Pomiń menu

Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "Barwa"

1.Rozwój obszarów wiejskich; 2. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów; 3. Aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych; 4. Likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży 5. Wspieranie przedsiębiorczości; 6. Integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu; 7. Zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia: 8. Tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne; 9. Wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców; 10. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów; 11. Niesienie pomocy osobom które zostały pokrzywdzone w wypadkach drogowych z niewłasnej winy; 12. Podejmowanie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie demoralizacji; 13. Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof; 14. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności podejmowaniu działań na rzecz osób z problemem alkoholowym, a także i ich rodzin.