Pomiń menu

Relacja ze spotkania z Burmistrzem Tarnowskich Gór

 

Blisko 2 godziny trwało spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Czechem w galerii Inny Śląsk, podczas którego mieszkańcy rozliczali władze samorządowe ze złożonych w 2006 roku obietnic wyborczych. Podczas spotkania burmistrz omówił zrealizowane punkty swojego programu, do których zaliczył przede wszystkim usprawnienie działań urzędu w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Przymierze Śląskie w ramach projektu „Masz Głos, Masz Wybór” a dyskusję poprowadził koordynator projektu w powiecie tarnogórskim – Roman Boino.
Burmistrz omawiał także kwestie, nad którymi trwają prace. Zadeklarował, że działania nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania powinny zakończyć się najpóźniej w 2010 r. Temat ten jest o tyle ważny, że stanowi podstawę nie tylko dla poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta, ale również daje szansę na realizację konkretnej polityki przestrzennej. Burmistrz poinformował zebranych o działaniach jakie rozpoczął, by ożywić budownictwo mieszkaniowe w Tarnowskich Górach, dla których pierwszym krokiem było opracowanie w ubiegłym roku wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
Do swoich porażek zaliczył budowę hali sportowej, a raczej jej brak. Zaznaczył, że w Tarnowskich Górach konieczny jest remont posiadanej bazy sportowej, czyli boisk przyszkolnych. Takie działania już się rozpoczęły. Dopiero po ich zakończeniu będzie można myśleć o budowie większych obiektów sportowych.
Mieszkańcy pytali m.in. o współpracę Urzędu z organizacjami pozarządowymi, zarzucając władzom piętrzenie biurokratycznych trudności przed działaczami społecznymi. Burmistrz argumentował, że w dzisiejszych czasach uznaniowość nie może mieć miejsca. Przy wyborze projektów, którym przyznana zostanie dotacja, należy kierować się jasnymi kryteriami i zasadami. Wymagania urzędu wynikają z rozporządzenia ministra oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wśród pomysłów, które mieszkańcy zgłaszali władzom, znalazła się np. budowa pola kempingowego. W odpowiedzi burmistrz poprosił swojego zastępcę o przeanalizowanie możliwości realizacji tej koncepcji. Jednocześnie zaprosił wszystkich zebranych o nadsyłanie swoich pomysłów deklarując, że jest otwarty na wszelkie inicjatywy i chętnie rozważy projekty mieszkańców. Burmistrz podpisał zobowiązanie na ten rok oraz do końca kadencji.

Stowarzyszenie Przymierze Śląskie