Pomiń menu

Raport z monitoringu deklaracji złożonej przez Burmistrza Pakości

W dniu 25 kwietnia 2007 roku Burmistrz Wiesław Kończal podczas spotkania z przedstawicielami sołectw w Urzędzie Miejskim w Pakości przestawił swoje plany na kolejne lata, zgodne z wcześniej przyjętą Strategią Rozwoju Gminy. Do najważniejszych problemów lokalnych zaliczył :

·        zły stan dróg gminnych,

·        przestarzały system kanalizacyjny gminy,

·        zły stan techniczny budynków szkolnych,

·        brak odpowiedniej polityki rozwoju turystyki w gminie

Burmistrz zobowiązał się w trakcie swojej kadencji (lata 2006-2010) do poprawy stanu dróg, poprzez systematyczne remonty i budowę dróg. Zaplanowane zostało stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki ściekowej w porozumieniu z Gminą Barcin. Obiekty szkolne mają  zostać kompleksowo wyremontowane. Na te cele mają być wykorzystane środki zewnętrzne, m.in. z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głównym celem w ramach promocji miasta i gminy ma być promowanie i wspieranie renowacji tzw. Kalwarii Pakoskiej ( drugiej co do wielkości w Polsce) oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą.

Zadania przewidziane  na rok 2007:

– zapoczątkowanie przebudowy ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska, oraz m. Wielowieś – Gorzany poprzez pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych,

-przyłączenie gminnego systemu kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w m. Sadłogoszcz,

– zakończenie remontu termomodernizacji budynku Gimnazjum w Pakości,

– integracja środowiska kościelne i świeckie do działań na rzecz renowacji kalwarii Pakoskiej.

Po przedstawieniu tych postulatów Burmistrz w asyście Przewodniczącego Rady Miasta podpisał deklarację. Na koniec poprosił wszystkich zgromadzonych o przekazanie tych postulatów mieszkańcom swoich sołectw oraz wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące możliwości rozwoju gminy kierować na bieżąco do niego osobiście

Debatę podsumowującą I rok kadencji oraz działalność w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  w Bydgoszczy zaplanowało i przeprowadziło w listopadzie 2007r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 29 listopada 2007r. Na spotkaniu podsumowującym obecni byli przedstawiciele Rady Miejskiej, społeczności lokalnej, sołtysi.

W pierwszej części spotkania Burmistrz przedstawił zebranym przedstawicieli PKCDL-FRDL i poprosił ich o przedstawienie zasad Akcji „Masz głos, masz wybór”. Na forum zostały również przypomniane złożone przez Burmistrza w kwietniu 2007.r  obietnice. W dalszej części spotkania głos zabrał Burmistrz ustosunkował się do zaplanowanych na rok 2007r. zadań. Udało się zrealizować prawie wszystkie przewidziane na ten rok zadania:

– zapoczątkowanie przebudowy ulic: Cmentarnej, Mikołaja, Mogileńskiej w Pakości, oraz m. Wielowieś – Gorzany poprzez pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych

Zadania nie udało się zrealizować w całości. Urząd Miejski w Pakości czeka na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych. Niemniej przygotowana została dokumentacja techniczna zadania, a w trakcie opracowywane studium wykonalności. Ponadto zgłoszono to zadanie do Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007 – 2015.

– przyłączenie gminnego systemu kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w m. Sadłogoszcz w gminie Barcin – zrealizowano

– zakończenie remontu termomodernizacji budynku Gimnazjum w Pakości – zrealizowano

– zintegrowanie środowisk kościelnych i świeckich do działań na rzecz renowacji Kalwarii Pakoskiej – zrealizowano

Powołano Fundację „Kalwaria Pakoska 1628” – Burmistrz jest w Radzie Programowej Fundacji. Celem Fundacji jest ratowanie kompleksu barokowych kapliczek.

W ramach promocji Akcji „Masz głos, masz wybór” PKCDL opracowało we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Pakości ulotkę, która promuje zarówno cele Akcji jak i samą Gminę. Ulotka w nakładzie 1000 szt. zostanie rozdysponowana wśród mieszkańców Gminy w tygodniu 3-7 grudnia 2007r.

 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy