Pomiń menu

Rok 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

 

Rok 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
 
Celem ustanowienia Europejskiego Roku 2010 jest potwierdzenie i umocnienie pierwotnego zaangażowania politycznego Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przy okazji rozpoczęcia realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań, które w zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa.  Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE w ramach otwartej metody koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej.
 
Działania i inicjatywy związane tematycznie z Europejskim Rokiem 2010 będą realizowane zarówno na poziomie całej UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich.
 
Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową z podstawowymi informacjami o Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010, dostępną pod adresem:
 
http://2010againstpoverty.europa.eu
 
Jednocześnie trwają przygotowania do wdrożenia Europejskiego Roku w poszczególnych państwach członkowskich. W Polsce funkcję krajowego koordynatora Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym pełnić będzie Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zadania krajowego organu wykonawczego (instytucji powoływanej w każdym kraju w celu koordynacji wdrażania Europejskiego Roku) realizowane będą przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
Obecnie Ministerstwo przygotowuje krajowy program realizacji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Program powinien uwzględniać priorytety działań Europejskiego Roku oraz ogólne cele i zasady przewodnie wskazane w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również odwoływać się do priorytetów krajowych, wynikających m.in. z treści Krajowego Programu „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” na lata 2008 – 2010. Niezbędne jest również zapewnienie spójności z inicjatywami wspieranymi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektami Programu Wspólnotowego PROGRESS.
 
W związku z powyższym, oprócz ogólnych działań Europejskiego Roku wspierających ideę przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, proponuje się aby krajowe projekty Roku 2010 w Polsce skupiały się także na wybranych obszarach tematycznych, uznanych za kluczowe dla obecnej polityki integracji społecznej, takich jak przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy oraz wsparcie osób starszych.
 
Uwzględniając zasadę wspólnej odpowiedzialności i uczestnictwa, Ministerstwo zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów, a zwłaszcza organizacji działających w dziedzinie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, z prośbą o przekazywanie uwag i sugestii odnośnie krajowych priorytetów Europejskiego Roku 2010 na adres poczty elektronicznej:
[email protected]
 
Jednocześnie informujemy, że wstępny projekt programu krajowych działań Europejskiego Roku, uwzględniający Państwa sugestie również zostanie poddany publicznym konsultacjom.
 
Ponadto na dzień 28 kwietnia br. planowane jest w Ministerstwie spotkanie konsultacyjne w przedmiotowej sprawie. Szczegóły organizacyjne zostaną Państwu wkrótce przekazane.
 
Wszelkie zapytania dotyczące Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:
[email protected]
 
Informacji na temat Europejskiego Roku 2010 udziela również Departament Pomocy i Integracji Społecznej, tel.: 022 661 12 77 oraz  022 661 14 80 i 022 661 14 94.
 
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1452

 
Rok 2010 – podstawowe informacje.
 
Rok 2010 został ogłoszony przez Radę Unii Europejskiej – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Nie jest to pierwszy taki rok. W poprzednich latach był m.in. Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, Europejski Rok Walki z Rasizmem, Europejski Rok Równych Szans. Pozytywnymi rezultatami ustanowienia tych tematycznych lat było m.in. lepszy dialog między organizacjami pozarządowymi a rządem, większa świadomość społeczna o problemie, większe pieniądze na programy likwidowania występującego problemu.
4 główne cele zostały ustalone na rok 2010. Są to:

    * Uznanie praw ludzi żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym do życia w szacunku i pełnienia całościowej roli w społeczeństwie
    * Dzielnie odpowiedzialności i partycypacji wszystkich członków społeczeństwa i aktorów życia publicznego za zwalczanie ubóstwa i marginalizacji
    * Większa spójność społeczna prowadząca do tego, że w społeczeństwie nie ma wątpliwości, że wszyscy ponoszą korzyści ze zmniejszenia ubóstwa.
    * Zgodność wszystkich partnerów społecznych i konkretne działania

 
Na obchody tego roku w budżecie Unii przeznaczonych jest 17 milionów euro (+50% dofinansowania przez kraje członkowskie). Dla porównania na obchody roku 2007 przeznaczonych było o 2 miliony euro mniej. Kraje członkowskie ogłaszając konkursy na realizację działań związanych z obchodami roku 2010 mają same zadecydować, czy wymagany będzie wkład finansowy od organizacji czy też projekty finansowane będą w 100%.
 
Zostały zaproponowane 3 typy działań na rok 2010:
1)      spotkania
2)      kampanie informacyjne i edukacyjne
3)      badania
 
Na poziomie narodowym mają zostać wyłonione „ciała”, które będą odpowiadały za koordynację działań związanych z rokiem 2010. W Polsce na razie działaniami zajął się Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Narodowy program działań na rok 2010 ma być przedstawiony w 2009 roku (po konsultacjach społecznych) a pierwsze konkursy na działania mają być ogłoszone w końcu przyszłego roku.
 
EAPN Europa chciałby aby w 2010, nie koncentrować się tylko na ubóstwie, tylko zająć się tym problemem w szerszym kontekście i zamierza zająć się 5 głównymi tematami:
1. Dotarcie z informacją do społeczeństwa jako całości podkreślając fakt, że postęp społeczny jest możliwy
2. Respektowanie fundamentalnych prawa człowieka i walka ze stereotypami ludzi żyjących w ubóstwie
3. Pytania dotyczące demokracji – kto i jak może partycypować?
4. Redystrybucja „bogactwa”
5. Walka z ubóstwem na świecie i w Europie to to samo.
 
EAPN stawia sobie takie oczekiwania, co do efektów roku 2010 jak: przyjęcie standardów socjalnych i minimalnego dochodu gwarantowanego, stworzenie programu walki z ubóstwem i większa partycypacja osób bezpośrednio doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego.
EAPN myśli o „wspólnym tygodniu”, który odbywałby się w każdym kraju członkowskim Unii i podejmowane byłyby na nim te same akcje czy działania. W gronie EAPN Europa toczy się dyskusja dotycząca konkretnych działań europejskich, na której padały takie propozycje obchodów jak: organizacja wystawy w jakimś publicznym miejscu np.na dworcu kolejowym, stworzenie wspólnego loga EAPN na ten rok, stworzenie barometru mierzącego ubóstwo, wyłonienie „ambasadorów”, którzy byliby „twarzami ubóstwa”, zorganizowanie koncertu czy festiwalu, w trakcie którego gromadzone byłyby pieniądze.
 
Sieci narodowe planuje włączenie jak największej liczby organizacji i podmiotów do obchodów roku i planują takie działania jak konferencje, kampanie społeczne, wystawy, wydarzenia kulturalne.

 

 

 

 
 
Bieda atakuje coraz młodszych
2010 rok Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
 
 
 
17% Europejczyków nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych z powodu ubóstwa. W Polsce najbardziej zagrożone ubóstwem są dzieci i młodzież. Biedni to nie tylko bezrobotni, osoby uzależnione i bez kwalifikacji. Do grona osób ubogich, coraz częściej kwalifikowani są ludzie pracujący, zatrudnieni zgodnie z prawem.
 
Rada Unii Europejskiej ogłosiła rok2010 -Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) zachęca wszystkie podmioty społeczne do podjęcia refleksji nad problemami ubóstwa oraz działań pomagających uniknąć wykluczenia społecznego.
 
Bieda nie oszczędza nikogo.
 
24% dzieci i młodzieży w Polsce żyje w ubóstwie i jest to najbardziej narażona grupa społeczna na wykluczenie społeczne. Polacy sądzą, że w okolicy, w której mieszkają, ubóstwem dotkniętych jest 64% osób, w tym skrajnym ubóstwem 20%. Jak wynika z badań, zamieszczonych w przygotowanej na zlecenie Polskiego Komitetu EAPN ekspertyzie pani Anny Szukiełojć-Bieńkuńskiej, ubóstwem relatywnym zagrożonych jest 17 % Polaków i jest to wynik zbliżony do średniej unijnej.
Do grona ludzi biednych coraz częściej dołączają również osoby pracujące, legalnie zatrudnione. W Polsce ponad 2,1 mln ludzi określanych jest jako „working poor”, („pracujący biedni”).(CBOS, Badanie: „Pracujący biedni”, grudzień 2008).
Wbrew pozorom nie są to osoby bez kwalifikacji zatrudnione do prostych, niskopłacowych prac. Bieda dotyka często pracowników umysłowych, czyli młodych nauczycieli, ale również absolwentów, młode małżeństwa, rodziny wielodzietne, a także osoby spłacające kredyty.
 
Ubóstwo to nie tylko brak środków finansowych i brak dochodów z zatrudnienia czy zasiłków. Termin ten obejmuje również brak zabezpieczenia, niepewność, brak możliwości, poczucie niesprawiedliwości i pozbawienie przysługujących praw, takich jak dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, zatrudnienia, usług i infrastruktury a także brak dostępu do informacji, kultury i uczestnictwa w życiu politycznym.
 
Ubóstwo – problemem do rozwiązania?
 

Polski Komitet EAPN wychodzi z pomocą osobom dotkniętym biedą i wykluczeniem społecznym i wyraża sprzeciw wobec działań powiększających skalę tych problemów. Dzięki współpracy 29 organizacji działających w obszarze polityki społecznej Polski Komitet EAPN podejmuje próbę zrozumienia i rozwiązania problemu ubóstwa, poprzezmonitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim.
 
Polski Komitet EAPN nawiązuje współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji i zatrudnienia. Stawia sobie również za zadanie gromadzenie i organizowanie instytucji, organizacji i osób działających na polu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W swoich działaniach planuje aktywny udział osób bezpośrednio dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 
Polski Komitet EAPN apeluje w 2010 o:
·         Gwarantowany i dostateczny dochód minimalny dla wszystkich!
·         Natychmiastową ratyfikację Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej!
·         Rzetelne prawo i godność dla każdego obywatela!
·         Bezpłatną pomoc prawną dla ubogich i wykluczonych!
·         Wysoką jakość usług socjalnych i społecznych!
·         Dostępne dla wszystkich usługi podstawowe!
·         Godne wynagrodzenie za wykonywaną pracę!
·         Wprowadzenie w życie aktywnej polityki społecznej!
·         Bezpłatną ochronę zdrowia dla ubogich!
 
Uroczyste otwarcie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem w Madrycie
 
21 stycznia 2010 w Madrycie będzie miała miejsce organizowana przez Komisję Europejską i prezydencję hiszpańską w Unii Europejskiej konferencja otwierająca rok 2010 z udziałem m.in. premiera Hiszpanii J.Zapatero, szefa Komisji Europejskiej J.Barroso oraz szefa Parlamentu Europejskiego J. Buzka.
 
Celem ustanowienia Europejskiego Roku 2010 jest potwierdzenie i umocnienie pierwotnego zaangażowania politycznego Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przy okazji rozpoczęcia realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań, które w zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa.  Działania i inicjatywy związane tematycznie z Europejskim Rokiem 2010 będą realizowane zarówno na poziomie całej UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich.
 
Wyzwania i zadania Europejskiej Sieci Walki z Ubóstwem w 2010
 
Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu zamierza podejmować działania, mające na celu m.in.:

– Uznanie ubóstwa, wykluczenia społecznego i rosnących nierówności za główne wyzwania strategii UE do 2020 roku
– Podkreślanie znaczenia miejsc pracy wysokiej jakości, umożliwiających wyjście z ubóstwa
    * Zapewnienie widocznej i skutecznej europejskiej strategii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i redukcji nierówności, w celu zapewnienia aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych podmiotów, łącznie z Parlamentem Europejskim i parlamentami państw członkowskich, partnerami społecznymi, organizacjami walczącymi z ubóstwem i samymi osobami dotkniętymi bezpośrednio ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działania to m.in. organizowanie konferencji, seminariów czy wydawanie publikacji. Dodatkowym przedsięwzięciem będzie organizowanie tygodni tematycznych w poszczególnych krajach. Tydzień polski odbędzie sie w dniach 17-23 maja 2010.
 
Planowane działania Polskiego Komitetu EAPN w roku 2010 to m.in.: organizowanie debat, wydawanie Biuletynów, czy spotkania osób bezpośrednio doświadczających ubóstwa. Już dziś zapraszamy do przyłączenia się do naszych działań.

www.effata.org.pl
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji