Pomiń menu

Ankieta skierowana do mieszkanców wsi Grzmiąca

Prezentujemy ankietę przygotowaną przez Stowarzyszenie "Pomoc Dziecku" z Głuszycy, skierowaną do mieszkańców wsi Grzmiąca:

1.Czy angażujesz się w życie społeczne wsi?

a/tak

b/nie – dlaczego?

2.Czy władze gminy kontaktują się z mieszkańcami wsi?

a/tak

b/nie

3.Czy wladfze gminy podejmują dzialania na rzecz wsi Grzmiąca?

a/tak – jakie dzialania ………………………………

b/nie

4.Czy radny wsi Grzmiąca angażuje się w rozwiązywanie problemów wsi?

a/tak

b/nie

5.Jak oceniasz pracę sołtysa i rady sołeckiej?

a/dobrze

b/żle

c/nie mam zdania

6.Twoim zdaniem jaki problem do rozwiązania jest najważniejszy dla mieszkańców wsi Grzmiąca?

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

7.Czy we wsi Grzmiąca jest potrzeba utworzenia przedszkola wiejskiego?

a/tak

b/nie

c/nie mam zdania

8.Jak oceniasz organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży?

a/dobrze b/żle – co należało by zmienić?

……………………………………………………….

9.Jakie problemy społeczne dostrzegasz w miejscu zamieszkania?

a/bieda

b/alkoholizm

c/bezrobocie

d/przemoc w rodzinie

e/zaniedbania dorosłych wobec dzieci

10.Czy na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży mogą mieś wpływ:

a/dodatkowe działania w zakresie sportu i turystuki

b/utworzenie drużyny harcerskiej

c/działania w zakresie wsparcia rodzi najuboższych

d/inne,jakie ?

11.Czy realizowane są wnioski i postulaty zgłaszane przez mieszkańców wsi na zebraniach wiejskich?

a/tak

b/nie

12.Czy jesteś za przystąpieniem wsi Grzmiąca do Programu Odnowy Wsi?

a/tak

b/nie

c/nie mam zdania

13.Jakie przedsięwzięcia winny być umieszczone w Strategii Odnowy wsi Grzmiąca?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

14.Twoim zdaniem,jakie należy podjąć dzialania aby mieszkańcy angażowali się w życie społeczne wsi?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Stowarzyszenie"Pomoc Dziecku"