Pomiń menu

Ankiety dla mieszkańców gminy Głuszyca

 Prezentujemy treść ankiet przygotowanych przez Stowarzyszenie "Pomoc Dziecku", skierowanych do tamtejszych mieszkańców i młodzieży:

Ankieta skierowana do wszystkich mieszkańców gminy:

1.Jaka jest Twoja znajomość problemów gminy Głuszyca?
a/dobra
b/słaba
c/zła

2.Gdzie zdobywasz informacje o swojej gminie?
a/w prasie lokalnej
b/w Urzędzie Miejskim
c/inne-jakie?…

3.Czy wiesz że możesz uczestniczyć w obradach sesji Rady Miejskiej?
a/tak
b/nie

4.Czy znasz radnego ze swojego okręgu wyborczego?
a/tak
b/nie

5.Czy wg Ciebie władze gminy podejmują działania na rzecz młodziezy?
a/tak
b/nie

Jeśli tak,to jakie?

a/koncerty
b/dzialaność Centrum Kultury
c/wieczorki poetyckie
d/dzialalność turystyczno-krajoznawcza
e/inne /jakie/

6.Jakie dzialania uważasz za najważniejsze,jakie powinny być podjęte przez gminę na rzecz mlodzieży?

………………………………………………………………………………………

7.Jak oceniasz organizację czasu wolnego dziecie i młodzieży w gminie Głuszyca?
a/bardzo dobrze
b/dobrze
c/dostatecznie
d/niewystarczająco
e/nie mam zdania

8.Jak oceniasz realizowane w gminie dzialania zwiazane z profilaktyką przeciwalkoholową?
a/bardzo dobrze
b/dobrze
c/dostatecznie
d/niewystarczająco
e/nie mam zdania

9.Jakie są przyczyny występowania negatywnych zjawisk u dzieci i młodziezy? /wskaż trzy najważniejksze/
a/przemoc w rodzinie
b/narkomania
c/alkoholizm
d/przestępczość
e/trudna sytuacja materialna
f/inne…….

10.Do kogo zwracasz się o pomoc w przypadku wystąpienia kłopotów wychowawczych z własnym dzieckiem?

…………………………………………………………………..

11.Jaki problem spoleczny dotrzegasz w miejsc u zamieszkania?
a/bieda
b/alkoholizm
c/narkomania
d/bezrobocie
e/przemoc w rodzinie
f/zaniedbanie dorosłych wobec dzieci
g/przestępczość

12.Czy wg Ciebie potrzebny jest specjalistyczny punkt konsultacyjny /psycholog,psychoterapeuta/do rozwiązywania  problemów wśród młodzieży?
a/tak
b/nie

13.Czy korzystałbyś z porad specjalistów takiego ośrodka?
a/tak
b/nie

14.Czy szkoły i miejsca publiczne w gminie sa bezpieczne dla dzieci i młodzieży?
a/tak
b/nie
c/nie mam zdania

15.Czy potrebny jest monitoring miasta?Wskaż miejsca naszego miasta które powinny być monitorowane.

………………………………………………………………………..

16.Czy dzieci w gminie mają łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków?
a/tak
b/nie
c/nie wiem

17.Czy potrebna jest ścisla  kontrola sprzedaży alkoholu nieletnim?
a/tak
b/nie

18.Czy na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym mogą mieć wpływ:
a/dodatkowe dzialania w zakresie sportu i wypoczynku
b/dzialania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
c/dzialania w zakresie wsparcia rodzin najuboższych
d/inne /jakie?/

Ankieta skierowana do młodzieży gminy Głuszyca:

1.Czy Twoim zdaniem władze miasta kontaktują się z mlodzieżą?
a/wystarczjąco często
b/niewystarczająco często
c/nie wiem

2.Jak jest Twoja znajomość problemów gminy Głuszyca
a/dobra
b/słaba
c/zła

3.Czy wiesz,że możęsz uczestniczyć w obradach sesji Rady Miejskiej?

a/tak
b/nie

4.Czy wg Ciebie wladze gminy podejmują wystarczające dzialania na rzecz mlodzieży?
a/tak
b/nie

5.Czy są Ci zanane formy pomocy dla osób z trudnościami na terenie gminy Głuszyca?

a/terapia uzależnień
b/leczenie uzależnień
c/działanie grupy wsparcia
d/inne

6.Czy kiedykolwiek braleś udział w imprezach,kampaniach promujących zdrowy styl życia?
a/tak
b/nie

7.Czy konieczne jest organizowanie wiekszej liczby bezpłatnych zajęć dla mlodziezy,promujących zdrowy styl życia?
a/tak
b/nie

8.Jakie sa przyczyny występowania negatywnych zjawisk u dzieci i młodziezy?/wskaż trzy najważniejsze/
a/przemoc w rodzinie
b/narkomania
c/alkoholozm
d/przestępczość
e/trudna sytuacja materialna
f/inne

9.Jakie są przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa wśród mlodzieży?
a/małe zainteresowanie ze strony dorosłych
b/brak wyrozumiałości wobec problemów ludzi młodych
c/osamotnienie
d/brak zainteresowania dorosłych dzialaniami podejmowanymi przez mlodzież

10.Czy jesteś za utworzeniem organizacji młodziezowych?
a/tak
b/nie

11.Czy byłbyś członkiem takiej organizacji?
a/tak
b/nie

12.Czy wg Ciebie potrzebny jest specjalistyczny punky konsultacyjny /psycholog,psychoterapeuta/dla rozwiązywania problemów wśród mlodzieży?
a/tak
b/nie

13.Czy korzystałbyś z porad specjalistow takiego ośrodka?
a/tak
b/nie

14.Na czyje wsparcie możesz liczyć w razie trudności życiowych?
a/nauczyciela
b/pedagoga
c/rowieśnika
d/innej osoby

15.Jaki problem społeczny dostarzegasz w miejscu zamieszkania?
a/bieda
b/alkoholizm
c/narkomania
d/bezrobocie
e/przemoc/rownież w rodzinie/
f/zaniedbania dorosłych wobec dzieci
g/przestępczość

16.Czy w Twoim miejscu zamieszkania jest latwy dostęp do środkow odużających i alkoholu?
a/tak
b/nie

17. Czy wiesz jakie są konsekwencje zażywania lub posiadania narkotykow?
a/tak
b/nie

18.Jak duża wg Ciebie jest skala uzależnień w naszej gminie?
a/nie wiem
b/niska
c/średnia
d/wysoka

19.Gdyś był burmistrzem gminy Głuszyca,jakie dzialania pojąłbyś na rzecz młodzieży?

…………………………………………………………………….. 

 

 

Stowarzyszenie"Pomoc Dziecku"