Pomiń menu

Monitoring problemu w gminie Puszcza Mariańska.

 

Monitoring problemu, który został zdiagnozowany przez nasze Stowarzyszenie do rozwiązania w pierwszej kolejności czyli nieprawidłowy przepływ informacji z samorządu do większej części mieszkańców gminy.

Dużo informacji o niedoskonałości pracy tutejszego samorządu w tym zakresie dostarcza sam Biuletyn Informacji Publicznej umieszczony na stronie WWW gminy.  Na pewno nie jest on chwalebną wizytówką gminy Puszcza Mariańska. BIP prowadzony jest w taki sposób, że nie spełnia (w żadnej mierze) swojej funkcji podstawowej.  Informacje w nim zawarte są chaotyczne,  bywają nieaktualne już w momencie wpisania ich w BIP, a niektórych bardzo istotnych jest zupełny brak.

Głównym źródłem pozyskiwania wiedzy o obecnym stanie przepływu informacji z samorządu do mieszkańców gminy są sami mieszkańcy gminy, którzy rozpoznają już członków naszego Stowarzyszenia i przy osobistym spotkaniu, z pełnym zaufaniem podejmują rozmowę na ważne dla nich tematy.                                         

Na skutek przeczytanych informacji obywatelskich w naszej gazetce „Informacja” kilkunastu mieszkańców ośmieliło się i zadzwoniło do siedziby naszego Stowarzyszenia by porozmawiać z nami na tematy poruszane w naszej gazetce oraz by podzielić się swoimi problemami. Większość rozmów z mieszkańcami koncentrowała się wokół problemów takich jak:

  • brak poczucia bezpieczeństwa na ulicach w godzinach wieczornych,
  • swobodny dostęp do zakupu alkoholu w niektórych domach prywatnych – praktycznie przez całą dobę,     
  • pijaństwo młodzieży i w rezultacie jej chuligaństwo,
  • brak bezpiecznego miejsca – placu zabaw dla malutkich dzieci na terenie wsi gdzie młode matki mogłyby przebywać ze swoimi pociechami,
  • brak ogólnie dostępnych tablic informacyjnych z planami rozmieszczenia ulic na terenach wsi gdyż po ostatniej „reformie” przestrzeni publicznej nawet starzy mieszkańcy nie są w stanie określić położenia nowych ulic.

Mieszkańcy sygnalizowali  brak regularnych spotkań z radnymi i wójtem w poszczególnych wsiach.

Stwierdzamy, że obecnie wzrasta jednak poziom świadomości obywatelskiej ponieważ mieszkańcy zauważają już, że praktykowany od lat sposób zgłaszania swoich problemów do rozwiązania, czyli ustnie do przewodniczącego Rady lub Wójta jest nieskuteczny.   W trakcie rozmów z nami stwierdzili, że „pomoc” taka polega tylko na tym, że umożliwia się im w ten sposób wygadanie się. A same problemy pozostają w większości nie rozwiązane.

Z powyższego wynika, że nieprawidłowym jest również przepływ informacji od mieszkańców do samorządu.

Mieszkańcy gminy, w większości nie mają odpowiedniej wiedzy, a co za tym idzie świadomości swoich uprawnień obywatelskich więc obawiają się występować nawet o to co im się z mocy obowiązującego prawa należy. Brną w niepotrzebne zależności od władzy samorządowej, która z takiej sytuacji  ewidentnie korzysta, gdyż wydaje pozytywne decyzje  z pozycji własnego uznania, a nie z pozycji obowiązującego prawa.

Taki stan rzeczy wynika z braku powszechnej edukacji obywatelskiej mieszkańców oraz z niestosowania przez samorząd, (dostępnych przecież i stosowanych w innych gminach) sposobów przekazywania informacji obywatelskiej takich jak:

  • prawidłowo prowadzony BIP,
  • regularne spotkania Wójta i członków Rady z mieszkańcami gminy,
  • rozklejanie obwieszczeń i ogłoszeń nie tylko na tablicy przed urzędem gminnym i tablicach przed domami sołtysów lecz też w wielu często uczęszczanych miejscach gminy,
  • zamieszczanie aktualnych informacji na stronie internetowej oraz w sposób tradycyjny czyli w wersji papierowej (np. w postaci informatora gminnego),
  • samorządowy informator przez sms-y.

W roku 2010 (jesienią) odbędą się wybory samorządowe. Mamy więc nadzieję, że bliska perspektywa tego wydarzenia zmobilizuje naszych samorządowców do podjęcia wysiłków w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy samorządem i społecznością gminy – co w końcowym efekcie skutecznie zwiększy praworządność w gminie Puszcza Mariańska.

 "Budnicka Tradycja" Stowarzyszenie Kulturowo-Przyrodnicze