Pomiń menu

Raport z monitoringu działań Prezydenta Białegostoku przewidzianych na pierwszy rok kadencji

Zobowiązanie 1.1 „Budowa nawierzchni zachodniej części rynku miejskiego pomiędzy Dessą a Ratuszem” W połowie maja teren inwestycji został zamknięty i ogrodzony, wokół placu budowy rozmieszczono tablice informacyjne, na których zaprezentowano projektowany wygląd docelowy, umieszczono także galerię ilustracji i zdjęć pokazujących historyczną ewolucję przestrzeni rynku. Podczas prac przygotowawczych, związanych m.in. z przebudową istniejącego uzbrojenia terenu, robotnicy odkopali w pobliżu Ratusza fundamenty dawnej wagi miejskiej. Mimo początkowej koncepcji wyeksponowania ich za pomocą przeszklonej posadzki, pod wpływem stanowiska Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (oraz negatywnych opinii Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków i Regionalnego Ośrodka Dokumentacji Zabytków) fragmenty obiektu rozebrano i zasypano. Miejsce to zostało ostatecznie wyłożone barwnymi płytami, akcentującymi historyczną lokalizację budynku. Procedury administracyjne związane ze zmianami w projekcie przebudowy rynku spowodowały znaczne opóźnienie prac budowlanych. W czerwcu br., tj. pierwotnym terminie jej ukończenia, nasz monitoring wskazał na zrealizowanie inwestycji dopiero w około połowie. Co więcej, latem prace prowadzono w niewielkim tempie, zauważalnie mniejszym od dotychczasowego. Przeciągające się układanie nowej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury przyspieszono dopiero w ostatnich dniach września. Przebudowa zakończyła się jednak jeszcze kilka tygodni później, w połowie października. Ukończoną inwestycję oficjalnie udostępniono białostoczanom 19 października. Otwarciu rynku towarzyszyła inauguracyjna impreza masowa – Festiwal Kultur Podlasia, zorganizowany w ramach programu „Inny wymiar” przez Białostocki Ośrodek Kultury.

Zobowiązanie 1.2 „Budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki” Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót rozpisano w lipcu 2006, został on rozstrzygnięty 20 października, a trzy dni później nastąpiło przekazanie placu robót. Miesiąc później umowa o dofinansowanie projektu została uzupełniona aneksem, podnoszącym kwotę łączną realizacji inwestycji z 13,99 mln na 14,639 mln zł. Przed końcem roku zostały wykonane pierwsze roboty przygotowawcze, zrealizowano także odcinek kanalizacji deszczowej. W roku 2007 wykonawca robót przystąpił do zasadniczej części prac budowlanych, przez trzy pierwsze kwartały ukończono większość infrastruktury technicznej (m.in. wodociąg, dalszą część kanalizacji deszczowej oraz linie energetyczne niskiego i średniego napięcia). Wybudowano także zasadniczą infrastrukturę drogową – podbudowę i nawierzchnię jezdni, cztery zatoki autobusowe, około 600 m ścieżki rowerowej oraz ponad 1,5 km chodników. Miasto uzyskało w końcu czerwca drugą transzę dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, w kwocie 2 mln zł. Podczas realizacji inwestycji wzrosły jednak łączne koszty jej realizacji – 18 października władze Białegostoku podpisały drugi aneks do umowy, stwierdzający zwiększenie wartości projektu do sumy 14,828 mln zł. Ostateczne zakończenie prac nastąpiło 30 października, kiedy miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do użytku.

Zobowiązanie 1.3 „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej” Modernizacja ulicy Baranowickiej była prowadzona przez wszystkie ostatnie miesiące i przebiegała stopniowo na kolejnych odcinkach robót. Obecnie, od 27 października, realizowana jest przebudowa fragmentu pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Branickiego i ul. Ciołkowskiego. Został on zamknięty dla ruchu, zmodyfikowano także trasy autobusów miejskiej komunikacji, m.in. poprzez zamknięcie trzech przystanków oraz ponowne otwarcie dwóch innych (zamkniętych na wcześniejszym etapie robót) i uruchomienie dwóch dodatkowych przystanków tymczasowych. W chwili pisania niniejszego raportu prace na obszarze inwestycji nie zostały zakończone i w naszej ocenie z pewnością nie nastąpi to przed końcem bieżącego roku.

Zobowiązanie 1.4 „Przebudowa skrzyżowania Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Pl. Dmowskiego” Przebudowa skrzyżowania rozpoczęła się 15 maja. Zasadnicza część prac polegała na wykonaniu nowych pasów ruchu, które dobudowywano obok dwóch istniejących. Oprócz tego zlikwidowano uznawane za niebezpieczne przejście dla pieszych (przez ul. Dąbrowskiego, między kościołem św. Rocha a stacją paliw), w zamian realizując nowe, zlokalizowane obok ul Botanicznej. Całkowicie przebudowano system sygnalizacji świetlnej, który usunięto i zastąpiono nowym, opartym o nowocześniejszy system pomiaru natężenia ruchu. Wykonano także szereg prac związanych z modernizacją uzbrojenia terenu. Prace na skrzyżowaniu zakończono w ostatnich dniach czerwca, co odpowiadało pierwotnym założeniom. Także koszt inwestycji zamknął się kwotą zgodną z planem – weryfikacja budżetu wykazała nawet niewielką oszczędność (wg uchwały budżetowej Rady Miejskiej było to 5700 zł) Swoistym zwieńczeniem przebudowy całego skrzyżowania było ustawienie w dniu 29 sierpnia rzeźby białostockiego artysty, Albina Sokołowskiego. Obiekt, umieszczony na wysepce w rejonie wylotu ul. Botanicznej, został przywrócony przestrzeni publicznej miasta po kilkuletnim składowaniu go w magazynie.

Zobowiązanie 2 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” Zadanie modernizacji Stadionu Miejskiego rozpoczęto od instalacji podgrzewanej murawy, co zostało zrealizowane w marcu 2007 r. Koszt inwestycji wyniósł 3,9 mln zł. W następnej kolejności do lipca 2007 r. przeprowadzono remonty pomieszczeń pod trybuną główną, w skład których weszły nowoczesne szatnie, pokoje sędziowski, sala konferencyjna oraz pokój do kontroli antydopingowej. Kolejne remonty zakończono w sierpniu poprzez zwiększenie pojemności stadionu do 10 tysięcy. W związku z przebudową sektora „pod zegarem” mecze będzie mogło oglądać 3 tysiące kibiców więcej niż dotychczas (w tym osoby niepełnosprawne). Również w sierpniu, kosztem 200 tys. zł. Zadaszono część trybuny honorowej oraz zbudowano ogrodzenie. Ostatnią jak dotychczas zrealizowaną inwestycją był montaż oświetlenia o mocy 1200 lx kosztem 1,4 mln zł. Do użytku oddane zostało 29 września, tj. z dwutygodniowym opóźnieniem.

Zobowiązanie 3 „Rozpoczęcie procesu rewaloryzacji pałacowych ogrodów Branickich” Działania władz Białegostoku obecnej kadencji, związane z pracami na terenie ogrodów rozpoczęły się 19 maja br., kiedy to na specjalnej imprezie zaprezentowano białostoczanom projekt zmian na terenie kompleksu. Przedstawicielka Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków opowiedziała o dziejach zespołu pałacowego, koncentrując się na historii pałacowych ogrodów. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, pokazująca różnice pomiędzy działaniami prowadzonymi w różnych miejscach na terenie Europy a wcześniejszymi zabiegami gospodarzy rezydencji Branickich. Zaprezentowano także założenia nowego projektu rewaloryzacji ogrodów. Wydarzenie to uświetniły – koncert Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego (w programie znalazły się utwory G. F. Haendla) oraz pokaz sztucznych ogni. Prezentacji i koncertowi towarzyszyła wcześniej akcja promocyjna, polegająca m.in. na rozmieszczeniu w całym mieście materiałów informujących o projekcie rewaloryzacji ogrodów. Dwa kolejne zabiegi związane z ogrodami rezydencji Branickich władze Białegostoku zrealizowały w miesiącach letnich. 25 czerwca z inicjatywy Prezydenta Rada Miejska wpisała projekt rewaloryzacji pałacowej zieleni na wspomnianą wcześniej listę inwestycji przewidzianych do realizacji z udziałem dofinansowania środkami strukturalnymi. 31 lipca w pięciu punktach na terenie ogrodów stanęły tablice informujące o pracach planowanych w poszczególnych częściach kompleksu. Przy wjazdach i wejściach reprezentacyjnych ustawione zostały po dwie plansze – jedna informuje o ogólnej koncepcji rewitalizacji, kolejna zawiera materiały dotyczące wybranego fragmentu ogrodów. Przy głównej bramie wjazdowej (tzw. Bramie Wielkiej) umieszczono koncepcję rewitalizacji dziedzińca wstępnego, a od strony ul. Legionowej zobaczyć można koncepcję rewitalizacji ogrodu dolnego. Dwa kolejne miejsca przy linii ogrodzenia to wejścia od strony ul. Akademickiej – przy bramie dla pieszych białostoczanie mogą się zapoznać z koncepcją rewitalizacji salonu ogrodowego, natomiast przy wjeździe gospodarczym stanęła koncepcja rewitalizacji ogrodu chińskiego. W tym ostatnim miejscu ustawiono tylko jedną tablicę (pominięto ogólną koncepcję rewitalizacji). Ósmą planszę można obejrzeć wewnątrz ogrodów, przy pawilonie włoskim – przedstawia ona koncepcję rewitalizacji ogrodowych boskietów.

Zadanie 4 „Budowa 10 km ścieżek rowerowych” Jednym z podjętych przez Prezydenta Miasta Białegostoku zobowiązań, była rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w mieście. W związku z realizacją tego zadania wykonano następujące inwestycje: 1. Ułożenie z kostki betonowej odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Baranowickiej (2 km). 2. Ścieżkę do Supraśla – ta ścieżka budziła wśród mieszkańców największe emocje. Od lat planowana 12 km trasa kosztowała prawie 8 mln złotych (w 75 procentach finansowana z unijnych funduszy). Przebiega przez teren trzech gmin: supraskiej, wasilkowskiej i białostockiej. W części budowanej na obszarze gminy białostockiej ścieżkę wykonano z granitowej kostki, w pozostałych jest to ścieżka asfaltowa. Ścieżkę oddano do użytku 13 listopada. 3. Ścieżkę wzdłuż ulicy Kopernika – oddana do użytku w dwóch etapach: pierwsza jej część w sierpniu a druga w październiku. Ścieżka wyłożona szarą kostką ma dwa metry szerokości, nie jest fizycznie oddzielona od chodnika i dwukrotnie przekracza jezdnię. Ze względu na 12-centymetrowe krawężniki na końcach przejazdu rowerowego ułożono gumowe podjazdy. 4. Ścieżkę wzdłuż ul. Popiełuszki pomiedzy ulicami Sikorskiego i Boboli – oddany do użytku 12 października mierzący 600 metrów odcinek zrealizowany został jako część większej inwestycji w infrastrukturę drogową w tej części miasta. 5. Ścieżkę wzdłuż ulicy Zielonogórskiej, odcinek wybudowany w związku z przebudową infrastruktury drogowej w tej części miasta w związku z budową hipermarketu. Jest to jedyna wybudowana w tym roku ścieżka rowerowa o asfaltowej nawierzchni. 6. Na koniec roku planowane jest zakończenie prac nad odcinkiem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Miłosza.

Zadanie 5 „Organizacja imprez promujących miasto, w tym koncertu o zasięgu ogólnopolskim” Zgodnie z deklaracją Prezydenta Białegostoku w mieście odbył się koncert plenerowy pt. "Hity na czasie" promujący miasto podczas odbywających się akurat Dni Białegostoku. 24 czerwca 2007 r. na białostockim Lotnisku Krywlany swoje największe hity zaprezentowały gwiazdy muzyki światowej oraz polskiej muzyki pop i dance – Danzel, Activ, Milk Inc., Lexington Bridge, Velvet, Kasia Kowalska, Jeden Osiem L, East Clubbers. Impreza składała się z dwóch części, z czego pierwsza transmitowana była na żywo w całości przez TVP2 i Radio ESKA, a druga w części. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 21.00 (pierwsza część), z kolei o godzinie 23.00 odbyła się część druga, która zakończona została po północy. Ponad trzygodzinny koncert prowadzili Paweł Pawelec i Marcin Bisiorek z Radia ESKA oraz prezenterzy Telewizyjnej Dwójki – Dorota Wellman i Marcin Prokop. Na koncercie zorganizowanym z wielkim rozmachem (scenę i system oświetlenia przywiózł konwój dwudziestu ciężarówek, a obsługiwało ją 140 osób) bawiło się ponad 30 000 osób z Białegostoku i ok. 2,5 mln osób przed telewizorami. Stąd też w ogólnej ocenie impreza wypadła bardzo korzystnie, ściągając uwagę głównie młodych białostoczan, którzy tłumnie przybyli na koncert jak i wzbudzając zainteresowanie dużej liczby Polaków przed odbiornikami telewizyjnymi. Był to rekord frekwencji publiczności podczas całej historii wspólnego wydarzenia promocyjnego Radia ESKA i Telewizyjnej Dwójki.

 

Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Białymstoku