Pomiń menu

Raport z monitoringu deklaracji złożonej przez Wójta Gminy Lubiewo

W dniu 12 maja 2007 roku Wójt Gminy Michał Skałecki podczas  XIX Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego przedstawił swoje plany na kolejne lata jego kadencji jako wójta.

Następnie w dniu 14 maja br. podpisał deklarację dotyczącą rozwiązywania lokalnych problemów.

Jako najważniejsze problemy lokalne wymienił:

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Bysławiu,

– budowa kanalizacji w Klonowie, Suchej, Cierplewie, Trutnowie, Płazowie,

– budowa dróg i ulic, modernizacja dróg gminnych,

– brak odpowiednich pomieszczeń dla usług rehabilitacyjnych.

W latach 2006-2010 planowane jest zniwelowanie tych problemów poprzez opracowanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych, by móc pozyskiwać nowe źródła finansowania gminnych  inwestycji , m.in. przygotować wnioski aplikacyjne o środki unijne. Następnie zrealizować inwestycje, które zapewnią zniwelowanie w/w problemów.

Zadania przewidziane do realizacji w roku 2007 to:

– dokończenie budowy sali sportowej w Bysławiu, ulicy Sportowej w Lubiewie,

– wykończenie pomieszczeń dla usług rehabilitacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu,

– przygotowanie dokumentacji technicznej budowy drogi oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Bysławiu.

Debatę podsumowującą I rok kadencji oraz działalność w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  w Bydgoszczy zaplanowało i przeprowadziło w listopadzie 2007r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie w dniu 5 listopada 2007r. Na spotkaniu podsumowującym obecni byli sołtysi wszystkich sołectw gminy Lubiewo: Wełpin, Płazowo, Bysław, Bysławek, Minikowo, Klonowo, Cierpliwo, Sucha, Lubiewice, Trutowo, Lubiewo. Uznaliśmy, że sołtysi są osobami najbardziej oddanymi interesom lokalnej społeczności, jak również ich reprezentantami przed Wójtem. Rada Sołtysów jest też doskonale poinformowana o tym, jakie inwestycje w gminie już zostały  zrealizowane a jakie pozostają w trakcie realizacji.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele PKCDL-FRDL przedstawili zebranym cel i zasady Akcji „Masz głos, masz wybór”, a następnie przypomnieli zebranym, że w imieniu Gminy – Wójt przystąpił do Akcji złożywszy wcześniej deklarację. Na forum zostały również przypomniane złożone przez Wójta w maju 2007.r  obietnice. W dalszej części spotkania głos zabrał Wójt i ustosunkował się do zaplanowanych na rok 2007r. zadań. Okazało się, ze udało się zrealizować wszystkie przewidziane na ten rok deklaracje:

– dokończenie budowy Sali sportowej w Bysławiu, ulicy Sportowej w Lubiewie,

– wykończenie pomieszczeń dla usług rehabilitacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu,

– przygotowanie dokumentacji technicznej budowy drogi oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Bysławiu.

Słowa wójta potwierdzili następnie w otwartej debacie Sołtysi.

Dyskusja jaka wywiązała się podczas spotkania Sołtysów Gminy Lubiewo z Wójtem była dowodem na ścisłą współpracę tego grona na rzecz Gminy i wzajemne zrozumienie zebranych dla potrzeb mniejszej i większej wagi społeczności lokalnej.

W ramach promocji Akcji „Masz głos, masz wybór” PKCDL opracowało we współpracy z przedstawicielami Urzędu Gminy w Lubiewie ulotkę, która promuje zarówno cele Akcji jak i samą Gminę. Ulotka w nakładzie 1000 szt. zostanie rozdysponowana wśród mieszkańców Gminy w tygodniu 3-7 grudnia 2007r. 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy