Pomiń menu

Ankie4ta dla mieszkańców Głuszycy

 1.Jaka jest Twoja znajomość problemów gminy Głuszyca?

a/dobra

b/slaba

c/zla

2.Gdzie zdobywasz informacja o swojej gminie?

a/w prasie lokalnej

b/w Urzędzie Miejskim

c/inne-jakie?…

3.Czy wiesz że możesz uczestniczyć w obradach sesji Rady Miejskiej?

a/tak

b/nie

4.Czy znasz radnego ze swojego okręgu wyborczego?

a/tak

b/nie

5.Czy wg Ciebie władze gminy podejmują dzialania na rzecz młodziezy?

a/tak

b/nie

Jeśli tak,to jakie?

a/koncerty

b/dzialaność Centrum Kultury

c/wieczorki poetyckie

d/dzialalność turystyczno-krajoznawcza

e/inne /jakie/

6.Jakie dzialania uważasz za najważniejsze,jakie powinny być podjęte przez gminę na rzecz mlodzieży?

………………………………………………………………………………………

7.Jak oceniasz organizację czasu wolnego dziecie i młodzieży w gminie Głuszyca?

a/bardzo dobrze

b/dobrze

c/dostatecznie

d/niewystarczająco

e/nie mam zdania

8.Jak oceniasz realizowane w gminie dzialania zwiazane z profilaktyką przeciwalkoholową?

a/bardzo dobrze

b/dobrze

c/dostatecznie

d/niewystarczająco

e/nie mam zdania

9.Jakie są przyczyny występowania negatywnych zjawisk u dzieci i młodziezy? /wskaż trzy najważniejksze/

a/przemoc w rodzinie

b/narkomania

c/alkoholizm

d/przestępczość

e/trudna sytuacja materialna

f/inne…….

10.Do kogo zwracasz się o pomoc w przypadku wystąpienia kłopotów wychowawczych z własnym dzieckiem?

…………………………………………………………………..

11.Jaki problem spoleczny dotrzegasz w miejsc u zamieszkania?

a/bieda

b/alkoholizm

c/narkomania

d/bezrobocie

e/przemoc w rodzinie

f/zaniedbanie dorosłych wobec dzieci

g/przestępczość

12.Czy wg Ciebie potrzebny jest specjalistyczny punkt konsultacyjny /psycholog,psychoterapeuta/do rozwiązywania  problemów wśród młodzieży?

a/tak

b/nie

13.Czy korzystałbyś z porad specjalistów takiego ośrodka?

a/tak

b/nie

14.Czy szkoły i miejsca publiczne w gminie sa bezpieczne dla dzieci i młodzieży?

a/tak

b/nie

c/nie mam zdania

15.Czy potrebny jest monitoring miasta?Wskaż miejsca naszego miasta które powinny być monitorowane.

………………………………………………………………………..

16.Czy dzieci w gminie mają łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków?

a/tak

b/nioe

c/nie wiem

17.Czy potrebna jest ścisla  kontrola sprzedaży alkoholu nieletnim?

a/tak

b/nie

18.Czy na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym mogą mieć wpływ:

a/dodatkowe dzialania w zakresie sportu i wypoczynku

b/dzialania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

c/dzialania w zakresie wsparcia rodzin najuboższych

d/inne /jakie?/

 

Stowarzyszenie”Pomoc Dziecku”