Pomiń menu

Brak odpowiedzi i zainteresowania odbyciem debaty przez wójta gminy Dobrcz

 W dniu 24.03.2009 r złożyliśmy w Urzędzie Gminy Dobrcz zaproszenie dla wójta do odbycia debaty publicznej w sprawach  wskazanych w ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców  gminy  zebraliśmy 1216 ankiet. Mamy potwierdzenie wpływu ankiety do urzędu oraz  potwierdzenie wpływu zaproszenia i  wzoru deklaracji wójta.

Niestety do dnia dzisiejszego władze gminy nie udzieliły żadnej odpowiedzi na złożone zaproszenie do odbycia w maju  planowanej debaty o istotnych problemach gminy. Zgłoszony udział w akcji 'Masz głos, masz wybór" Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz" to czysta propaganda i pozory demokracji.

Wójt  do dzisiaj nie przeprowadził konsultacji społecznych zgodnie z wnioskiem mieszkańców złożonym we wrześniu 2008 roku. Nie  ustosunkował się w ogóle do zgłoszonych istotnych problemów gminy. W odpowiedzi na zgłoszone postulaty przez nasze Stowarzyszenie, zawarte w numerze 1 naszego Informatora wójt  wyręczył się listem otwartym  do mieszkańców gminy podpisanym przez 14 radnych  na 15  ustawowego składu Rady.  Wkrótce prześlemy list radnych-niech wszyscy ocenią  jak przestrzegane są  zasady demokracji i samorządności w Gminie Dobrcz za  wójta Krzysztofa Szali.

Wszyscy widzimy bierność mieszkańców wobec spraw publicznych , ale jak można brać udział w farsie jaką odgrywają władze samorządowe gminy Dobrcz. Rada Gminy na wniosek wójta uchwaliła uchwałę nr XVIII/218/2008 o współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Papier jest cierpliwyi wszystko przyjmuje, ale jak to wygląda merytorycznie.Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, który robi co chce – a właściwie nie robi nic! Główna wada w Ustawie o samorządzie gminnym to rozwiązanie legislacyjne, że kontrole merytoryczną wykonywanych zadań sprawuje Rada Gminy. Przy kolaboracji wójta z osobą kierującą Radą, z grupą radnych  pozostałym osobom pozostaje wybór  bierne głosowanie lub otwarta wojna z istniejącym układem. Natomiast   Wojewoda, czy Regionalna Izba Obrachunkowa w zagadnienia kontrolowane merytorycznie nie wnika.

Sytuacja ta doprowadza do zobojętnienia mieszkańców i biernego przyglądania się istniejącym układom. Natomiast ludzie sprawujący władzę w celu zachowania pozorów demokracji i samorządności w oparciu o pracowników urzędu i osoby współpracujące  powołują głownie Towarzystwa Rozwoju Gminy, które są mocno dofinansowane ze środków publicznych. W gminie Dobrcz np. Towarzystwo Rozwoju Gminy dostało od wójta ogromne wsparcie finansowe.

Pikanterii dodaje fakt, że skarbnikiem w Towarzystwie Rozwoju jest syn wójta a kierownikiem gminnego Zakładu Usług Komunalnych szwagier wójta  zatrudniający kolejnych szwagrów. Czy taki był zamysł  wprowadzenia reformy samorządowej w Polsce? Ustawa sama w sobie  nie jest zła  ale ma nieuregulowany problem kontroli merytorycznej w sytuacji kiedy radni  z różnych powodów jej prawidłowo nie realizują.  Wkrótce  prześlemy dowody manipulacji informacjami przez władze samorządowe gminy Dobrcz. Istotą demokracji jest pluralizm poglądów. Trudno jednak rozmawiać o problemach gminy z władzą, która nie widzi w Stowarzyszeniu Obrony Demokracji i Samorządności  partnera do rozmów a właściwie neguje nasze istnienie.
 

Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorządności