Pomiń menu

Działania angażujace w gminie Zawady

Nasze działania w ramach Akcji „Masz głos Masz wybór” koordynowanej przez Fundację Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Działania angażujące:

W ramach działań angażujących mieszkańców sprawami gminy, zorganizowaliśmy trzy festyn na terenie gminy Zawady.

Pierwszy festyn z okazji Dnia dziecka, 1 czerwca, odbył się na placu przed Zespołem Szkół w Zawadach. Cały festyn skierowany był w dużej mierze do dzieci. Na przybyłych na festyn czekało wiele atrakcji; różnego typu gry, zabawy, konkursy, peaend baul, trejki, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami oraz zabawa do rana

Korzystając z okazji, że rodzice mieli chwilę wytchnienia, podczas, której ich pociechy uczestniczyły w różnego typu konkursach, zawodach, zabawach przygotowanych przez nauczycieli, postanowiliśmy zainteresować dorosłych Akcją „Masz głos Masz wybór”, przeprowadzając ankietę wśród mieszkańców naszej gminy na temat pracy Urzędu Gminy jak i samego Wójta. Ankieta zawierała 14 prostych pytań dotyczących pracy Urzędu jak i samego Wójta Gminy. Ankietę wypełniło 25 osób.

Następnym działaniem był festyn w Strękowej Górze, III Powiatowe Dni Twórczości Ludowej odbyły się 6 lipca 2008 roku pod hasłem– „Dzień śledzia” i poświęcone zanikającej już gwarze językowej zwanej „śljedźikowanjem” – specyficznej dla wschodniej części województwa podlaskiego.

Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji związanych ze śledziem, między innymi: odsłonięcie Pomnika Śledzia, salwa wystrzałów armatnich na cześć śledzia – „Vivat śledź”, zawody wędkarskie (niestety, śledzia nie udało się złowić), bieg „Szlakiem Meandrami Narwi” o puchar śledzia, rzut śledziem do celu, konkurs na potrawę ze śledzia i nalewkę, jako że rybka lubi pływać oraz debata publiczna po hasłem „Śledź też ma głos” z Wójtem Gminy Zawady, Panem Pawłem Pogorzelskim oraz Radą Gminy Zawady w ramach akcji „Masz głos Masz wybór”.

O debacie lokalna społeczność poinformowana została poprzez plakaty o debacie oraz plakaty III Powiatowych Dni Twórczości Ludowej – „Dzień śledzia”, na których debata była wpisana jako jedna z atrakcji imprezy oraz lokalną prasę i media. Impreza miała charakter wojewódzki, informacje o debacie i akcji „Masz głos Masz wybór” dotarły do szerokiej liczby odbiorców. Podczas trwania festynu konferansjer również przypominał o debacie „Śledź też ma głos”.

Dlaczego „Śledź też ma głos”? Wbrew przysłowiu „Dzieci i ryby głosu nie mają” chcieliśmy pokazać społeczeństwu, że ich głos jest bardzo ważny, że skoro „śledź ma głos”, lokalna społeczność również ma głos i wpływ na działanie władz gminy

Następny festyn odbył się w Zawadach 10 sierpnia, w parku w miejscowości Zawady pod nazwą „Festyn Rodzinny”.

Festyn obfitował mnóstwem atrakcji. Do najgłówniejszych należały Akcja „Oddaj krew” gdzie specjalny ambulans do pobierania krwi czekał na krwiodawców w godz. 10.00 – 14.00 przy Placu Wolności – Urzędzie Gminy Zawady. Pomysłodawcą tej akcji był Pan Wójt, który jako pierwszy oddał krew. Podczas tej akcji zebrano 19,5 litra krwi. Z tym wynikiem znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród miejscowości, które oddały krew w woj. podlaskim. Trzeba zaznaczyć, że jesteśmy bardzo małą gminą – ok. 3000 mieszkańców, z których część przebywa za granicą.

Drugą atrakcja było wesołe miasteczko, z którego atrakcji korzystały nie tylko dzieci i młodzież ale również dorośli oraz zabawa do białego rana.

Oczywiście i tu nagłaśniana była Akcja „Masz głos Masz wybór”. Zarówno konferansjer prowadzący festyn jak i sam Pan Wójt przypominali o trwającej Akcji.

I w tym miejscu trzeba podkreślić zaangażowanie Pana Wójta, który chodząc wśród uczestniczących w festynie sam nawiązywał rozmowę, pytał ludzi o nurtujące ich problemy i odpowiadał na pytania.

Do działań angażujących możemy zaliczyć również przeprowadzone po raz pierwszy debaty z Wójtem gminy, podczas których zebrani mieszkańcy mogli zadawać pytania i otrzymali na nie wyczerpujące odpowiedzi.

W ramach Akcji „Masz Głos Masz wybór” w przeprowadziliśmy trzy debaty z Wójtem Gminy Zawady – Pawłem Pogorzelskim oraz Akcję „ Osiemnastka Samorządu”. Cała Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, organizacji pozarządowych, jak również władz samorządowych.

Pierwsza, przeprowadzona debata odbyła się 16 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół w Zawadach i rozpoczęła się o godz. 10.00.

Spotkanie to miało charakter debaty publicznej, która dotyczyła najważniejszych problemów społeczności lokalnej. Łącznie wzięło w niej udział ok. 50 osób w większości młodzież gimnazjalna.. Debatę prowadziła Pani Alicja Mystkowska. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zawady – Pan Paweł Pogorzelski, który w kilkunastominutowym wystąpieniu przedstawił najważniejsze problemy Gminy Zawady oraz sposoby ich rozwiązania w ciągu swej kadencji. Podczas debaty Wójt odpowiadał na pytania zadawane przez młodzież i mieszkańców Zawad. Dyskusja trwała ponad dwie godziny.

Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców dotyczyły:

– zagospodarowania boisk;
– utworzenia przedszkola z Zawadach;
– wydawania gazetki gminnej;
– oczyszczenia stawów we wsi Cibory Gałeckie;
– utworzenie plaży we wsi Łaś – Toczyłowo;
– pozyskania środki na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży;
– utworzenia siłowni w Zawadach;
-remontów dróg gminnych;

Za najważniejsze problemy lokalne Wójt uważa:

–  brak przedszkola
–  brak dobrego systemu informowania mieszkańców
–  brak zaangażowania mieszkańców w sprawie gminy
–  poprawa infrastruktury technicznej gminy poprawa wizerunku gminy jako całość obszaru

W trakcje swojej kadencji ( 2006-2010) będzie się starał rozwiązać te problemy, poprzez:

·   Pozyskanie działki i środków na budowę przedszkola
·   Postawienie tablic informacyjnych w każdym sołectwie
·   Pomoc w tworzeniu i rozwoju instytucjonalnym organizacji pozarządowych
·   Podniesienie poziomu życia kulturalnego we wsiach gminnych

Jeszcze w tym roku:

·    Stworzyć system tablic ogłoszeniowych w gminie
·    Budowy drogi w miejscowości Chrzczony i chodników, w Zawadach
·    Pomoc w zoorganizowaniu szkoleń komputerowych
·    Organizowanie festynów promujących działania organizacji pozarządowych
·    Działania na rzecz rozwoju życia kulturalnego na terenie gminy
·    Wydanie gazetki gminnej

Debata zakończyła się podpisaniem deklaracji przez Wójta Gminy Zawady dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów

Druga debata, kolejne działanie w ramach Akcji „ Masz Głos Masz wybór”, odbyła się

11 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Konopkach-Pokrzywnicy o godz. 13.00 

z mieszkańcami Gminy. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób. Debatę prowadziła Alicja Mystkowska – koordynator ścieżki rozszerzonej. Gościem specjalnym była Pani Aleksandra Wolska – tutor akcji „Masz głos, masz wybór”. Spotkanie miało charakter debaty publicznej, która dotyczyła najważniejszych problemów społeczności lokalnej i sposobu ich rozwiązania. Debata trwała ok. 3 godzin.

Pytania zadawane przez lokalną społeczność do Wójta Gminy – Pawła Pogorzelskiego dotyczyły:

– dalszego funkcjonowania Szkoły Podstawowej oraz znajdującego się w niej Przedszkola;
– remontu świetlicy wiejskiej;
– remontu skrzyżowania drogi we wsi Konopki- Pokrzywnica;
– pomocy w rozwoju „ Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Konopki- Pokrzywnica”;
– budowy wodociągu na terenie wsi Konopki- Pokrzywnica;
– pomocy w pisaniu projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.

Mieszkańcy byli zadowoleni z takiej formy rozmowy o swoich problemach.

1 czerwca 2008 roku podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przy Zespole Szkół w Zawadach odbyło się kolejne działanie w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” –  „Osiemnastka samorządu”.

Po przeprowadzeniu dwóch debat z Wójtem Gminy – Panem Pawłem Pogorzelskim, postanowiliśmy sprawdzić stopień znajomości akcji „Masz Głos Masz Wybór” wśród ludności naszej Gminy. W tym celu pracownicy Urzędu Gminy podczas trwania festynu pełnili dyżury w namiocie gminnym, na którym widniał napis z hasłem akcji „Masz Głos Masz Wybór”.

Wszystkie osoby zainteresowane miały bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu, mogły, więc bez konieczności specjalnego przyjazdu do Urzędu Gminy uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Ankieta składała się z 14 pytań, gdzie osoba ankietowana miała do wyboru 3 odpowiedzi lub więcej. Co jest najważniejsze, ankieta była anonimowa – każdy mógł wypowiedzieć się szczerze i otwarcie na pytania w niej zawarte.

Ankietę wypełniło 25 osób. Według ankiety zarówno Wójt Gminy, Samorząd jak i pracownicy spełniają oczekiwania lokalnej społeczności ich praca została oceniona na poziomie bardzo dobrym i dobrym.

Zdarzyły się też przypadki, że nie wszyscy znali jeszcze cel przeprowadzanej akcji, dodatkowo, więc o celach, sposobie przeprowadzania i sponsorach akcji „Masz Głos Masz   Wybór” byli informowani przez koordynatora rozszerzonej ścieżki Alicję Mystkowską. Podsumowując, przeprowadzenie ankiety było dobrym pomysłem, ponieważ ludzie maja dosyć szablonowych, sztywnych spotkań, na których nie każdy chce zabrać głos. Tu mieli okazję wypowiedzieć swoje zdanie( anonimowo) bez żadnych obaw.

Spośród osób uczestniczących w festynie 25 z nich wypełniło ankiety. Badani pozytywnie ocenili funkcjonowanie samorządu gminnego. Wyniki z przeprowadzonych ankiet zostały przedstawione i omówione podczas kolejnej debaty, która odbyła się 6 lipca 2008 r. w Strękowej Górze.

Trzecia debata, pt. „Śledź tez ma głos”, która odbyła się dnia 6 lipca 2008 roku

o godz. 14.00 podczas III Dni Twórczości Ludowej „ Dzień śledzia” w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Brama na Bagna” w Strąkowej Górze. Gościem honorowym zarówno na festynie jak i debacie była Pani Aleksandra Wolska ze Szkoły Liderów – tutor naszej organizacji podczas trwania Akcji.

Debata odbyła się w bardzo nietypowy sposób, ponieważ miała charakter ruchomy tj. osoby zainteresowane wchodziły i wychodziły po otrzymaniu odpowiedzi. Pytania zadawane były nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, ale również przez przybyłych na festyn gości. Zainteresowanie było bardzo duże, może, dlatego że przygotowaliśmy suto zastawiony stół z przekąskami, którymi mogli się poczęstować uczestnicy debaty. Trzeba przyznać, że był to dobry pomysł, bo na żadnej debacie nie było tak wysokiej frekwencji i ilości zadawanych pytań.

Była to ostatnia debata pt „ Śledź ma głos” podsumowująca działania całej Akcji „ Masz głos Masz wybór”. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno społeczności lokalnej oraz gości przybyłych na festyn.

Końcowym działaniem angażującym będzie przeprowadzenie pod koniec października ankiety podsumowującej całą Akcję Masz głos Masz wybór” wśród mieszkańców naszej gminy, która pozwoli stworzyć raport z monitoringu deklaracji Wójta.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Gór
www.strekowagora.cba.pl

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)