Pomiń menu

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Brzezie"

Celem Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Społecznych "Brzezie" jest podejmowanie, wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej, a także w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania, profilaktyki związanej z patologiami społecznymi, integracji społeczności wiejskiej, turystyki i agroturystyki, promocji regionu, budowy społeczeństwa informacyjnego.