Pomiń menu

Zapraszamy do współorganizacji konferencji Partnerstwo publiczno – społeczne. POLECAM!

Konferencja, pt. Partnerstwo publiczno – społeczne. POLECAM! 

Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Stowarzyszenie EFFATA, podjęło realizację projektu pn. Partnerstwo publiczno – społeczne. POLECAM!
Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości otoczenia osób wykluczonych społecznie w społecznościach lokalnych Wielkopolski na temat partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju partnerskich form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez organizację kompleksowej kampanii promocyjnej.
Na cel główny projektu składają się następujące cele szczegółowe:
1. Rozpowszechnianie informacji o współpracy i partnerstwie publiczno – społecznym wśród otoczenia osób wykluczonych społecznie
2. Zwiększenie dostępu do informacji na temat partnerstwa publiczno – społecznego
3. Podniesienie atrakcyjności tematu współpracy i partnerstwa publiczno – społecznego
Działania projektu skierowane zostaną do 12 wybranych przez Projektodawcę społeczności lokalnych w województwie Wielkopolskim – otoczenia osób wykluczonych społecznie, zwłaszcza szeroko rozumianych instytucji pomocy społecznej, lokalnych instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych wspierających osoby wykluczone społecznie.
Na działania projektowe składają się:
Etap I KAMPANIA PROMOCYJNA – w ramach I części projektu podejmowane będą następujące działania:
na wybranych obszarach dystrybuowane będą plakaty i ulotki mające na cele zainspirowanie do myślenia na temat współpracy, zainteresowanie działaniami partnerskimi
utworzona zostanie strona internetowa poświęcona zagadnieniu partnerstwa publiczno – społecznego
w lokalnych stacjach radiowych emitowane będą spoty poświęcone tematyce projektu
w prasie ukażą się artykuły dotyczące wykluczenia społecznego oraz partnerstwa publiczno-społecznego.
Etap II KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA – na etap II składają się:
konferencje lokalne, podczas których prezentowane będą przykłady dobrych praktyk z zakresu podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego w partnerstwie. Konferencje kierowane są do przedstawicieli instytucji działających w obszarze wykluczenia społecznego na danym obszarze
konferencjom towarzyszyć będzie kampania w lokalnych stacjach radiowych oraz prasie
dodatkowo, przed konferencjami, prowadzona będzie kampania plakatowa.
Etap III KAMPANIA INFORMACYJNA – obejmujący:
przygotowanie i dystrybucję publikacji, która zbierze wszystkie informacje przekazywane w ramach projektu dotyczące partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz wykluczonych społecznie. Publikację otrzymają uczestnicy konferencji lokalnych. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji