Pomiń menu

Napisz o biedzie i wykluczeniu społecznym w Pile.

 

Napisz o biedzie i wykluczeniu społecznym w Pile.

Bieda i wykluczenie społeczne wywołują dziś wiele emocji i stanowią przedmiot szerokiej dyskusji wśród mieszkańców naszego regionu, w świecie polityki, biznesu i ruchów społecznych. Skutkiem globalizacji są nowe podziały społeczne, nowe obszary biedy, kryzys gospodarczy, uderzający przede wszystkim w najuboższych, nie respektowane są podstawowe prawa człowieka, ujednoliceniu ulegają style życia, konsumpcji, kultury.

Przypadająca w bieżącym roku dwudziesta rocznica transformacji ustrojowej w Polsce, wydaje się być dobrą okazją do podsumowania oraz włączenia się w debatę na temat społecznych kosztów procesów globalizacyjnych. Stąd pomysł wydania publikacji internetowej, poświęconej problemom społecznym, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu miasta Piły i powiatu pilskiego. Publikacja stanowić będzie zbiór artykułów, reprezentujących różne opinie. Szczególnie mile widziane są prace oparte na badaniach, ale również prace teoretyczne, analizy i prognozy. Zapraszamy do nadsyłania tekstów. Proponowana przez nas tematyka to, problemy społeczne, miejsca w którym mieszkamy w aspekcie: socjologicznym, kulturowym, prawnym, etycznym, ekonomicznym a nawet politycznym. Materiały prosimy składać w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2009 roku, na adres e-mail: [email protected] Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA jest członkiem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Komitet działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). W jego skład oprócz WRZOS weszły zarówno duże związki organizacji socjalnych, takie jak np. Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności, MONAR, Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta, jak i mniejsze organizacje działające na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym o znaczeniu międzynarodowym jak Stowarzyszenie ATD „Czwarty Świat”. Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim.

Masz głos, masz wybór

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA wraz z Lokalną Grupą Społeczną OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI zaprasza do akcji MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR. Celem ogólnopolskiej akcji jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Celem prowadzonego przez nas od 2002 roku projektu jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym w wyborach samorządowych, oraz wzmocnienie — tak u wyborców, jak i u wybieranych — poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Pragniemy zwiększyć społeczną świadomość rangi, jaką w codziennym życiu odgrywają decyzje podejmowane na najniższym szczeblu władzy. Dążymy też do tego, by pokazać mieszkańcom Piły, jak mogą wpływać na sposób działania władz samorządowych. Zależy nam na tym, by dzięki naszej akcji lokalni decydenci nie byli już dla mieszkańców anonimowymi urzędnikami, na których można, co najwyżej ponarzekać, lecz by stali się dla obywateli równorzędnymi partnerami. Sami mieszkańcy z kolei będą chętniej organizować się i śmielej zgłaszać postulaty dotyczące rozwiązywania problemów, jakie trapią ich w codziennym życiu. Chcemy przekonać mieszkańców Piły, że ważne jest obserwowanie funkcjonowania lokalnej władzy podczas całej kadencji. Zależy nam, aby organizacje uczestniczące w akcji angażowały obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym gmin i wzmacniały ich poczucie współodpowiedzialności.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA e-mail: [email protected] tel. gsm plus: 0601 970679 telefax tp s.a.: +48 067 2146659 PL, 64 – 920, Piła, ul. Walki Młodych 30, pok. 6 http://www.effata.most.org.pl KRS: 0000162787

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji