Pomiń menu

Monitoring w Gminie Piaseczno

 


SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCYH

PROBLEM/ POTRZEBA

DEKLARACJE

DZIAŁANIA

Istnienie w Piasecznie wielu obiektów niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

W kwietniu 2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zadeklarował sprawdzenie sprawy po przedstawieniu mu listy obiektów niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele akcji Piaseczno bez Barier przekazali Inspektorowi listę obiektów. Sprawa miała zostać wyjaśniona do końca lipca 2009 r.

Brak informacji. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Brak współpracy między Inspektorem a Piasecznem bez Barier.

Wielość i złożoność problemów dotykających osoby niepełnosprawne wymaga funkcjonowania w Urzędzie Gminy i w Starostwie Powiatowym specjalnych stanowisk/ komórek ds. osób niepełnosprawnych

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował podjęcie przez Radę uchwał mających na celu polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

W kwietniu 2009 r. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego zadeklarował opracowanie rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych.

W lipcu 2009 Rada Miejska podjęła uchwalę wzywającą Burmistrza do powołania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

We wrześniu 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno powołał pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

W Starostwie Powiatowym podjęto przygotowania do powołania Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

Problemy osób niepełnosprawnych (ogólnie)

W kwietniu 2009 r. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego zadeklarował opracowanie rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie zaangażowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywanie bieżących kwestii.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie podejmuje współpracy z przedstawicielami akcji Piaseczno bez Barier w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.

 

Przedstawicie akcji Piaseczno bez Barier zwracają uwagę na brak rozwiązań komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

 

REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA

PROBLEM/ POTRZEBA

DEKLARACJE

DZIAŁANIA

Realizacja programu rewitalizacji centrum Piaseczna

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował przeprowadzenie analizy i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że współpracująca z gminą firma opracuje, wynikającą z potrzeb mieszkańców, koncepcję zagospodarowania centrum Piaseczna.

Firma RDH opracowała (m.in. przeprowadzając konsultacje społeczne) i przedstawiła wizję rozwoju centrum Piaseczna.

Rewitalizacja Placu Piłsudskiego

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował zrealizowanie przebudowy Placu Piłsudskiego do 2010 r.

 

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że rewitalizacja Placu Piłsudskiego uwzględniać będzie zarówno aspekty historyczne, jak i nowe – współczesne elementy (np. fontannę).

Trwają prace ziemne. Aktualnie częściowo wstrzymane ze względu na rozpoczęcie nieplanowanych prac archeologicznych.

Prace archeologiczne na Placu Piłsudskiego, uwzględnienie elementów zabytkowych w koncepcji rewitalizacji rynku

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że zwróci uwagę, aby w trakcie prac ziemnych uwzględnić konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych.

Po interwencji mieszkańców, podjęto prace archeologiczne. Prace archeologiczne trwają.

Rewitalizacja budynku przy Placu Piłsudskiego (po siedzibie Komedy Policji)

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował rozpoczęcie przebudowy budynku po dawnej komendzie policji do 2010 r.

 

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował,  że budynek zostanie rozebrany i postawiony na nowo. Budynek przeznaczony zostanie na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie oraz organizacji pozarządowych. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace budowlane trwają.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował dokończenie negocjacji w ramach przygotowywania projektu Parku Miejskiego do końca 2010 r.

 

W kwietniu 2009 r. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego zadeklarował opracowanie dokumentacji oświetlenia parku, odtworzenia alejek i ogrodzenia, ogrodzenie parku (z dwoma bramami wejściowymi), zainstalowanie monitoringu.

 

W kwietniu 2009 r. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego zadeklarował wybudowanie biblioteki powiatowej w obrębie Parku Miejskiego, obejmującej m.in. salę widowiskowo-teatralną  (450-500 os.) i amfiteatr  (550 os.).

 

W kwietniu 2009 r. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego zadeklarował przebudowę ulicy Chyliczkowskiej uwzględniającą wytyczenie ścieżki rowerowej od drogi nr 79, przez Park do ulicy Sierakowskiego (ścieżka prowadzić będzie do Gminy Konstancin-Jeziornej oraz przez Lasy Chojnowskie do Gminy Prażmów).

Władze gminy i powiatu nadal nie doszły do porozumienia w kwestii rewitalizacji Parku Miejskiego.

 

 

 

 

Prace trwają.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji.

 

 

 

 

 

 

Prace trwają.

Rewitalizacja Skweru Kisiela

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował zrealizowanie modernizacji Skweru Kisiela do 2010 r.

Prac jeszcze nie rozpoczęto.

Rewitalizacja budynku po siedzibie Pogotowia Ratunkowego

W kwietniu 2009 r. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego zadeklarował remont i nadbudowę budynku.

W budynku uruchomiono galerię „Tradycja. Centrum Twórczości Regionu”.

Przebudowa siedziby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował rozpoczęcie przebudowy siedziby Urzędu Miasta i Gminy do 2010 r.

Prac jeszcze nie rozpoczęto.

Przebudowa sektorów: Nadarzyńska, Zgoda, Sierakowskiego, Puławska 5 i 20

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował przygotowanie projektu przebudowy sektorów Nadarzyńska, Zgoda, Sierakowskiego, Puławska 5 i 20 do 2010 r.

Ogólną koncepcję zagospodarowania części ww. sektorów zawarto w opracowanej przez firmę RDH wizji rozwoju centrum Piaseczna.

 

Opracowano koncepcję zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 5 (Centrum Biblioteczno Informacyjne).

Rewitalizacja dworca PKP

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował dokończenie negocjacji w ramach przygotowywania projektu rewitalizacji dworca PKP do 2010 r.

 

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że gmina wyremontuje budynek, odmaluję elewację, przebuduję ulicę w celu przekształcenia dworca w nowoczesne i przyjazne mieszkańcom centrum komunikacyjne/ przesiadkowe.

 

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że w budynku dworca PKP część sal przekazana zostanie na preferencyjnych warunkach na potrzeby organizacji pozarządowych.

Obiekt wydzierżawiono od PKP. Negocjacje/ uzgodnienia dot. przyległych terenów trwają.

 

 

 

 

 

Trwają prace przygotowawcze (inwentaryzacja, uzyskiwanie zezwoleń, opracowywanie projektu).

Rewitalizacja kolejki wąskotorowej

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował dokończenie negocjacji w ramach przygotowywania projektu rewitalizacji kolejki wąskotorowej do 2010 r.

Brak informacji o działaniach zmierzających do rozwiązania problemu.

Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki

W maju 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zadeklarował dokończenie negocjacji w ramach przygotowywania projektu Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki

Brak informacji o działaniach zmierzających do rozwiązania problemu.

 

WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROBLEM/ POTRZEBA

DEKLARACJE

DZIAŁANIA

Słabość (instytucjonalna, kadrowa, finansowa, majątkowa, lokalowa) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy

W kwietniu 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że w budynku dworca PKP oraz budynku po Komendzie Policji część sal przekazana zostanie na preferencyjnych warunkach na potrzeby organizacji pozarządowych.

Remonty/ budowy obiektów nie zostały jeszcze ukończone.

Brak długofalowej polityki gminy na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych