Pomiń menu

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasteczka

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasteczka Śląskiego, została powołana do życia w marcu 2008 r nawiązywania dialogu społecznego oraz inicjowania działalności wszystkich lokalnych środowisk na rzecz rozwoju Gminy i jej mieszkańców we współpracy z Władzą lokalną. Fundacja mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim przy ulicy Srebrnej 6. Celem Fundacji zgodnie z jej statutem jest: 1. kreowanie lokalnych postaw aktywności, 2. promowanie postaw przedsiębiorczości, 3. aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy, 4. wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych , 5. działanie na rzecz rozwoju potencjału gospodarczego, 6. wspieranie inicjatyw naukowych i technicznych, 7. wspieranie różnorodnych form współpracy regionalnej oraz międzynarodowej, 8. propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 1. współpracę z władzami samorządowymi oraz oświatowymi, 2. organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów oraz innych form szerzenia wiedzy, 3. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, 4. podejmowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości, 5. organizację pomocy stypendialnej oraz innej pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, 6. działanie na rzecz rozwoju turystyki, 7. współpracę z innymi fundacjami o podobnym celu działania oraz innymi placówkami w kraju i poza granicami w zakresie realizacji celów statutowych, 8. wspieranie zdolności przystosowawczych osób do zmian strukturalnych w gospodarce. W ramach Fundacji – w jej strukturach, funkcjonuje kilka komórek organizacyjnych, które spełniają różne funkcje, wypełniając jednocześnie luki w określonych sferach życia mieszkańców i funkcjonowania Gminy. Komórki Fundacji: Lokalne Okienko Przedsiębiorczości (LOP) i Gminne Centrum Informacji (GCI), które działają już od 2006 roku. Początkowo, były komórkami Urzędu Miejskiego, jednak od momentu powstania Fundacji, weszły w jej struktury. Komórki te od początku obsługiwały i obsługują bezpłatnie mieszkańców Gminy. Wśród świadczonych przez LOP usług, znajdują się: informacja i konsultacja indywidualna, w tym profesjonalny coaching i doradztwo zawodowe, informacje z prawa gospodarczego, przedsiębiorczości, pomoc w wyszukaniu i przystąpieniu do szkoleń, pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc w otwarciu własnej firmy, informacja o dostępnych programach dofinansowania dla różnorodnych działań aktywności społecznej z dostępnych na rynku źródeł zewnętrznych. Dzięki istnieniu LOP i GCI w Gminie i pracującym w nim specjalistom i ekspertom - Wolontariuszom, wielu ludzi znalazło pracę, odnalazło swój „nowy sens życia”, rozpoczęło naukę i podnoszenie swoich kwalifikacji, a także rozpoczęło własną działalność gospodarczą. W ramach Fundacji działa także prawne Biuro Porad Obywatelskich (BPO), gdzie wszyscy mieszkańcy Gminy oraz okolicznych miejscowości, mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych bez żadnych ograniczeń. Możliwe jest także skorzystanie z prawnej usługi komercyjnej na zlecenie (prowadzenie konkretnej sprawy indywidualnej klienta – przygotowanie dokumentów, reprezentowanie klienta „na zewnątrz” przez prawnika. Porady te cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy i nie tylko. W ramach Fundacji działa jeszcze komórka: Zespół Wolontariuszy (ZW), który skutecznie wspiera działania statutowe Fundacji, współpracuje przy tworzeniu lokalnego informatora prasowego oraz współpracując z tutejszym MOPS i CARITAS, wypełniając niezwykle ważne w Gminie zadanie, dotyczące pomocy osobom starszym, niedołężnym, chorym i samotnym. Jest to pomoc w zakresie codziennych czynności funkcjonowania człowieka (zakupy, obiad, sprzątanie, towarzystwo dla samotnych, itp.). Wolontariusze wspierają także Fundację przy organizacji i obsłudze lokalnych różnorodnych akcji, imprez i innych wydarzeń. Zakres czynności wolontariatu wciąż się zwiększa. Powołana w styczniu br. do życia nowa komórka Fundacji, to Lokalne Forum Biznesu, do którego zdeklarowało swoje przystąpienie obecnie 10 lokalnych mikro i małych firm. Komórka ta ma na celu prowadzenie działań na rzecz promowania lokalnego biznesu tak w Gminie, jak i poza nią oraz realizowanie działań wspierających rozwój lokalnych firm, ich właścicieli i pracowników (organizowanie konferencji, szkoleń, sesji informacyjnych oraz promowanie idei przedsiębiorczości). Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasteczka Śląskiego współpracuje bezpośrednio z Władzami Gminy oraz z większością lokalnych instytucji, z jednostkami UM, placówkami edukacyjnymi, pomocy społecznej, prywatnymi przedsiębiorcami oraz wykonuje wiele działań w porozumieniu z PUP Tarnowskie Góry. Fundacja zainicjowała w Gminie powołanie tzw. Grupy Roboczej dla stworzenia koncepcji rewitalizacji społecznej Gminy, czego wartością dodaną było powstanie partnerstwa społecznego. To organizacja nieustająca w nawiązywaniu i prowadzeniu powszechnego dialogu społecznego w Gminie i poza nią… Fundacja RMŚL, mimo krótkiego okresu działania, zrealizowała już kilkanaście różnych zdarzeń: akcji, imprez, konkursów, szkoleń, sesji informacyjnych i konferencji, promując Gminę w powiecie, regionie, a nawet w całej Polsce, przyłączając się do zdarzeń o zasięgu ogólnopolskim, a nawet ponadnarodowym…