Pomiń menu

Burmistrz Ostrzeszowa nie wyraził zgody na zaproponowany tryb monitoringu

 Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej zwróciło się drogą elektroniczną, do Pana Burmistrza,z zapytaniem, które z zamierzeń, określonych w deklaracji, możemy zmonitorować. Pan Burmistrz w odpowiedzi poprosił o  opisanie, na czym ma polegać monitorowanie deklaracji. Na przesłany szczegółowy plan monitoringu( przedstawiamy poniżej), otrzymaliśmy odpowiedź, że Pan Burmistrz nie wyraża zgody na zaproponowany tryb monitoringu. Poprosimy Pana Burmistrza o określenie, jaki tryb monitoringu Mu odpowiada.
Wkrótce o tym napiszemy.

Plan monitoringu

Monitoring będzie przeprowadzony wg opracowanego planu działania. Zawarte będą w nim następujące kroki:
1. Obszar monitoringu
Wybrane z deklaracji zamierzenia. Ilość do uzgodnienia.
2. Cel monitoringu
Celem naszym będzie przekazanie informacji, opinii publicznej, na temat całościowego obrazu sytuacji, odnoszącego się do realizacji zadeklarowanych zamierzeń, czy Burmistrz wywiązuje się z założonych zamierzeń, czy wykonywane są zgodnie z planem i czy osiągane są pożądane rezultaty.
3. Czas monitorowania
Planujemy monitoring przez okres 3 miesięcy : sierpień, wrzesień, październik. Efektem końcowym będzie raport z monitoringu, na dzień 31 października 2008 r.
4. Osoby monitorujące
Planujemy uczestnictwo 1-2 członków stowarzyszenia
5. Sposób monitorowania
Aby wybrać sposób monitorowania, ustalimy odpowiednie metody i narzędzia do zebrania danych, które najbardziej trafnie będą odzwierciedlały realizację danego zamierzenia. Wybierzemy spośród takich metod jak: analiza oficjalnych dokumentów, prasy lokalnej, wywiady z urzędnikami i usługodawcami,obserwacje uczestniczące, wizja lokalna, analiza budżetu, rozmowy z mieszkańcami. Aby uprościć zebrane dane,ustalimy wskaźniki jak: pomiary, rezultaty ( wzrost lub spadek czegoś), podejmowane działania. Będą one sygnalizowały, co się aktualnie dzieje.
W pierwszym miesiącu monitoringu chcemy obserwować działania Burmistrza za pośrednictwem lektury artykułów zamieszczonych na stronie internetowej miasta, w informacjach samorządowych, w prasie lokalnej. Chcielibyśmy również przeprowadzić wizję lokalną w terenie.
W drugim miesiącu pragniemy uzyskać zgodę od Burmistrza na udział naszych członków w posiedzeniach Rady Miasta i w komisjach tematycznych.
W trzecim miesiącu chcielibyśmy przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z Panem Burmistrzem i Sekretarzem Miasta, w celu analizy dokumentów związanych merytorycznie z monitorowanymi działaniami. Będziemy chcieli również przeprowadzić wizje lokalną w terenie a także rozmowy z mieszkańcami.
W ten sposób otrzymamy w miarę pełny i obiektywny obraz monitorowanych zamierzeń, którym będzie sporządzony raport monitoringu.
5. Stworzenie raportu
Stworzony zostanie raport o następującej strukturze:
A. Wprowadzenie
– opis celów i założeń monitoringu
B, Przedmiot monitoringu
– kiedy deklaracja została zawarta, jakiego miejsca i czasu dotyczy
– treść deklaracji
C. Metodologia i narzędzia badawcze
– źródła informacji i sposoby zbierania danych
D. Ramy czasowe
– kiedy prowadzono monitoring
E. Analiza
– stopień realizacji zamierzeń- rzeczywisty stan wykonania
– co nie zostało zrealizowane i dlaczego- stanowisko władz
– dokumentacja- zdjęcia, artykuły,materiały, dokumenty itp.
F. Autorzy raportu
– organizacje uczestniczące w monitoringu, osoby sporządzające raport
G. Wykaz źródeł i załączników
Raport po sporządzeniu a przed publikacją zostanie przekazany Panu Burmistrzowi do czytania, w celu ustosunkowania się do niego i wprowadzenia ewentualnej korekty.
H. Upublicznienie wyników monitoringu
Raport powinien zostać upowszechniony wśród jak największej liczby mieszkańców.
Planujemy raport przedstawić podczas debaty podsumowującej, pod koniec roku, a także za pomocą prasy lokalnej, strony internetowej miasta,strony internetowej stowarzyszenia.

Raport nie będzie służył ani krytykowaniu, ani chwaleniu władzy samorządowej, będzie opierał się wyłącznie na faktach.

Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej