Pomiń menu

Sprawozdanie z monitoringu deklaracji Burmistrza miasta Władyslawowa na rok 2007

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU DEKLARACJI BURMISTRZA MIASTA
WŁADYSŁAWOWA NA ROK 2007

W maju 2007 roku SKE „Amicus” zorganizował w ZS nr 1 spotkanie mieszkańców gminy z Burmistrzem. W jego wyniku Burmistrz podpisał poniższą deklarację.

Deklaracja Burmistrza miasta Władysławowa Adama Drzeżdżona
 
Jako Burmistrz miasta Władysławowo za najważniejsze problemy lokalne uważam:

– brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– konieczność rozbudowy obiektów oświatowych,
– niezbędna rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej,
– rozwój obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego, sportu i rekreacji,
– budowa nawierzchni ulic i ścieżek rowerowych.

W trakcie mojej kadencji (2006 –2010) będę się starał rozwiązać/zniwelować te problemy poprzez:

– uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– rozbudowę obiektów w szkołach podstawowych,
– rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze oraz rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej,
– wybudowanie stadionu miejskiego oraz pomostu nad zatoką,
– budowę ulic gminy oraz ścieżki rowerowej od Władysławowa w stronę Karwi. 

W 2007 roku zamierzam doprowadzić do :

– uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego na terenie części gminy,
– powstania projektów technicznych rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie oraz projektów budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie i Szkole Podstawowej w Chłapowie, złożenie wniosku do Unii Europejskiej o dofinansowanie,
– złożenie wniosku do UE w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze oraz sieci wodno – kanalizacyjnej,
– dokończenie budowy stadionu miejskiego oraz powstanie projektu na pomost nad zatoką, złożenie wniosku do UE o dofinansowanie,
– wybudowanie 4-5 ulic gminnych oraz wyprowadzenie ścieżki rowerowej z Władysławowa w stronę Karwi, złożenie wniosku do UE o dofinansowanie budowy kolejnych.
 
Monitoring deklaracji przeprowadziliśmy w listopadzie 2007 roku. W tym celu dwukrotnie spotkaliśmy się z Sekretarz Miasta, przeprowadziliśmy wizję lokalną, z której zdjęcia prezentujemy w załączniku oraz umówiliśmy się z Burmistrzem na spotkanie z mieszkańcami gminy, którego termin przewidziany jest na 6 grudnia 2007 roku. W związku z tym nasze sprawozdanie może być niekompletne, uzupełnimy je po przewidzianym spotkaniu.

Analiza realizacji działań zadeklarowanych przez Burmistrza w maju 2007 roku do wykonania w pierwszym roku kadencji, na podstawie informacji uzyskanych od Sekretarz Miasta i wizji lokalnej.      

1 Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie części gminy.

Rada Miejska Władysławowa sukcesywnie uchwala plany zagospodarowania przestrzennego, trwają również prace nad kolejnymi planami.

2. Powstanie projektów technicznych rozbudowy SP nr 2 we Władysławowie, oraz projektów budowy sali gimnastycznej w SP nr 3 we Władysławowie i SP w Chłapowie, złożenie wniosków do UE.

Wykonano projekty techniczne na rozbudowę SP nr 2 we Władysławowie (zdjęcia nr 1,2), budowę sali gimnastycznej przy SP nr 3 we Władysławowie oraz sali gimnastycznej przy SP w Chłapowie. (zdjęcia nr 3,4)

3. Złożenie wniosku do UE w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze oraz sieci wodno – kanalizacyjnej.

Obecnie jest w trakcie opracowania dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze.
 
4. Dokończenie budowy stadionu miejskiego oraz powstanie projektu na pomost nad zatoką, złożenie wniosku do UE.

Budowa stadionu miejskiego – zakończono budowę obiektu socjalnego – szatni, trwa odbiór robót budowlanych (zdjęcia nr 5,6,7), przygotowano nawierzchnię stadionu. (zdjęcia nr 8)

Pomost nad zatoką – opracowana jest koncepcja budowy pomostu nad Zatoką Pucką, trwa procedura wyłaniania projektanta.

Mieszkańcom dzielnicy Szotland bardzo zależy na budowie pomostu nad zatoką. Władysławowo jest miejscowością turystyczną, wielu ludzi żyje z wynajmu pokoi. Szotland jest uznawany przez wielu turystów jako dzielnica mniej atrakcyjna niż np. Cetniewo, mimo że jest położony na wzniesieniu nad Zatoką Pucką. Budowa pomostu wpłynęłaby na jej atrakcyjność. (zdjęcia nr 9,10,11)

5. Wybudowanie 4-5 ulic gminnych oraz wyprowadzenie ścieżki rowerowej z Władysławowa w stronę Karwi, złożenie wniosku do UE o dofinansowanie kolejnych.

Budowa ulic – wybudowano dwie ulice: Przedwiośnia w Jastrzębiej Górze i Zieloną w Chłapowie (zdjęcia 12,13). W 2008 roku złożony zostanie kolejny wniosek na realizację II etapu „Programu Rozwiązywania Problemów Komunikacyjnych” (budowa ulic).

Proces budowy ulic trwa już kilku lat. Chodniki wykładane są kostką brukową, nawierzchnia ulic jest wylewana asfaltem lub również wykładana kostką. Między chodnikiem a ulicą znajduje się pas zieleni.

Budowa ścieżki rowerowej – Urząd Miejski jest na etapie opracowania warunków zabudowy na budowę ścieżki rowerowej z lokalizacją w centrum Władysławowa i w kierunku Karwi. (zdjęcia nr 14,15)

Raport uzupełnimy po spotkaniu mieszkańców z Burmistrzem – dołączymy sprawozdanie.

Przygotowania do spotkania mieszkańców z Burmistrzem dnia 6 grudnia 2007 roku.

Staraliśmy się wyciągnąć wnioski po pierwszym spotkaniu mieszkańców z Burmistrzem. Zastanawialiśmy się jak zwiększyć frekwencję. W maju 2007 roku uczniowie szkół średnich roznosili po gminie ulotki – przyklejali je na słupach ogłoszeniowych, zostawiali w sklepach. Przygotowując spotkanie w grudniu postanowiliśmy dodatkowo wysłać zaproszenia do jednostek pomocniczych – Zarządów dzielnic i Rad Sołeckich. Zamieściliśmy w nich krótką informację na temat akcji „Masz głos, masz wybór” oraz plan debaty. Postanowiliśmy również dotrzeć do rodziców naszych uczniów podczas zebrań z rodzicami 4 grudnia 2007 roku. Umieścimy plakaty informacyjne na drzwiach wejściowych do szkoły, będziemy rozdawać ulotki. Mamy nadzieję, że działania te wpłyną na frekwencję.

                                                                                  Opiekunowie SKE „Amicus” 

                                                                                                        Michał Hirsz
                                                                                                    Justyna Struck Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II