Pomiń menu

Działania podjete przez Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorzadnosci w Dobrczu

 W dniu  14 02 2008 roku  złożyliśmy  do Urzędu  Gminy  w Dobrczu  pismo  w  którym  wnioskowaliśmy  o  odbycie  debaty  publicznej   w  formie  konsultacji  społecznych   w    najistotniejszych  sprawach  gminy  Dobrcz.

Są  to  sprawy  podatków  ,procedury  ich  uchwalania. Wnioskowaliśmy  o  konsultacje  w  formie  debaty publicznej  w  sprawach  zaopatrzenia  w  wodę, kanalizacji,dróg  itp. Zwróciliśmy  uwagę, na  brak  rzetelnej  informacji  o  stanie  finansowym  gminy.  Nasze pismo  nie wzbudziło zainteresowania  lokalnych  władz  samorządowych. Postanowiliśmy pismo  z postulatami  i  zastrzeżeniami  do  władz  gminy  przekazać  Wojewodzie  i Regionalnej  Izbie Obrachunkowej.  Pismo  wzbudziło  zainteresowanie  i została  przeprowadzona  kontrola  w  urzędzie  która  ujawniła  ukryte  środki finansowe  w  kwocie ponad  1830 tyś  złotych. W  wyniku  pisemnej odpowiedzi  Wójta  do  Wojewody  w której  zanegował  on w ogóle  fakt
naszego  istnienia  i   udziału  w  akcji  masz głos, masz  wybór  zostaliśmy
zmuszeni  do  zaskarżenia do Sądu Administracyjnego uchwał  Rady  Gminy  podjętych  niezgodnie z regulaminem obrad. Wszystko  to  zaostrzyło  wzajemne  stosunki.  uniemożliwiło  zorganizowanie  i  odbycie  debaty  publicznej  w  sprawach poruszonych  w naszym  piśmie.Złożyliśmy  odwołania  od  decyzji podatkowych Wójta  Gminy wydanych  niezgodnie  z  prawem. Samorządowe  kolegium Odwoławcze  uchyliło  decyzje podatkowe  Wójta. Udało nam  się  zaangażować  w  akcję  kontrolowania  działalności  naszego  samorządu  poprzez podpisanie  wniosku  o  konsultacje  w  istotnych sprawach  gminy  kilkaset  osób.Z przyczyn  od  nas niezależnych  nie  jesteśmy wstanie odbyć  odbyć  debaty z  Wójtem. Nasze  działania polegają na  monitorowaniu  realizacji uchwalonego  programu  działania Rady  Gminy na kadencję 2006-2010. W wyniku  naszych  działań  udało się  obudzić zainteresowanie mieszkańców  działaniami  władz  gminnych .Jest  nas  coraz  więcej i  myślę,że pomimo  wielu  trudności   uda  nam  się  zarejestrować w Sądzie  nasze  stowarzyszenie. Wtedy skończy  się  bojkot ze  strony  Wójta  i  Rady Gminy – będą  musieli  nas uznać.
Dzięki przystąpieniu  do  akcji " masz głos,  masz wybór" mieszkańcy  naszej gminy  zaczynają interesować  się  sprawami gminy. Jest  to  chyba jedyna  gmina   w Polsce   gdzie  Wójt  i  Kierownik  Gminnego  Zakładu Komunalnego  to  szwagrowie. Naszym  celem  jest  kontrolowanie tego
dziwnego  układu  rodzinnego  wydającego  nasze  wspólne pieniądze.

Władze  naszej  gminy  nie  chcą  rozmawiać o  sprawach publicznych  z  mieszkańcami. Przypominają  sobie  o  nich krótko  przed  wyborami. Wtedy  wszystkim  wszystko  obiecują  Dzięki przystąpieniu  do akcji
możemy  w  sposób zorganizowany kontrolować poczynania  władz  i realizację  danych  obietnic.Naszym  celem  jest  zwrócenie  uwagi naszym władzom  na  istotne  sprawy  mieszkańców wymagające  pilnego  załatwienia.  Szczególnie skupiamy  się  na  kontrolowaniu prac organów Gminy  i   ich zgodności   z  podstawowymi  zasadami  demokracji  i  samorządności . Jest  to  dziwne, że  w  osiemnastym  roku samorządności
zaistniała potrzeba  powołania stowarzyszenia  obrony  demokracji i samorządności.W  lokalnej  prasie   zrobiło  się  o  nas  głośno  z  powodu
złożenia  licznych  odwołań od  decyzji  Wójta  Gminy  Dobrcz.Aktualnie  czekamy  na  rozpatrzenie  skargi  przez  Sąd  Administracyjny.W sprawie uchwalenia  uchwał  niezgodnie  z regulaminem  obrad Prokuratura prowadzi postępowanie  o przekroczenie  uprawnień  przez  radnych  Rady  Gminy Dobrcz.  Trudno  jest  wygrać  z  władzą,ale  nam  powinno  się  udać.Powinniśmy  odzyskać  przysługujące nam  prawa  samorządowe.

                                               Z poważaniem

                                           Kazimierz  Baumgart

Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorządności w trakcie rejestracji.