Pomiń menu

Debata w Dobrczu

Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorządności w dniu 17.05.2009 stwierdziło, że udział Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz w akcji „Masz głos masz wybór” to czysta propaganda. Powoływane są tutaj argumenty, że syn pana wójta jest skarbnikiem Towarzystwa. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r prawo o stowarzyszeniach w art. 2 określono, że „stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych” , które w myśl kolejnego zapisu przysługuje obywatelom polskim mającym zdolność do czynności i niepozbawionym praw publicznych. Jakoś nigdzie nie znalazłam zapisu , że przynależność jest uzależniona od pokrewieństwa lub stosunku pracy. To, że z nami ktoś współpracuje to jest jego wybór. Odnośnie programu współpracy jest on ustalany co roku i negocjowany z organizacjami pozarządowymi, które są zapraszane do tworzenia dokumentu. Oczywiście jeżeli adres siedziby znany jest osobie odpowiedzialnej za współprace z organizacjami pozarządowymi Nie wszystkie organizacje korzystają z tego prawa. Jeżeli chodzi o budżet organizacji to granty jakie otrzymujemy z Urzędu Gminy w ramach konkursu na wykonanie zadania publicznego stanowią tylko 20 % do 30 % ogólnego budżetu. Pozostałe środki pochodzą z grantów uzyskanych z fundacji krajowych i zagranicznych, i innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Prowadzimy działania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej, pracy z dziećmi i młodzieżą, bezrobotnymi, przedsiębiorcami i osobami defaworyzowanymi. Przystąpienie do akcji było decyzją Zarządu Towarzystwa a pierwszym działaniem będzie debata, która zostanie przeprowadzona w dniu 4 czerwca br. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu zapraszamy serdecznie.

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz