Pomiń menu

Raport z monitoringu deklaracji złożonej przez Wójta Gminy Osielsko

W dniu 13 maja 2007 po konsultacjach z mieszkańcami Wójt Osielska – Pan Wojciech Sypniewski podpisał deklarację zawierającą najważniejsze problemy nurtujące mieszkańców gminy Osielsko oraz rozwiązania jakie proponuje do realizacji w trakcie swojej kadencji.

Jako najważniejsze problemy uznano konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacji, obiektów oświatowych (gimnazjum, szkoły podstawowe), bazy sportowo – rekreacyjnej.

Podczas swojej kadencji zamierza zabiegać o ciągły rozwój infrastruktury w całej gminie, budowę pływalni w Osielsku, rozbudowę istniejącego stadionu w Żołędowie, stworzenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz organizację terenów rekreacyjnych przy udziale mieszkańców Osielska.

Zadania przewidziane na rok 2007r.:
 
– rozbudowywać sieć drogową,

– rozpocząć budowę gimnazjum w Osielsku,

– rozbudować stację wodociągową w Niemczu,

– budowa nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie całej gminy Osielsko.

Debatę podsumowującą I rok kadencji oraz działalność w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  w Bydgoszczy zaplanowało i przeprowadziło w listopadzie 2007r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Osielsku w dniu 29 listopada 2007r. Na spotkaniu podsumowującym obecni byli przedstawiciele wszystkich sołectw gminy Osielsko: Bożenkowo, Jarużyn,  Maksymilianowo, Niemcz,  Niwy-Wilcze, Osielsko, Żołędowo.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele PKCDL-FRDL przedstawili zebranym cel i zasady Akcji „Masz głos, masz wybór”, a następnie przypomnieli zebranym, że w imieniu Gminy – Wójt przystąpił do Akcji złożywszy wcześniej deklarację. Na forum zostały również przypomniane złożone przez Wójta w maju 2007.r  obietnice. W dalszej części spotkania głos zabrał Wójt i ustosunkował się do zaplanowanych na rok 2007r. zadań. Okazało się, że udało się zrealizować wszystkie przewidziane na ten rok zadania. Uzyskaliśmy szczegółowe informacje dotyczące przebiegu prac nad poszczególnymi inwestycjami:

– rozbudowywać sieć drogową,

Pierwotnie Gmina przewidywała wydać na ten cel 3 295 755,00zł w tym: 3 295 500,00 zł na rozbudowę dróg gminnych, 175 000,00 na rozbudowę dróg powiatowych i 80 000,00zł na rozbudowę dróg wojewódzkich. Kwoty te uległy pewnym zmianom. Ostatecznie wydatki rozłożyły się następująco: 3 806 303,00 zł na rozbudowę dróg gminnych, 193 000,00 na rozbudowę dróg powiatowych i 108 000,00zł na rozbudowę dróg wojewódzkich.

– rozpocząć budowę gimnazjum w Osielsku,

Wartość zadania ogółem wyniosła ponad 7 mln. Zł. Wykonawca zgłosił już projekt do odbioru, procedura jest w toku.

– rozbudować stację wodociągową w Niemczu,

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej (sieci i stacji) wyniosła 620 000,00zł. Zadanie ukoczończono.

– budowa nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie całej gminy Osielsko.

Słowa wójta potwierdzili następnie w otwartej debacie Sołtysi.

Na budowę nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej przeznaczono w minionym roku 6 120 000,00zł. Większość działań w ramach tego zadania została już realizowana, a te które pozostały do zakończenia nie są zagrożone i najbliższym czasie zostaną ukończone.

Dyskusja jaka miała miejsce między Wójtem a zebranymi na sali przedstawicielami sołectw była dowodem na ścisłą współpracę tego grona na rzecz Gminy i wzajemne zrozumienie zebranych dla potrzeb mniejszej i większej wagi społeczności lokalnej.

W ramach promocji Akcji „Masz głos, masz wybór” PKCDL opracowało we współpracy z przedstawicielami Urzędu Gminy w Osielsku ulotkę, która promuje zarówno cele Akcji jak i samą Gminę. Ulotka w nakładzie 1000 szt. zostanie rozdysponowana wśród mieszkańców Gminy w tygodniu 3-7 grudnia 2007r.

 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy