Pomiń menu

Debata w Cybince

W dniu 02 czerwca 2008 r. w sali Urzędu Miejskiego na wniosek Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju  PRO-EKO odbyła się debata na temat:

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Cybinka.

Na debatę zaproszono komendanta Policji Powiatowej w Słubicach,  komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach i komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Cybince, przedstawicieli kół łowieckich z ternu Gminy Cybinka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka oraz dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach. Udział w debacie wzięli: członkowie Stowarzyszenia, radni Rady Miejskiej w Cybince, sołtysi, poseł Marek Cebula i mieszkańcy gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego taki temat debaty?

Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a poprzez to poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo największy wpływ mają służby prewencyjne. Właściwa realizacja zadań przez te służby, bezpośredni kontakt  z obywatelem oraz współpraca ze społecznością lokalną, pozwala na ograniczenie zagrożenia przestępczością, wykroczeniami oraz zjawiskami nieakceptowanymi społecznie. Zarzut: Od pewnego czasu systematycznie zmniejsza się obsadę policjantów na Posterunku w Cybince, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Dlaczego?

Debatę poprowadził Sławomir Kulczyński członek Stowarzyszenia.

Komendant Powiatowej Policji w Słubicach tłumaczył, że jest to sytuacja przejściowa z uwagi na obecne braki kadrowe. Do pełnienia służby na terenie miasta i gminy, oprócz policjantów etatowej obsady Posterunku Policji kierowani są dodatkowo funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego i inne służby. Policjanci pełnią służby w szczególności w miejscach najbardziej zagrożonych. Poczucie bezpieczeństwa obywateli w miejscach publicznych zależy od skuteczności działań Policji. Działania te są ukierunkowane na zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa,   tj; przeciwko porządkowi i spokoju publicznemu, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu na drogach oraz urządzeniom użyteczności publicznej. Komendant podkreślił,  że  w 2007 roku na terenie miasta i gminy Cybinka zatrzymano 104 nietrzeźwych użytkowników dróg (w całym powiecie 537 osób), a w bieżącym roku, w ciągu czterech miesięcy 26 nietrzeźwych kierowców (w Cybince 11, Bieganowie 5, Uradzie 4, Białkowie 4, Kłopocie 1 i w Grzmiącej 1). Komenda Powiatowa Policji otrzymała urządzenie samoczynnie rejestrujące przypadki naruszenia przepisów drogowych, przede wszystkim dopuszczalnej prędkości. W ciągu pierwszych czterech miesięcy br. urządzenie to zarejestrowało już 108 wykroczeń popełnionych na terenie gminy Cybinka (39 w Cybince,  54 w Drzeniowie i 15 w Uradzie. Wychodząc naprzeciw od kwietnia br. na  ul. Słubickiej (25 km drogi krajowej nr 29) zamontowany został maszt umożliwiający pomiary prędkości  w obu kierunkach. Zapewne to wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów przez miasto, na co mieszkańcy najbardziej się skarżą.

Z dyskusji wynika, że mieszkańcy nadal uważają, że gdyby była liczniejsza obsada policji na Posterunku w Cybince, to nie byłoby kradzieży tablic nagrobkowych na cmentarzach wojennych.  Brak jest przede wszystkim patroli nocnych. Młodzież z cmentarzy zrobiła sobie miejsca spotkań (piją, narkotyzują się). Wieczorem strach jest przechodzić obok cmentarza. Trzech policjantów obecnie nie jest w stanie temu zapobiec. Należy przywrócić poprzednią  obsadę , co najmniej do  osób 6. Obecnie policjantów nie widać na patrolach.

Następną sprawą poruszaną przez mieszkańców, to szybko jadące pojazdy, (szczególnie TIR-y) przez miasto, czy to w dzień, czy w nocy. Ulica jest z kostki brukowej, co powoduje, że domy się trzęsą, pękają ściany, hałas jest nie do zniesienia. Mieszkańcy tych ulic domagają się ciągle, aby przed wjazdem  do miasta postawić tablice „kontrola radarowa” to może niektórzy zdejmą nogę  z gazu.

Komendant Powiatowej Policji zapewnił, że choć są to zadanie służb drogowych, to wpłynie na to, aby takie tablice zostały zamontowane. Zapewnił, że obsada policjantów będzie zwiększona, gdyż obecnie są trudności kadrowe  i musiał przesunąć funkcjonariuszy do innych placówek.

Komendant Policji podziękował za zaproszenie na spotkanie. Uważa,  że takie spotkania powinny się częściej się odbywać, są bardzo konstruktywne.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugim ważnym ogniwem bezpieczeństwa jest straż pożarna. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w swoim wystąpieniu podkreślił, że Gmina Cybinka należy do najbardziej bezpiecznych gmin w powiecie słubickim, gdyż ilość zdarzeń losowych wynosi 10 % w skali powiatu. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy mają największy udział w akcjach przeciwpożarowych. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej stan gotowości  przeciwpożarowej ocenił bardzo wysoko. Stopień wyszkolenia strażaków jest na bardzo wysokim poziomie. Jednostki ochotniczych straży pożarnych działają bardzo operatywne i są najlepszymi w powiecie. OSP z Cybinki, jako jedyna spełnia przygotowanie pożarniczo-ratownicze w powiecie. Dobrze prowadzona jest praca z dziećmi i młodzieżą, która owocuje tym, że bardzo aktywnie uczestniczą w konkursach p.poż., rozwijają się grupy młodzieżowe.Jedynym niedociągnięciem w działaniu to występujące braki w doposażeniu strażaków. W obecnym czasie największe zagrożenie jakie może wystąpić, to wypalanie traw. Obecnie wprowadzono całkowity zakaz wypalania oraz wchodzenia do lasu z uwagi na długotrwałą suszę. Zwrócił się do zebranych o przestrzeganie zakazu i ostrożne obchodzenie się z ogniem. Przyczyną powstawania częstych pożarów jest również przestarzała instalacja elektryczna.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej podziękował za zaproszenie na otwarte spotkanie z mieszkańcami i samorządem lokalnym.

Wiodącym tematem spotkania było również omówienie najistotniejszych problemów i wynikających zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiecie, w zakresie ratownictwa medycznego i prowadzonych usług przez szpital w Słubicach. 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor SPZOZ w Słubicach. W odpowiedzi na zaproszenie przedstawiła informację na temat zabezpieczenia usług medycznych przez SPZOZ w Słubicach, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i Gminy Cybinka. Zakład udziela świadczeń w zakresie: lecznictwa stacjonarnego  w oddziałach szpitala, lecznictwa ambulatoryjnego w poradniach specjalistycznych, rehabilitacji leczniczej, pomocy doraźnej i Pogotowia Ratunkowego. Szpitalu funkcjonuje oddział wewnętrzny z pododdziałem gastroenterologicznym, oddział chirurgii ogólnej, urazowo- ortopedycznej, ginekologiczno – położniczo – noworodkowy, pediatryczny, anestezjologii  i intensywnej terapii i szpitalny oddział ratunkowy. Z początkiem roku rozpoczął działalność nowy Odział urazowo – ortopedyczny z uwagi na potrzebę leczenia narządu ruchu. Czyni się starania o dalszy rozwój tego oddziału o zabiegi tzw. endoprotez. W zakresie specjalistycznego lecznictwa planuje się uruchomienie dodatkowych gabinetów w Cybince, w tym o poradnię urazowo – ortopedyczną. Nadmieniła, że bez zaangażowania i pomocy finansowych gmin w przygotowanie gabinetów lekarskich uruchomienie poradni byłoby nie możliwe. Obecnie zwracamy się do gmin o dalsze środki na sprzęt medyczny celem wykonywania na miejscu pełnej diagnostyki. Ma nadzieję, że władze Cybinki poprą ich starania w zakresie powołania poradni specjalistycznych na swoim terenie, zapewniając łatwy i szybki dostęp do świadczeń lekarskich mieszkańcom gminy. W zakresie Pogotowania Ratunkowego i transportu sanitarnego przy pomocy Burmistrza Cybinki w 2007 r. uruchomiono dodatkowy Zespół Wyjazdowy typu W- podstawowy w Cybince. Istotnym problemem jest zły stan techniczny karetek pogotowia ratunkowego  obsługujących powiat słubicki. Pacjenci skarżą się złe warunki transportu sanitarnego. Szpital w Słubicach, jak twierdzą Służby Wojewody Lubuskiego, jest jedynym w woj. Lubuskim, w którym żadna z karetek pogotowia nie spełnia obowiązujących  wymogów. Z uwagi na to zachodzi obawa o jego likwidację.

W tym zakresie odbyto już kilka spotkań z przedstawicielami gmin o zakup 3 karetek pogotowia przy dofinansowaniu przez samorządy gmin. Zakup tych karetek zabezpieczy potrzeby mieszkańców całego powiatu słubickiego.  

Wicestarosta Andrzej Bycka poparł wniosek o zakup 3 karetek. Przedstawił możliwości sfinansowania zakupu. W tym zakresie podpisane zostanie porozumienie. Proponowany procentowy udział Gminy Cybinka 20 %, tj. 180 tys. zł , miasto i gmina Słubice 60% tj. 540 tys. zł, miasto i gmina Rzepin  20% tj. 180 tys. zł. Zwrócił się rozpatrzenie proponowanej propozycji.
 
Z dyskusji wynikało, że na zakup karetek środki powinien zabezpieczyć przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia ,Wojewoda, Starosta. Ponadto proponowany podział jest nie sprawiedliwy.     

W dyskusji zabrali głos Prezesi Kół Łowieckich z Budachowa i Cybinki poruszając temat zabezpieczeń plantacji pól i zasiew zagrożonych rejonów przez dziką zwierzynę. Poruszono sprawy kłusownictwa i bezpańskich psów.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Cybinka zaapelował do zebranych o przestrzeganie zakazu wstępu do lasów z uwagi na zagrożenie przeciwpożarowe. Obecnie ściółka leśna ma 6 % wilgotności.

Burmistrz Cybinki podziękował za tak liczny udział w debacie. Poruszony temat wyjaśnił nurtujące problemy społeczności lokalnej. Przedstawione fakty przez kompetentne osoby ukazały rzeczywistość w działaniach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie Cybinka. Zobowiązał się  do czynienia starań o zwiększenie obsady kadrowej w Posterunku Policji    w Cybince, przynajmniej do poprzedniego stanu funkcjonariuszy.  Jest potrzeba zwiększenia patroli w terenie, szczególnie późnym wieczorem i nocą.

Jako Burmistrz Cybinki zobowiązał się do bieżącego monitorowania spraw dotyczących zagrożeń. W sprawie dofinansowania zakupu karetek będzie walczył o odpowiednio niski procent udziału do możliwości finansowej gminy. 

 

 

 

 

 

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO Cybinka