Pomiń menu

Raport z wykonania zadań ujętych w Deklaracji Burmistrza Gorlic na 2008 r.

 

        Raport z wykonania zadań ujętych w Deklaracji Burmistrza Gorlic na 2008 r.

 

      W celu  opracowania w miarę pełnego i obiektywnego raportu z  realizacji zadań ujętych w Deklaracji Burmistrza, opieraliśmy się na różnych źródłach informacji: artykułach prasy lokalnej, wydawnictwach Urzędu Miasta, sprawozdaniach z posiedzeń Rady Miasta,               ( w niektórych uczestniczyliśmy osobiście ),analizie wiadomości ze stron Biuletynu Informacji Publicznej, analizie dokumentów związanych merytorycznie z monitorowanymi zadaniami, forach internetowych, wizji lokalnej w terenie, rozmowach z mieszkańcami, rozmowach z kompetentnymi pracownikami urzędu.

 

    Zadanie: Zaawansowanie budowy jednego budynku mieszkalnictwa komunalnego o  44 mieszkaniach.

Ocena stanu realizacji: Prace budowlane są  zaawansowane zgodnie z harmonogramem, wykonano roboty ziemne, rozpoczęto realizację stanu surowego otwartego.

Nie występuje zagrożenie powstania opóźnienia oddania budynku mieszkalnego do użytku.

Bardziej szczegółowy opis realizacji zadania zawiera artykuł zamieszczony w prasie lokalnej, który jest załączony.

 

   Zadanie: Montaż trzech kamer monitoringu wraz z modernizacją studia:

 

Ocena  stanu realizacji: Studio zmodernizowano, kamery zamówiono, potwierdzono dostawę do 15.12.2008 r., zgodnie z harmonogramem montaż do końca roku, brak zagrożeń                 w realizacji.

 

   Zadanie: Pełne przygotowanie dokumentacji projektów: „Rewitalizacja Starówki”, dróg w SSE Euro-Park Mielec- Obszar Przemysłowy Gorlice i modernizacji „Sokoła”- kino „Wiarus”.

 

Ocena stanu realizacji: Dokumentacje budowlane gotowe, kosztorysy gotowe, brakujące opinie  zostaną dostarczone zgodnie z harmonogramem do końca roku.

Brak zagrożenia realizacji zgodnie z planem.

 

   Zadanie: Kompleksowa przebudowa ulic: Makuszyńskiego, Żeromskiego, Pięknej, Korczaka, Kopernika ( łącznik od ulicy Krakowskiej ).

 

Ocena stanu realizacji: Przebudowa ulic przebiega zgodnie z harmonogramem prac budowlanych, pomimo nieprzewidywalnych zdarzeń losowych przy prowadzonych robotach drogowych na ul. Korczaka. Roboty zostaną zakończone zgodnie z planem do końca roku.

Termin realizacji nie zagrożony.

Szczegółowy opis komplikacji przy realizacji robót przy ul .Korczak został opisany w artykule prasy lokalnej, załączony do sprawozdania.

 

   Zadanie: Zaawansowanie przygotowania zadania drogowego – „Łącznik ul. Przez Stawiska z ulicą Korczak”.

 

Ocena stanu realizacji: Dokumentacja kompletna wykonana, środki finansowe zabezpieczone, przetarg na wykonawstwo ogłoszony, realizacja w 2009 r. zgodnie z planem.

 

   Zadanie: Przygotowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów oświatowych                      i kulturalnych.

 

Ocena stanu realizacji:

 

*  Obiekty użyteczności publicznej dla których jest opracowany audyt energetyczny a projekt instalacji c.o. w opracowaniu:

 

  Miejski Zespół Szkół nr 6, ul.Halera;

  Miejski Zespół Szkół nr 1, ul. Piękna;

  Przedszkole nr 1, ul. Jagiełły;

  Przedszkole nr 5, ul. Krakowska;

  Przedszkole nr 8, ul. Hallera;

 

*  Obiekty użyteczności publicznej dla, których jest wykonany audyt energetyczny, wymiana grzejników nie jest przewidywana.

 

  Sala gimnastyczna przy MZS, ul. Krasińskiego;

 

*  Pozostałe obiekty użyteczności   publicznej.

 

– Przedszkole „Misia Uszatka”, ul.Wyszyńskiego – realizowane jest pokrycie dachu;

– Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa – grzejniki wymienione, brak dokumentacji na

   termomodernizację;

– Hala sportowa OSIR – jest opracowany audyt, który nie przewiduje wymiany grzejników,

   brak dokumentacji na termomodernizację;

 

*  Zrealizowane roboty inwestycyjne:

 

  Miejski Zespół Szkół nr 4, ul. Krasińskiego;

  Miejski Zespół Szkół nr 3, ul. Wyszyńskiego;

  Miejska Biblioteka Publiczna;

  Przedszkole „Wesołe Skrzaty”, ul. Dukielska.

 

  Zadanie: Przygotowanie wniosków ramach naborów projektów do dofinansowania

                  ze środków UE.

 

Ocena stanu realizacji: Zgodnie z planem i możliwościami złożono wnioski:

 – Powołanie Centrum Aktywnego Wypoczynku ;

 – Rozwój produktów oferty turystycznej regionu;

 – Przystosowanie budynku „Sokoła” do potrzeb nowoczesnego centrum kinowego .

 

      Posiadamy pełne rozpoznanie realizacji zadań zamieszczonych w Deklaracji Burmistrza .

Z pięciu zadań, realizacja dwóch z nich została już podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie informacji o stanie realizacji w lokalnej gazecie, z tej racji, że ze strony określonej grupy społecznej występuje ogromne zainteresowanie.

 

      Aktualnie trwają wytężone prace nad przyjęciem do realizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2009 do 2013”. Zadania wpisane w ten „Program” obejmują znaczną część miasta, a realizacja jego jest planowana w oparciu o pozyskane dotacje w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zbliża się termin składania wniosków o dotacje.

 

    W programie wpisane są również zadania dotyczące rewitalizacji dwóch osiedli mieszkaniowych ( wszystkich osiedli w mieście wydzielonych administracyjnie jest osiem )   z tego powodu mieszkańcy są żywotnie zainteresowani tą tematyką. Trwają konsultacje społeczne w grupach z obszarów objętych „Programem”. Aktywność mieszkańców jest imponująca, chcą wpływać na przebieg wydarzeń. Wcześniejsze rozmowy w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór” teraz się uwydatniają, co dobrze świadczy o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

    W związku z dużym zaangażowaniem Burmistrza w zamknięcie i rozliczanie zadań kończącego się roku oraz pilnych prac związanych z realizacją ambitnych zadań w przyszłym roku i latach następnych, termin spotkania mieszkańców z Burmistrzem nie został wyznaczony, ale mamy nadzieję, że niedługo dojdzie do spotkania i mieszkańcy będą mogli otrzymać informację o w pełni zakończonych robotach wyszczególnionych  w złożonej Deklaracji, ale również o zadaniach „wielkich”, wynikających z ostatecznie przyjętego do realizacji „Programu Rewitalizacji”.

 

O dalszym przebiegu spraw będziemy jeszcze informować.

 

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości