Pomiń menu

Zainteresowanie mieszkańców pracami samorządów Ziemi Gorlickiej nad fundamentalnymi dokumentami i działaniami dzisiaj i w przyszłości

Nasze Stowarzyszenie było zaproszone przez Burmistrz Miasta Gorlice do prac nad aktualizacją dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta Gorlice”.

Wzorem lat ubiegłych do prac nad „Strategią” zapraszane są osoby i  instytucje szczególnie związane z Naszym Miastem, ale dla których zrównoważony rozwój Gorlic i Ziemi Gorlickiej  jest gwarantem powodzenia   w pracy zawodowej i działalności społecznej.

Wnieśliśmy swoje uwagi i propozycje, które wpłyną na poprawę życia mieszkańców tej ziemi.

We wrześniu br. po konsultacjach w grupach społecznych osób zainteresowanych ściśle określonymi problemami,  równocześnie posiadającymi dużą wiedzę zawodową i praktyczne doświadczenie, zgłosiliśmy uwagi do nowelizowanego „Programu współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi”.

Starostwo Powiatowe w Gorlicach zaprosiło nas do prac nad aktualizacją „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” oraz „Programu Ochrony Środowiska”. Prowadziliśmy w grupach społecznych konsultacje          i debaty w gronie specjalistów na tematy zamieszczone   w powyższych dokumentach.

W wyniku tego w sierpniu wspólnie ze Stowarzyszeniem „Porozumienie Gorlickie”, zgłosiliśmy opracowane wnioski i propozycje zmian zapisów w tych dokumentach.

W listopadzie br. wnieśliśmy kolejne wnioski do „Programu Ochrony Środowiska”, ze szczególnym akcentem na wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii i redakcję zapisów, otwierających drogę do finansowania tych działań ze środków finansowych zewnętrznych, na co mieszkańcy od dawna oczekują.

Prowadzone konsultacje w grupach społecznych dla wypracowania konstruktywnych wniosków, podnoszą świadomość obywatelską o możliwościach i potrzebie działania lokalnie dla uzyskania efektów globalnych.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości