w ramach akcji "Masz głos masz wybór".

Autor raportu:
Jolanta Żebrowska
Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych

Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych