Pomiń menu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia jest: Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia. Profilaktyka patologii społecznej. Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich. Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym. Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne. Stymulowanie i wspieranie zachowań demokratycznych w środowiskach młodzieżowych. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej. Działania na rzecz zniesienia obowiązkowej służby wojskowej i zastąpienia jej armią zawodową. SIS EFFATA to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego. SIS EFFATA przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Działalność życiowa i gospodarcza człowieka wywiera niewątpliwy wpływ na jakość środowiska. Powstające zagrożenia środowiska powodują negatywne skutki dla ludzi i ekosystemów. Zasięg występowania tych zagrożeń, ich natężenie lub kumulacja na pewnych obszarach upoważnia do określenia ich mianem ekologicznych problemów. Powołanie SIS EFFATA jest odpowiedzią na niewystarczającą ochronę przyrody. Celem stowarzyszenia jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, gdyż edukacja ta jest najważniejszym instrumentem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju). SIS EFFATA realizuje cele poprzez: Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk. Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej. Realizacja programów przeciwdziałania patologii społecznej. Działalność informacyjna, promocyjna przedsięwzięć stowarzyszenia - w tym i działalność wydawnicza. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym RP. Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury i tradycji. Promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz instytucji życia publicznego i osób zainteresowanych tworzeniem chrześcijańsko-demokratycznego porządku państwa. Organizowanie aktywnych form wypoczynku (kolonii, biwaków, spływów kajakowych i innych). Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia. Tworzenie programów edukacyjnych, działalność impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki. Promocję wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów w dziedzinie reklamy i biznesu. Organizowanie, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów. Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia. “ ... Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym podstawom społeczeństwa ... ” (Preambuła konwencji o korupcji podpisana przez Polskę w Strasburgu 27.02.1997 roku ) Lokalna Grupa Społeczna OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI jest niezależną, niedochodową i niezaangażowaną politycznie inicjatywą obywatelską, której misją jest podnoszenie jakości życia publicznego w Polsce - w szczególności zwiększenie jego przejrzystości i uczciwości, głównie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Celem Lokalnej Grupy Społecznej OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI jest wzmocnienia i zwiększenia efektywności inicjatyw obywatelskich na rzecz dobrych rządów. Podniesienie standardów działania instytucji stanowi element budowania obywatelskiego samorządu, który cechuje się przejrzystością działania wszystkich swoich instytucji oraz realizuje zasady partnerstwa, pomocniczości i dialogu służąc zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności i rozwiązywaniu jej problemów. Docelowym zadaniem jest zbudowanie ładu społecznego opartego na równości praw wszystkich obywateli i obywatelek, działanie państwa i jego instytucji wyłącznie na podstawie i w granicach prawa oraz jawność i przejrzystość życia publicznego. Wspieranie działań podejmowanych przez Obywateli na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym w szczególności: • Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznych; • Propagowanie działań etycznych; • Monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji publicznych. • Organizowanie szkoleń, doradztwa i wymiany informacji w zakresie zwiększania wiedzy o zasadach przejrzystości życia publicznego. • Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych. • Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu • Udzielanie pomocy prawnej Obszarem działania Lokalnej Grupy Społecznej OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI jest edukacja i informacja, propagowanie modelowych rozwiązań na rzecz przejrzystości oraz monitorowanie wypełniania obietnic przedwyborczych, publikacje prasowe, cykl lekcji oraz uruchomienie punktu informacyjnego, monitorowanie działań samorządu, instytucji publicznych, badanie przejrzystości działania władz lokalnych, m.in. monitoring zawartości Biuletynów Informacji Publicznej, proces udzielania dotacji organizacjom pozarządowym, pozwolenia na budowę instalacji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego, udział w sesjach i komisjach rady gminy, powiatu i woj. samorządowego. Wspieranie przedsięwzięć o “strażniczym” charakterze w takich obszarach jak: • społeczna kontrola działań administracji publicznej (np. kontrola sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy, upublicznianie przypadków malwersacji i korupcji działania na rzecz utrzymania wysokich standardów pracy urzędników); • obrona podstawowych praw i wolności człowieka (np. kontrola przestrzegania prawa o wolnym dostępie do informacji, o ochronie danych osobowych); • ochrona środowiska (np. upublicznianie przypadków działań szkodliwych dla środowiska, za które odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorstwa lub administracja, działania na rzecz stosownych zmian w prawie); • dbałość o zachowanie wysokich standardów działań społecznych (np. kontrola przestrzegania zasad jawności, sposobu rozwiązywania konfliktów interesów w organizacjach pozarządowych); • nadzorowanie przejrzystości życia politycznego (np. ujawnianie danych dotyczących finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych, powiązań środowiska biznesu z politykami);