Pomiń menu

Pierwsze działania projektowe Akcji Masz głos, masz wybór w Miasteczku Śląskim – za nami

 

Z uwagi na przyjęte przy planowaniu akcji Masz głos, masz wybór przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Miasteczka Śląskiego, główne założenia i cele, dotyczące potwierdzenia powszechnej lokalnej opinii nt. obecnej jakości przedmiotowego dialogu społecznego oraz zmiany dotychczasowej jego formy, Fundacja RMŚL, zdecydowała o dokonaniu kolejnych kroków i działań dla wypracowania nowych kanonów powszechnego dialogu społecznego i rozwijania go wśród wszystkich środowisk w Gminie… Szkoleniowe spotkanie dyskusyjne z udziałem przedstawicieli różnych środowisk lokalnych, dot. zagadnienia Kryzysu i jego skutków oraz podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych w Gminie – z udziałem Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej, JST, Przedsiębiorców, Organizacji i innych podmiotów, funkcjonujących w Gminie. Spotkanie, mające na celu przyjrzenie się wspólne – obecnej aktywności Przedstawicieli różnych środowisk oraz zaangażowaniu w dialog społeczny i podejmowaniu trudnych dla Gminy i nie tylko – tematów, dotyczących sytuacji lokalnej społeczności w aspekcie zmieniającej się sytuacji rynkowej powiatu i regionu. Spotkanie więc pt.: WYKORZYSTANIE SYTUACJI KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA RZECZ ZWIĘKSZENIA INWESTYCJI GMINNYCH prowadził Pan Krzysztof Mrowicki, wieloletni, doświadczony trener biznesu oraz Konsultant wielu programów i projektów samorządowych. Spotkanie odbyło się dnia 18 marca 2009 r, o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim, ulicy Srebrnej 24.

Spotkanie to było bardzo ciekawe, a wzięła w nim udział Grupa kilkunastu osób: przedstawicieli Samorządu Terytorialnego Gminy, JST oraz Przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji  pozarządowej i Mieszkańcy… 

Spotkanie stanowiło pierwsze planowane do przeprowadzenia w ramach Akcji Masz głos, masz wybór, działanie, mające na celu zainspirowanie Mieszkańców i Działaczy różnych grup społecznych w Gminie do wspólnej dyskusji nt. ważnych dla Wszystkich problemów. Spotkanie to pozwoliło także zobrazować obecny stan i jakość dialogu społecznego w Miasteczku Śląskim… Choć bowiem spotkanie było niezwykle ciekawe, to jednak odzew i frekwencja ze strony Mieszkańców (w stosunku do ogółu Mieszkańców Gminy) – co należy obiektywnie stwierdzić – były niskie i niezadowalające… Na spotkaniu obecna była Przedstawicielka jednej ze śląskich gazet regionalnych. Artykuł nt. tegoż spotkania, ukazał się w m-cu marcu 2009 r w Gwarku…

Z uwagi na zaplanowane w ubiegłym kwartale spotkania Burmistrza z Mieszkańcami, przeprowadzenie tych spotkań w poszczególnych dzielnicach/sołectwach Gminy Miasteczko Śląskie (z udziałem Radnych poszczególnych Dzielic Gminy) poprzedziło wewnętrzne spotkania pracowników Fundacji RMSL z pracownikami UM, zaplanowane w ramach akcji Masz głos, masz wybór. Spotkania w poszczególnych dzielnicach Gminy przebiegały jak poniżej: o godzinie 17.00 w następującej kolejności

– 27.04.2009 r. Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Srebrnej 24 – Część Miasta – Osiedle Mieszkalne w Miasteczku Śląskim,
– 28.04.2009 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Harcerskiej 5 – Część Miasta – Najstarsza część Gminy – Żyglin,
– 29.04.2009 r. siedziba Rady Sołeckiej w Bibieli przy ul. Starowiejskiej 8 – Sołectwo Bibiela,
– 30.04.2009 r. siedziba OSP Brynica przy ul. Łokietka 5 – Sołectwo Brynica.

Spotkania miały na celu m.in. pozyskanie informacji, dotyczących oczekiwań Mieszkańców, co do jakości lokalnego dialogu społecznego różnych środowisk oraz zidentyfikowanych błędów i słabych stron w tym zakresie. Na spotkaniach zostały rozdane uczestnikom (Mieszkańcom) ankiety o treści dot. tegoż dialogu oraz występujących lokalnie problemów.  Każdorazowo, we wszystkich czterech spotkaniach brało udział średnio od ok. 20-40 osób. Zebrane ankiety zwrotne (uzupełnione) zostaną policzone i podsumowane dla potrzeb wykonania dalszych działań akcji. Następnie owe Ankiety, uzupełnione już o postulaty z poszczególnych spotkań  będą także rozpropagowane wśród Mieszkańców, którzy nie byli obecni na spotkaniach w dzielnicach za pomocą wkładki do gazety lokalnej „Nasze Miasteczko Śląskie”… Następnie ich wyniki dyskutowane będą na spotkaniu z Pracownikami tut. UM, planowanym jako kolejne do przeprowadzenia zadanie – etap realizacji działań, zaplanowanych dla przebiegu akcji Masz głos, masz wybór w Gminie Miasteczko Śląskie.

Wewnętrzne spotkania Przedstawicieli Fundacji RMŚL z pracownikami tut. UM oraz Samorządu terytorialnego, będą miały na celu wyartykułowanie przez Uczestników – błędów, jakie identyfikują w obecnym kształcie lokalnego dialogu społecznego (również tych zgłaszanych przez Mieszkańców na spotkaniach) i jakie mają propozycje, dotyczące poprawy jakości i skuteczności tegoż dialogu. O kolejnych działaniach i ich przebiegu –  w kolejnych informacjach bieżących z Gminy Miasteczko Śląskie.

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO