Pomiń menu

Diagnoza problemu do rozwiązania w Gminie Puszcza Mariańska.

 

Zdiagnozowanym przez nas problemem do rozwiązania w pierwszej kolejności jest nieprawidłowy przepływ informacji z samorządu do większej części mieszkańców gminy Puszcza Mariańska.

Gmina Puszcza Mariańska podlega od lat nieformalnemu podziałowi na część wschodnią -1608 mieszkańców, centrum  wieś gminna Puszcza Mariańska z 552 mieszkańcami i część zachodnią – 5948 mieszkańców (Dane z 31.12.2008 r. uzyskane w Urzędzie Gminy). Ludność wsi gminnej, Puszcza Mariańska ma stosunkowo łatwy dostęp do informacji ze względu na bliskość do tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy. Zaś ludność części wschodniej, i zachodniej dostępu do informacji obywatelskiej jest praktycznie pozbawiona, gdyż jedynie na tablicach sołtysów pojawiają się wyrywkowe informacje z samorządu. Nie ma na tych tablicach zupełnie informacji o działalności Rady Gminy, nie ma powiadomień o terminach sesji Rady i w związku z tym o tematach dla których sesje zostają powoływane. Na kilku pozostałych tablicach na terenie Gminy Puszcza Mariańska (małych, bo formatu 2 x plakat Akcji) informacje z Urzędu i Rady też nie pojawiają się. Tak samo dzieje się na dwóch nowych betonowych słupach ogłoszeniowych. Na stronie WWW Gminy Puszcza Mariańska tych informacji też nie ma lub pojawiają się sporadycznie. Nawet BIP na stronie nie jest aktualizowany. W dniu 26 lutego 2009 widniało tam ostatnie zawiadomienie o zwoływaniu na XXIII Sesję, na dzień 28.IV.2008r. !

Nie ma w Gminie zwyczaju spotkań Radnych z mieszkańcami. Nie dociera też do mieszkańców części wschodniej i zachodniej żadna konkretna informacja o pracy istniejących przy Radzie Gminy różnych Komisji.

Powyższe fakty mówią same za siebie. Zdiagnozowanie problemu nasuwa się samo. Metodą przeprowadzenia diagnozy była wnikliwa obserwacja oraz wywiad/rozmowa z mieszkańcami podczas kontaktów osobistych przy różnych okazjach. Nieprawidłowy przepływ informacji obywatelskich skutkuje brakiem zainteresowania ze strony ludności dla tego co dzieje się w samorządzie, rozwija w ludności poczucie braku wpływu na cokolwiek w życiu społecznym wsi. Wyrazem obecnej postawy w społeczeństwie tutejszym jest frekwencja na zebraniach sołeckich, gdzie na uprawnionych do wzięcia udziału około 900 osób (wieś Bartniki-część zachodnia gminy)przyszło w roku 2006: 24 osoby, w roku 2007: 41 osób, a w 2008 roku aż 58.

Rozprowadzając naszą gazetkę „Informacja” chcemy przyczynić się do wzrostu świadomości obywatelskiej mieszkańców. Chcemy również zainicjować powstanie tego typu gazetki informacyjnej  Spotkanie z młodzieżą oraz spotkanie z Wójtem lub inną Ważną Osobą z samorządu, powinny otworzyć nowe możliwości dla wzajemnych kontaktów w imię dobra wspólnego.

Diagnozę przeprowadziło stowarzyszenie:  „Budnicka Tradycja” Stowarzyszenie Kulturowo-Przyrodnicze.

"Budnicka Tradycja" Stowarzyszenie Kulturowo-Przyrodnicze