Pomiń menu

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz

Celem Towarzystwa jest wszechstronny rozwój Gminy Dobrcz, wspieranie powstających na jej terenie inicjatyw gospodarczych, działań mających na celu rozwoju oświaty i kultury, służby zdrowia i opieki społecznej oraz profilaktyki społecznej, a także innych zadań inicjujących rozwój gminy, niosących pomoc osobom znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej oraz wszelkich inicjatyw służących poprawie odnowy środowiska naturalnego człowieka. Prowadzimy świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne. Ważnym działaniem jest pomoc lokalnym liderom w ich pracy społecznej. Nasi dwaj członkowie brali udział w zajęciach Liderzy PAFW. Zdobytą tam wiedzę starają się przenosić na lokalny grunt. Pozyskujemy środki zewnętrzne.