Pomiń menu

Raport z monitoringu działań władz gminy Szczerców

 

Celem kampanii “Sprawdzaj tych, których wybierasz” prowadzonej w bieżącym roku w gminie Szczerców przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych “Brzezie”  było przede wszystkim przypomnienie, jakie kompetencje ma samorząd lokalny i pokazanie, jak obywatele mogą wpływać na to, co dzieje się w ich miejscowościach. Tak jak Organizatorzy akcji, mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom kolejne wybory do samorządów będą bardziej świadome – oparte na ocenie tego, co kandydaci zrobili dla społeczności lokalnej i ich programów. Niestety, kampania “Sprawdzaj tych, których wybierasz” spotkała się z bardzo nieprzychylną reakcją wójta oraz niektórych pracowników Urzędu Gminy w Szczercowie. Zainteresowanie mieszkańców prowadzoną akcją było również niewielkie. Z tych powodów, planowane spotkanie mieszkańców z wójtem gminy Szczerców oraz zebranie deklaracji w ramach kampanii, nie doszło do skutku. W zaistniałej sytuacji możliwe było jedynie prowadzenie monitoringu deklaracji wójta dotyczących budowy przedszkola w Szczercowie, które zostały zawarte w odpowiedziach na wnioski o udzielenie informacji, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedziach padły następujące stwierdzenia:

  • “najprawdopodobniej do końca czerwca zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na rozpoczęcie budowy przedszkola”,
  • “w miesiącu maju zostanie uruchomiona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy na budowę przedszkola”,
  • “do końca 2009 roku problem ten w Gminie zostanie rozwiązany”.

Latem 2008 r. niektóre publikacje prasowe o inwestycjach prowadzonych w gminie Szczerców w bieżącym roku wzbudziły nasze wątpliwości, co do spełnienia obietnic wójta dotyczących budowy przedszkola w Szczercowie. Opisywane były różne inwestycje prowadzone na terenie gminy Szczerców, ale o przedszkolu nie wspominano. W “Informatorze Szczercowskim “ wydanym w październiku 2008 r. (wydawca i redakcja Urząd Gminy w Szczercowie) została zamieszczona następująca informacja:

"Decyzją z dnia 26 września b.r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały Nr XXIII/145/08 Rady Gminy Szczerców z 19 sierpnia 2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. Uchwały pozwalającej m.in. na rozpoczęcie budowy przedszkola. W planie zagospodarowania stwierdzono konieczność wprowadzenia pewnych drobnych korekt. Przykładowo za uchybienie uznano brak określenia dla wielu terenów geometrii dachów (kąt nachylenia) oraz wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki. Co właściwie było zabiegiem celowym ze strony planistów, chodziło aby nie ograniczać projektantów poszukujących różnych rozwiązań w zakresie kształtowania wyrazu architektonicznego (dotyczy to głównie centrum Szczercowa). Uchylenie uchwały niestety uniemożliwia w chwili obecnej rozpoczęcie realizacji tak długo oczekiwanej i ważnej dla mieszkańców inwestycji jaką jest budowa przedszkola. Plan zagospodarowania przestrzennego musi zostać poprawiony zgodnie z wytycznymi Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie uzgodniony z instytucjami wskazanymi przez Wojewodę, wyłożony do publicznego wglądu i ponownie uchwalony przez Radę Gminy Szczerców. Po zakończeniu całej opisanej wyżej procedury, zostanie niezwłocznie ogłoszony przetarg na budowę przedszkola.”

Budowa przedszkola publicznego w Szczercowie nie zostanie w 2008 r. rozpoczęta.

Zasady opracowania raportu z monitoringu nie pozwalają na krytykę działań władzy. Raport nie może zawierać osobistych opinii autorów oraz innych osób. Dlatego pozostawiamy czytelnikom ocenę działań władz gminy Szczerców, zwłaszcza wójta. W przypadku wątpliwości proponujemy złożyć w Urzędzie Gminy w Szczercowie wniosek o udostępnienie informacji. Rezygnując z oceny, stawiamy jednak kilka pytań, być może retorycznych.

  • Dlaczego planiści, wykonując plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców, zastosowali zabiegi celowe, niezgodne jednak z obowiązującymi przepisami?
  • Czy tego typu zabiegi celowe, które spowodowały uchylenie uchwały Rady Gminy Szczerców i uniemożliwiły "rozpoczęcie realizacji tak długo oczekiwanej i ważnej dla mieszkańców inwestycji jaką jest budowa przedszkola" nie są działaniem na szkodę mieszkańców gminy Szczerców, zwłaszcza tych, którzy mają problemy z podjęciem pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dzieciom?
  • Czy przesunięcie rozpoczęcia budowy przedszkola o kolejny rok, wobec rosnących cen materiałów i robocizny, nie spowoduje znacznego wzrostu kosztu realizacji inwestycji?
  • Czy ktoś ponosi odpowiedzialność za uchybienia w planie zagospodarowania przestrzennego, które choć wymuszają tylko “konieczność wprowadzenia pewnych drobnych korekt”, jednocześnie całkowicie  uniemożliwiają “w chwili obecnej rozpoczęcie realizacji tak długo oczekiwanej i ważnej dla mieszkańców inwestycji jaką jest budowa przedszkola"?

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Brzezie"