Pomiń menu

Publiczna debata podsumowująca 2009 r. w Gorlicach

 

Publiczna debata podsumowująca realizację wybranego problemu w 2009 r.

Wybrany problem przygotowanie zadania inwestycyjnego pt. ”Przebudowa łącznika ul. Rzeźniczej z ul. Krasińskiego wraz z przebudową i rozbudową przyległych zatoczek parkingowych, parkingu i chodników”, w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 – 2015”.

Termin: 11.12.2009 r.
Miejsce debaty: Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach

Uczestnicy:

– Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice;
– Burmistrz Miasta Gorlice ( od drugiej części debaty );
– Radni Miasta ;
– Zarząd Osiedla nr 12 ;
– Rada Nadzorcza SM Krasińskiego;
– Zarząd SM Krasińskiego;
– Stowarzyszenie Partner dla Przedsiębiorczości;
– Stowarzyszenie Inżynierów techników Mechaników Polskich;
– Stowarzyszenie Porozumienie Gorlickiej.
– Korespondent gazety „Kurier Gorlicki”;
– Mieszkańcy Osiedla;

Łącznie: 44 osoby.

Informacja o odbytej debacie będzie podana do publicznej wiadomości poprzez:
– Prasie;
– Internet na trzech stronach;

Tematyka debaty problemowej, przeprowadzonej w dn.11.12.2009 r.

Debata publiczna mieszkańców Osiedla z Burmistrzem i przedstawicielami Samorządu Miejskiego, przebiegała pod hasłem „Masz głos, masz wybór”, podsumowująca etap przygotowań zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa łącznika ul. Rzeźniczej z ul. Krasińskiego wraz z przebudową i rozbudową przyległych zatoczek parkingowych, parkingu  i chodników” w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 – 2015”, finansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, aktualny stan prac na dzień debaty.

Porządek obrad.

1. Otwarcie debaty, powitanie mieszkańców i gości zaproszonych. Przypomnienie wcześniejszych ustaleń, oraz przebieg ich realizacji.
2.Informacja o przyjęciu „Programu Rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 – 2015”’ – przyznana dotacja z MRPO na realizację zadania: Obszar I „Rewitalizacja Starówki”- w wysokości 13,5 mln. zł.
3. Przedstawienie zebranym opracowanej II wersji koncepcji zadania inwestycyjnego , realizowanego w partnerstwie Urzędu Miasta z SM Krasińskiego.

–  Zakres prac wspólnie realizowanych:

*  Remont i poszerzenie drogi dojazdowej od ul. Krasińskiego w kierunku ul. Rzeźniczej.
*  Przebudowa chodnika dla pieszych z lokalizacją pod ogrodzeniem szkoły.
*  Wyprofilowanie drogi w obszarze placu manewrowego przed blokiem nr 13 i 17, poprzez „skoszenie” narożnika ogrodzenia szkoły.
*  Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż całej drogi dojazdowej, przed blokiem nr nr 17 i 19.
*  przebudowanie i wykorzystanie placu manewrowego przed blokiem nr nr 13 i 17 na zatoczki parkingowe przy drodze dojazdowej.
*  Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej od łącznika z ul. Rzeźniczą w kierunku ul. Parkowej wraz z budową zatoczki parkingowej.
*  Budowa chodnika  na terenie posesji prywatnej i posesji Spółdzielni ( Spółdzielnia wyraziła gotowość przekazania terenu pod budowę chodnika nie odpłatnie na rzecz Miasta). usytuowanego wzdłuż ściany szczytowej bloku nr 15 wraz z ogrodzenie bloku od strony ul. Rzeźniczej.
*  Remont i budowa chodników na całym Osiedlu – realizacja przez Spółdzielnię.

4. Omówienie zmian podziału gruntu i  udziału w nieruchomościach objętych omawianym zadaniem inwestycyjnym.
5. Omówienie skutków prawnych w świetle zmiany prawa spółdzielczego na odrębną własność.
6. Zlecenie wykonania prac geodezyjnych, związanych z wytyczeniem w terenie przebiegu granic realizacji zadania inwestycyjnego ( poszerzenie drogi, zatoczki parkingowe przyległe do drogi publicznej, parkingi).
7. Dyskusja i wolne wnioski.

Przebieg debaty.

– Debatę otworzył Prezes Zarządu Spółdzielni, przedstawił porządek obrad i zrealizował jego pkt. 1, tj. powitanie mieszkańców i gości zaproszonych. przypomnienie wcześniejszych ustaleń, oraz przebieg ich realizacji w okresie od debaty odbytej w dn.21.01.2009 r do dnia 11.12.2009r.).

W  ciągu dziewięciu miesięcy: odbyto trzy debaty publiczne mieszkańców z Burmistrzem       i Radnymi Miasta. Przeprowadzono sześć spotkań konsultacyjnych, wysłano łącznie ponad 36 pozycji  korespondencji licząc tylko tą  pomiędzy partnerami realizującymi zadanie.

– Zastępca Burmistrza poinformował, że opracowany „Program Rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 -2015” wraz ze złożonym wnioskiem na Rewitalizację Starówki , został wysoko oceniony uzyskując, łącznie 88 pkt. i uplasował się na dziewiątym miejscu na liście rankingowej na 45 zakwalifikowanych wniosków.

Zajmując tak wysoką lokatę, wniosek otrzymał dotację w wysokości 13,5 mln. zł. Koszt całkowity zadania „Rewitalizacja Starówki „ wynosi ok. 20 mln.zl. Podpisanie umowy na przekazanie środków finansowych nastąpi do końca rok. Początek realizacji zadania 2010 r.

– Prezes Spółdzielni zaprezentował dokumentację projektową z uwzględnionymi poprawkami, omówił szczegółowo każdą zmianę.

Dodatkowo podkreślił następujące kwestie:

– Zdarzenie z 10.10.09 r dowiodło, że dojazd wozów bojowych straży pożarnej jest poważnie utrudniony a dojazd większej ilości jednostek straży i pogotowia ratunkowego staje się wręcz niemożliwy. Należy stwierdzić, że takie rozwiązanie komunikacyjne stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia i niezwłocznie musi być zmodernizowane.

– Łącznik ul. Rzeźniczej z ul. Krasińskiego jest drogą publiczną i powinien być wyposażony w chodnik dla pieszych ,przynajmniej jednostronny. Z konieczności budowa chodnika będzie prowadzona również przez posesję prywatną oraz tereny Spółdzielni przez nieruchomości w których są ustanowione odrębne własności. W tej sytuacji dla terminowej realizacji,

(a finansowanie przedsięwzięcia z środków unijnych tego wymaga)konieczne staje się korzystanie z udogodnień „spec ustawy” i niezwłoczne dokonanie podziału geodezyjnego.

Wniosek: prace geodezyjne muszą być rozpoczęte niezwłocznie.

– Zmiany podziału gruntu nie może wpłynąć na zmianę udziałów w nieruchomości zainteresowanych właścicieli prawa odrębnej własności. Natomiast będzie miało wpływ na wielkość przyporządkowanego areału. Zmniejszenie o kilka metrów kwadratowych powierzchni nieruchomości wpłynie odpowiednio na zmniejszenie podatku od nieruchomości.

Podjęto dyskusję na przedstawioną propozycję oraz na inne tematy jak zmiana organizacji ruchu na ul. Ogrodowej, sprawa parkingu przy ul .Legionów przed pawilonem handlowym, remont ulicy głównej Krasińskiego i inne.

W dyskusji kolejno głos zabierali mieszkańcy i goście zaproszeni przedstawiciele samorządu.

Z podsumowania dyskusji wynika, że należy zwiększyć tempo prac by można było w terminie złożyć kompletny dobrze opracowany wniosek o dofinansowanie zadania.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości