Pomiń menu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA I MONITORINGU REALIZACJI DEKLARACJI BURMISTRZA MIASTA GORLIC

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  I  MONITORINGU

REALIZACJI DEKLARACJI BURMISTRZA MIASTA GORLICE DOTYCZĄCA ROZWIĄZYWANIA LOKALNYCH PROBLEMÓW W 2007R.

I.  Wstęp.

Celem działania Stowarzyszenia Partner dla Przedsiębiorczości w Gorlicach w sferze działań publicznych jest inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa i członków Stowarzyszenia w zakresie działalności wspomagających rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Braliśmy aktywny udział w ubiegłorocznej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, angażowaliśmy ludzi do dyskusji o problemach lokalnych, tworzyliśmy dogodną przestrzeń dla publicznej debaty z kandydatami do Samorządu. Czujemy się zobowiązani wobec społeczeństwa do kontynuowania dialogu społecznego poprzez organizowanie spotkań z nowo wybranymi samorządowcami. Chcemy znać przebieg realizacji wcześniej przedstawianych problemów, współuczestniczyć w ich realizacji i korygować na korzyść społeczeństwa ewentualne odchylenia od wcześniej przyjętej linii działania.

Aktywnie włączyliśmy się w b.r. do akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, której celem  jest zainteresowanie obywateli sprawami miasta poprzez  informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie dialogu mieszkańców z samorządowcami oraz wzmocnienie zarówno wyborców, jak i wybranych poczucia współodpowiedzialności za miasto.

II.  Realizacja celu poprzez organizację spotkań mieszkańców,informowanie o przyjętym programie działania.

W okresie od marca do kwietnia odbyto dwa spotkania. Marcowe spotkanie Burmistrza  i nowo wybranych radnymi naszego okręgu wyborczego z mieszkańcami osiedla.

W listopadzie 2006r. po drugiej turze wyborów burmistrza, gdzie funkcję tę objął ponownie na drugą  kadencję Kazimierz Sterkowicz w popularnym lokalnym wydawnictwie „Kurier Gorlicki” opublikował  główne tezy swojego Programu pracy na lata 2006-2010.

Program szczegółowo  obejmuje problemy które jego zdaniem powinny znaleźć rozwiązanie w V kadencji pracy samorządowców

Pierwsze spotkanie na zebraniu ogólnym mieszkańców osiedla sprawozdawczo wyborczym odbytym w dniu 29.03.2007r. z udziałem burmistrza i radnych naszego okręgu wyborczego, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przekazano zebranym informację, że Stowarzyszenie Partner dla Przedsiębiorczości uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

Mieszkańcy znający już Program pracy Burmistrza na V kadencję podjęli dyskusję na problemy w nim zawarte.

Burmistrz  chętnie odpowiadał na zadane pytania, wyjaśnił i uzasadniał przyjętą strategię działania. Podkreślił, że budując „Program” uwzględnił sytuację wyjściową, ogólny poziom rozwoju, występujące  uwarunkowania i szanse powodzenia podejmowanych przedsięwzięć, dynamikę zmian gospodarczych oczekiwania społeczne. Deklarował wolę pełnej realizacji przedstawionego „PROGRAMU”.

Drugie  Kwietniowe spotkanie Burmistrza i Radnych Miasta z mieszkańcami w dniu 12 kwietnia 2007r. w Sali klubu „Jubilat” Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza i Radnych z mieszkańcami. Jak już  na wstępie  informowaliśmy, że Burmistrz już wcześniej swój Program pracy na lata 2006-2010, podał do publicznej wiadomości na łamach lokalnego wydawnictwa „Kurier Gorlicki” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorlice.pl/miasto.

W wystąpieniu swoim omówił najistotniejsze sprawy dla miasta, które będą celem działań do roku 2010, jak również te które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Mieszkańcy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytanie kierowane zarówno do burmistrza jak i radnych.

Na zakończenie Burmistrz wyraził wolę podpisania deklaracji realizacji przedstawionych  problemów zgodnie z opublikowanym Programem. Przebieg debaty  był rejestrowany i wyemitowany przez Regionalną Telewizję Gorlicką w spotkaniu uczestniczyło zgodnie z podpisaną listą obecności 48 osób.

Informacja o przebiegu akcji była zamieszczona na stronie internetowej www.stowpartner.xu.pl

III.           Deklaracja Burmistrza.

     Za najważniejsze problemy lokalne, które 2007 roku będą przyjęte do realizacji, to:

v     Rozpoczęcie budowy jednego budynku mieszkalnictwa komunalnego.

v     Przebudowy i budowy czterech ulic, przygotowania dokumentacji dwóch chodników przy drodze wojewódzkiej.

v     Realizacji inwestycji na stoku w Małastowie, koncepcji modernizacji obiektów sportowych.

v     Przygotowania dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego w strefie gospodarczej.

v     Montażu trzech kamer monitoringu wraz z modernizacją studia.

v     Opracowania dokumentacji projektu „Rewitalizacja Starówki”.

IV.            Monitorowanie przebiegu realizacji złożonej deklaracji.

         Monitoring jest to zamierzony, zaplanowany proces obserwacji prowadzony w jasno określonym celu.

         Monitoring  to  systematyczne zbieranie  i analizowanie informacji umożliwiające określenie czy działania wykonywane są zgodnie z planem i czy osiągane są pożądane rezultaty. Monitoring zawiera informację zwrotną, która powinna być użyta w celu poprawy działania.
V.        Korzyści dla mieszkańców z prowadzonego Monitoringu:

         Oceniamy czy  podążamy w wyznaczonym kierunku (czy samorząd wywiązuje się ze złożonych obietnic).

         Zapewnia lepsze społeczne zrozumienie działań władz lokalnych .

         Zwiększa przejrzystość odpowiedzialność działań władz.

         Ocenia czy sprawy idą  ku lepszemu czy też nie.

         Zmienia nastawienie mieszkańców- czują się oni bardziej odpowiedzialni za sprawy miasta podejmując działania mające na celu poprawę życia na poziomie lokalnym.

         Angażuje wszystkich, których sprawa dotyczy.

         Wykształca nawyk systematycznego identyfikowania istotnych problemów oraz ich przyczyn.

VI.            Korzyści dla władzy z prowadzenia monitoringu.

        Pozwala udoskonalać plany, programy i prowadzone działania.

        Umożliwia wprowadzenie lepszych rozwiązań.

        Zwiększa efektywność planowania (poprzez informację zwrotne) i może zmniejszać koszty.

        Ostrzega przed problemami zanim staną się zbyt poważne, kosztowne czy nieodwracalne.

        Umożliwia efektywne korzystanie z zasobów i wyznaczenie priorytetów.

        Ułatwia zarządzanie.

VII.  Monitorowanie  prowadzone było poprzez obserwację działań podawanych w prasie lokalnej i oficjalnych wydawnictwach Urzędu Miasta.

Jednym z ważnych źródeł informacji są oficjalnie prezentowane na posiedzeniach Rady Miasta „Informację o ważnych decyzjach działania Burmistrza” za ściśle określony okres, przedstawiane cyklicznie.

W informacjach tych podawane są konkretne zarządzenia (Nr zarządzenia i skrót treści lub tytuł) w sprawach finansowych, krótki opis realizowanych w tym okresie sprawozdawczym zadań inwestycyjnych, na poszczególnych etapach oraz zestawienie zakończonych postępowań o zamówieniach publicznych.

W dalszej części omawiane są takie tematy jak: działki, plany miejscowe, gospodarka komunalna i inne. Sprawy finansowe i realizacje zadań inwestycyjnych doskonałe korespondujace z zadaniami objętymi deklaracją burmistrza omawianą na wstępie.

Innym ważnym źródłem informacji są „Informację Burmistrza o ważnych decyzjach i działaniach publikowanych (w fragmentach) w „Kurierze Gorlickim” jest to Miejski Biuletyn Informacyjny, wydawany cyklicznie przez Urząd Miejski.

Obowiązujący regulamin obrad Rady Miasta, dopuszcza udział obywateli w obradach, bez prawa głosu. Daje to doskonałą możliwość monitorowania przebiegu realizacji interesujących nas tematów, wysłuchiwania dyskusji, opinii i propozycji korygowania biegu spraw w momentach zahamowań lub wyłonienia się nowych nieprzewidzianych zdarzeń.

Wyposażenie w zdobytą wiedzę z omawianych źródeł na tematy nas interesujące, łatwo można prowadzić monitoringu w rozmowach bezpośrednich z Burmistrzem, Radnymi oraz mieszkańcami. Posiadana wiedza tak  różnych źródeł daje gwarancję wypracowania w miarę pełnej i obiektywnej oceny stanu   realizacji deklaracji.

VIII. Trzecie spotkanie mieszkańców i administracji osiedla  

z Burmistrzem Gorlic i Radnymi.

W miejskim Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Krasińskiego 9 w Gorlicach odbyło się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Miasta Gorlice i Radnymi  Miasta  Gorlice (obecni wszyscy Radni naszego okręgu wyborczego).

Tematyka spotkania została wcześniej podana do publicznej wiadomości poprzez powieszenie plakatów o spotkaniu, zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowpartner.xu.pl i na stronie www.spolkras.xu.pl oraz w formie tradycyjnej wyłożona do wglądu w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO”, jak również przesłanych imiennych zaproszeniach i przeprowadzonych rozmów telefonicznych z osobami zaproszonymi.

Porządek obrad obejmował  tematy dotyczące mieszkańców tego Osiedla takie jak:

v      Realizacja programu rewitalizacji dla Miasta Gorlice w tym: układ komunikacyjny na terenie osiedla przy ul. Krasińskiego, realizowany łącznie z remontem kapitalnym ul. Krasińskiego (siedem tematów szczegółowych).

v       Renowacja terenów zielonych osiedla w tym: nasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonanie skwerków z piaskownicami, wyposażenie placów zabaw w bezpieczny sprzęt, nasadzenie żywopłotów;

v      Remont i adaptacja budynku po byłej kotłowni osiedlowej na świetlicę osiedlową oraz pomieszczenia na działalność gospodarczą.

v     Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego, jak również wymiana przyłączy magistrali ciepłownicze do budynków wielorodzinnych na rury proizolowane.

v      Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych w tym odnowa części głównej struktury budynków, instalacji technicznej, oraz prace z zakresu oszczędności energii poprzez ocieplenie piwnic, pomieszczeń wspólnych itp.

v      Omówiono zadania i wnioski zgłoszone przez Zarząd Osiedla Nr 12 do projektu budżetu w tym: pięć zadań inwestycyjnych, sześć zadań bieżących, siedem zadań statutowych oraz zadania z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomani, trzy zadania.

v     Realizacja zadań w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”

Referujący zaprezentowali przedstawioną tematykę dodatkowo wyjaśniając szczegółowo i odpowiadając na pytania związane z prezentowanymi tematami.

Burmistrz Gorlic poinformował o realizowanych zadaniach w 2007r., dotyczących obszaru administracyjnego Zarządu Osiedla Nr 12 oraz planowanych zadaniach omawianych przez referujących przedmówców jak również realizacja tematów objętych deklaracją rozwiązywania lokalnych problemów w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

Z wypowiedzi Burmistrza oraz konfrontacji z zapisem wcześniej wymienionych dokumentach oraz wypowiedziach radnych i mieszkańców wynikało, że realizacja wszystkich tematów przebiega zadawalająco. Występujące problemy są rozwiązywane na bieżąco i korygowane by jak najszybciej osiągnąć zamierzony cel.

Radni z tego okręgu wyborczego prezentowali podjęte działania zmierzające do realizacji omawianych problemów, deklarując pełne zaangażowanie i pomoc we wdrażaniu pilnych tematów określonych przez mieszkańców. Prowadzona dyskusja była rzeczowa, wymieniono poglądy i opinię o problemach ważnych z punktu widzenia mieszkańców.

Dokonano ustaleń dla realizacji priorytetowych zadań.

VIII.     Rekapitulacja.

Celem akcji jest zainteresowanie obywateli sprawami miasta poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie dialogu mieszkańców z samorządami oraz wzmocnienie zarówno wyborców, jak i wybranych poczucia współodpowiedzialności za miasto.

Cel osiągnięto zorganizowano trzy spotkania mieszkańców z samorządem.

Przeprowadzono debaty na temat wysuwane przez mieszkańców.

Oceniono publicznie, że realizacja zadań  zmierza we właściwym kierunku a uwagi zdefiniowane przez uczestników spotkań zostały przyjęte do analizy przez przedstawicieli samorządu.

Wzrosło zrozumienie działań władz lokalnych, poznając szczegółowe przesłanki i kryteria jakie są postawione dla realizacji zadań.

Występuje pełna  przejrzystość i  odpowiedzialność działania władz samorządowych.

Zmieniło się nastawienie mieszkańców, czują się bardziej odpowiedzialni za sprawą miasta i częściej występują z inicjatywą mającą na celu poprawę warunków życia na poziomie lokalnym.

Wzrosło zaangażowanie w realizację zadań lokalnych poszerzające kręg zainteresowanych.

Konstruktywne dyskusje i wnioski pozwoliły udoskonalić plany  i programy działania. 

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości