Pomiń menu

Raport z monitoringu deklaracji burmistrza Lubaczowa

Raport
z monitoringu deklaracji burmistrza Lubaczowa dotyczących rozwiązywania lokalnych problemów

Wstęp

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju uczestniczy w Akcji „Masz głos, masz wybór” od jej pierwszej edycji, w ramach której zorganizowaliśmy dwie debaty z kandydatami na burmistrza miasta w listopadzie 2006 roku. W obu debatach uczestniczyło po kilkaset osób, ostatnia z nich przed drugą tura wyborów transmitowana była przez radio w jej fragmenty dostępne były na stronie internetowej www.radio.lubaczow.pl Powodzenie tych działań oraz dobry odbiór społeczny skłoniły nas do włączenie się do drugiej edycji Akcji. Naszym celem jest potrzymanie zainteresowania publicznego sprawami dialogu z władzami lokalnymi na temat realizacji najważniejszych potrzeb mieszkańców i realizacji obietnic wyborczych. Udział w takie społecznej kontroli jest niezbędnym warunkiem aktywności społecznej i wpływania na otaczającą nas rzeczywistość ale także czynnikiem oddziaływania na lokalne władze i skłaniającym rządzących do dotrzymywania obietnic. Aktywność obywateli wyposażonych w odpowiednią wiedzę o swoich prawach, zamierzeniach władz – tworzy przestrzeń do nowych inicjatyw i budowania między rządzącymi i rządzonymi relacji opartych na partnerstwie, otwartości i wzajemnym szacunku. Tematyka lokalna jest obecna codziennie na antenie Twojego Radia Lubaczów prowadzonego przez nasze stowarzyszenie – w dyskusjach z przedstawicielami samorządu, debatach na najważniejsze tematy lokalne, telefonach słuchaczy. Działania monitorujące działania władz są więc permanentne i prowadzone w taki sposób, że każdej ze stron dają szansę na wyartykułowanie swoich racji.

Przedmiot monitoringu

W ramach tegorocznej edycji Akcji zapoznaliśmy burmistrza miasta z celami naszych działań i zaproponowaliśmy spisanie deklaracji intencji, co do najważniejszych zamierzeń w nadchodzącym roku oraz do końca kadencji. Debatę, do udziału w której zaprosiliśmy burmistrza, radnych oraz mieszkańców przeprowadziliśmy w dniu 17 maja. Debata była też transmitowana na falach TRL i dostępna także poprzez Internet.

W trakcie debaty burmistrz Lubaczowa Jerzy Zając zdefiniował najważniejsze – jego zdaniem – problemy miasta. Sprawy, którymi chce się zająć podczas nadchodzącej kadencji to:

 • Infrastruktura i ochrona środowiska (budowa dróg, kanalizacji, wodociągów i uzdatnianie wody; rekultywacja środowiska, zagospodarowanie odpadów.
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
 • Rozwój terenów pod budownictwo mieszkaniowe i obszarów produkcyjno-składowych.
 • Zwalczanie bezrobocia.
 • Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej i turystyki.

Pierwszym etapem w realizacji tych zamierzeń były zadania wyznaczone do realizacji w roku 2007. W pierwszym roku kadencji planowana była realizacja następujących zamierzeń:

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody.
 • Budowa wodociągu na osiedlu Mazury II.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mazury II, ul. Przemysłowej, Kopernika i Piaski (wniosek o dofinansowanie złożony w miesiącu kwietniu do Funduszu Norweskiego).
 • Remont dróg gminnych: na ul. Szpitalnej, Witwickiego, Misztala.
 • Budowa nowoczesnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie (złożono wniosek do Ministerstwa Sportu).

Deklaracja została podpisana przez burmistrza Jerzego Zająca. Dwie jednobrzmiące kopie tej deklaracji otrzymali: burmistrz, stowarzyszenie. Została ona również zamieszczona na stronie internetowej Akcji jako załącznik do sprawozdania z debaty oraz na stronie internetowej http://www.radiolubaczow.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=122796

Metody monitoringu

Monitoring prowadzony był poprzez obserwację zaplanowanych prac inwestycyjnych, rozmowy z mieszkańcami, wywiady z burmistrzem, radnymi. Do tych działań były wykorzystane dyktafony cyfrowe zakupione z grantu Fundacji Batorego. W realizacji działań monitorujących brali również udział uczniowie z klasy dziennikarskiej Zespołu Szkół w Lubaczowie.

Analiza zebranego materiału

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody.

W trakcie realizacji. Zostanie zakończone do końca kwietnia 2008 roku. Zwłoka w realizacji zadania wynika – jak przekonuje burmistrz – wynika z opóźnień w uruchomieniu środków „unijnych” z programów operacyjnych, a część kosztów miała zostać sfinansowana z tego źródła. Inwestycja jest bardzo potrzebna miastu, ponieważ badania wykazały zbyt duże stężenie

 • Budowa wodociągu na osiedlu Mazury II.

Zadanie zostało zrealizowane.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mazury II, ul. Przemysłowej, Kopernika i Piaski (wniosek o dofinansowanie złożony w miesiącu kwietniu do Funduszu Norweskiego).

Wniosek został złożony wspólnie z Gminą Wiejską Lubaczów. Jednak nie został zaakceptowany przez Fundusz Norweski ze względu na odrzucenie wniosku przez komisję weryfikacyjną Funduszu. Wspólna aplikacja miasta i gminy Lubaczów na budowę kanalizacji nie spełniła kryteriów Funduszu (liczba mieszkańców miasta i gminy przekraczała o 3000 górny pułap przewidziany przez Fundusz) Władze obu samorządów planują złożenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie po uruchomieniu naboru wniosków do Regionalnych Programów Operacyjnych.

 • Remont dróg gminnych: na ul. Szpitalnej, Witwickiego, Misztala.

Ul. Szpitalna jest remontowana a zakończenie budowy drogi zostanie ukończone w roku przyszłym. Przebudowa ul. Witwickiego jest zakończona a ul. Misztala zostanie ukończona do końca roku. Dodatkowo przygotowano podbudowę pod wykonanie nawierzchni ulicy Budowlanych, gdzie dotychczas ulica istniała tylko z nazwy.

 • Budowa nowoczesnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie (złożono wniosek do Ministerstwa Sportu).

Zadanie nie zostało wykonane. Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu nie znalazł się na liście zadań do finansowania. W województwie Podkarpackim do realizacji zakwalifikowano 8 wniosków na kilkadziesiąt złożonych.

W środę 21 listopada odbyła się w Urzędzie Miasta w Lubaczowie debata z burmistrzem Lubaczowa na temat realizacji obietnic złożonych podczas spotkania w maju br. Według burmistrza udało się zrealizować około 70% zamierzeń. W debacie uczestniczyło około 30 osób: kilku radnych, mieszkańcy miasta i młodzież. Debata w całości transmitowana była przez Twoje Radio Lubaczów a relacja dostępna jest na stronie internetowej TRL pod adresem http://www.radiolubaczow.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=350706

W organizację debaty zaangażowały się uczennice klasy dziennikarskiej z Zespołu Szkół w Lubaczowie, które współpracują z prowadzoną przez stowarzyszenie rozgłośnią radiową.

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór” zorganizowaliśmy dodatkowo dużą publiczną debatę przez wyborami do Sejmu w październiku br. Do debaty zaproszeni zostali wszyscy kandydaci startujący z różnych list i zamieszkujący na terenie powiatu lubaczowskiego. Więcej Informacji, galerię zdjęć oraz krótki film z debaty znaleźć można na stronie http://www.radiolubaczow.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=154891.

Stowarzyszenie Edukacja Dla Rozwoju