Pomiń menu

Deklaracja Burmistrza Pakości na rok 2008 podpisana !

 W dniu 8 maja Burmistrz Pakości Wiesław Kończal po konsultacjach z mieszkańcami oraz sołtysami gminy Pakość przedstawił swoje plany i zamierzenia na kolejny rok kadencji.

Są one zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy oraz deklaracją podpisaną w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór w roku 2007.

Do najważniejszych problemów lokalnych zaliczył:

zły stan dróg gminnych,
przestarzały system kanalizacyjny gminy,
braki w zakresie infrastruktury sportowej,
degradację obiektów Kalwarii Pakoskiej,
zdegradowanie terenów poprzemysłowych.

Burmistrz zobowiązał się w trakcie swojej kadencji (lata 2006-2010) do poprawy stanu dróg, poprzez systematyczne remonty i budowę dróg, z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Pragnie systematycznie rozbudowywać i unowocześniać system kanalizacyjny gminy oraz nowe obiekty sportowe na terenie gminy.

Głównym celem w stworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska (drugiej co do wielkości w Polsce) poprzez przeprowadzenie kompleksowej renowacji jej obiektów wraz z zagospodarowaniem otaczających je terenów. Planowana jest również rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Działania zaplanowane do realizacji w roku 2008 to:

1. Zgłoszenie do dofinansowania ze środków zewnętrznych i rozpoczęcie robót w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ulic: Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska oraz przebudowy dróg wiejskich,
2. Kompleksowy remont dróg w Pakości – ul. Mieleńska,
3. Budowa kompleksu boisk sportowych,
4. Rozpoczęcie prac studyjnych dot. renowacji Kalwarii Pakoskiej,
5. Opracowanie programu rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz zgłoszenie wniosku o dofinansowanie ich rewitalizacji.

Burmistrz oraz Sekretarz Gminy zobowiązali się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami PKCDL FRDL odpowiedzialnymi za realizację działań w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. 

Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy