Pomiń menu

Sprawozdanie z ankiety podsumowującej Akcję "Masz głos Masz wybór" w Zawadach

Ankieta składała się z 5 pytań. Pierwsze dwa dotyczyły priorytetów złożonych w deklaracji Wójta Gminy Pawła Pogorzelskiego. Pozostałe dwa pytania dotyczyły oceny pracy Wójta i Rady Gminy. Ostatnie piąte pytanie dotyczyło oceny realizacji zamierzeń zawartych w deklaracji.

 Ankieta była anonimowa – każdy mógł wypowiedzieć się szczerze i otwarcie na pytania w niej zawarte. Ankiety zostały rozdane dla sołtysów którzy następnie rozprowadzili je w śród mieszkańców sołectw.

Ankietę wypełniło 38 osób. Według ankiety zarówno Wójt Gminy, Samorząd jak i pracownicy spełniają oczekiwania lokalnej społeczności ich praca została oceniona na poziomie  dobrym.

Liczba ankietowanych 36 osób
Proszę zaznaczyć najważniejsze Pani/Pana zdaniem priorytety dla Gminy Zawady, spośród wymienionych przez Wójta Gminy Zawady w swojej deklaracji.

Priorytety

Wybór
(zaznaczyć x)

Stworzenie systemu tablic ogłoszeniowych w gminie
 30 osób
 
Budowa drogi w miejscowości Cibory Chrzczony i chodników w Zawadach
 25 osób
 
Organizowanie festynów promujących działania organizacji pozarządowych
 24 osoby
 
Działania na rzecz rozwoju życia kulturalnego na terenie gminy.
 18 osób
 
Wydanie gazetki
 19 osób
 
2.      Proszę wymienić inne priorytety, które uważa Pani/Pan za najważniejsze dla Gminy:

–         Inwestycje infrastrukturalne
–         Poprawa stanu dróg
–         Lotnisko
–         Dzielić równo pieniądze na inwestycje na wszystkie sołectwa
–         Budowa drogi Krytuły –  Konopki

Jak Pani/Pan ocenia pracę Wójta Gminy Zawady w ostatnim roku.

Dobrze – 30 głosów,    źle – 1 głos,   raczej dobrze – 6 głosów,  nie mam zdania – 2 głosy

Jak Pani/Pan ocenia pracę Rady Gminy Zawady w ostatnim roku:

Dobrze – 26 głosów,    raczej dobrze – 4 głosy,  nie mam zdania – 2 głosy, raczej źle – 2 głosy

5. Jak Pani/Pan ocenia stopień inwestycji przedstawionych w Deklaracji przez Wójta Gminy:

·   stworzenie systemu tablic ogłoszeniowych w gminie:

dobrze – 25 głosów, , źle – 4 głosy,  raczej dobrze – 6 głosów,  nie mam zdania – 2 głosy

·   budowa drogi w miejscowości Cibory Chrzczony i chodników w Zawadach:

dobrze – 29 głosów,  źle – 1 głos,  raczej dobrze – 3 głosy,  nie mam zdania – 3 głosy,

·   organizowanie festynów promujących działania organizacji pozarządowych:

dobrze – 25 głosów,  raczej dobrze – 5 głosów,  nie mam zdania – 1 głos,  raczej źle – 1głos

·   działania na rzecz rozwoju życia kulturalnego na terenie gminy:

dobrze – 23 głosy,  źle – 1 głos,  raczej dobrze – 7 głosów,  nie mam zdania – 1 głos, raczej źle – 1 głos 

·   Wydanie gazetki gminnej:

dobrze – 27 głosów,  raczej dobrze – 3 głosy,  nie mam zdania – 3 głosy, raczej źle – 1 głos

Podsumowując, przeprowadzona ankieta pokazała nam, że lokalna społeczność dobrze ocenia pracę Wójta Pawła Pogorzelskiego oraz Rady Gminy Zawady. Sadzimy, że ankieta ta była dość szczera ponieważ ludzie mieli okazję wypowiedzieć swoje zdanie( anonimowo) bez żadnych obaw

Raport sporządziła: Alicja Mystkowska

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)