Pomiń menu

Przesyłam informator nr 4

W  urzędzie na płace będzie

Wójt na naszą administrację publiczną w 2010 roku chce wydać aż ponad 3miliona złotych.
15 radnych będzie kosztować podatników 54 tyś. zł.
Utrzymanie Urzędu gminy Dobrcz będzie nas kosztowało w 2010 roku ok. 2 817 tyś złotych .
Jak wójt zamierza wydać te pieniądze ?
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 257 tyś zł aż
o 245 tyś zł więcej niż w 2009 r.
Na  etaty osób zatrudnionych w urzędzie aż
245 tyś zł więcej na wynagrodzenia 
Z budżetu gminy ok. 24 miliony zł po stronie dochodów – Wójt za zgodą Radnych Gminy w 2010 roku łącznie
na płace z pochodnymi wyda ponad 11,5 miliona zł.

Kolejny rok, prawie połowa dochodów budżetu gminy na płace !!! Wszystko kosztem wydatków i zakupów inwestycyjnych, które ze środków własnych spadły do „0” Kolejny rok deficytu, kredytów i pożyczek. Już w 2009 r Wójt zaciągnął kredyty na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych.
Dokąd zmierzamy ?

Zamiera GMINA wspólne dobro
Kolejny rok z rzędu czeka nas deficyt budżetu w kwocie 2 950 000 zł, kolejne pożyczki i kredyty.
W budżecie na 2010 rok z braku środków generalnie zmniejszono wydatki. Mimo to wójt znalazł pieniądze na
podwyżki i inne dziwne wydatki (wyszczególnione poni-żej w zł) – takie jak, na:
– Kwartalnik „Nasza Gmina” 14 000
– Spotkania promocyjne 2000
– Folder 5 353
– Pokaz sztucznych ogni 6 000
– Spoty radiowo telewizyjne 3 000
– Puchary 5 000
– Ulotki (zapewne na żółtym papierze) 500
– Gadżety promocyjne 3 000
– Opłatę za telefony -tylko w urzędzie gminy 22 800
– Podróże służbowe 28 000
– Szkolenia pracowników 30 000
KB

NA CO ZABRAKŁO
Wójt za zgodą radnych zmniejszył wydatki w 2010 roku między innymi o podane niżej kwoty (w zł) na:
– Drogi 453 858
– Bezpieczeństwo publiczne i ochronę p/poż. 22 000
– Ochronę zdrowia 20 000
– Zakup usług remontowych 136 500
MS

MNIEJ PIENIĘDZY NA SZKOŁY PODSTAWOWE
Radni zgodzili się (mimo napisania wcześniej listu „peł-nego troski o nasze dzieci”) i uchwalili mniej wydatków na oświatę i wychowanie -Szkoły Podstawowe. Zmniej-szyli wydatki w SP o podane niżej kwoty (w zł), na :
– Zakup materiałów i wyposażenia 128 821
– Zakup usług remontowych 115 390
– Zakup akcesoriów komputerowych 8 000
Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych maleją do kwoty 11 000 zł – na siedem szkól podstawowych. Porównajmy to z informacjami zamieszczonymi w liście radnych z dnia 06.04.2009 roku, zapewniali mieszkańców o swojej trosce o wychowanie i kształ-cenie Naszych dzieci !!!
Hipokryzja czy brak wiedzy?
EF

MNIEJ TEŻ NA GIMNAZJA

Rada Gminy na wniosek wójta zmniejszyła środki w porównaniu z wydatkami z ubiegłego roku na zakup materiałów i wyposażenia o 45 000 zł, pozostawiając na wszystkie szkoły gimnazjalne zaledwie 40 000 zł.
RW

NAWET NA ZASIŁKI MNIEJ

Na pomoc społeczną, zasiłki i pomoc w naturze zmniejszono wydatki o kwotę 121 136 zł .
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2010 roku zmniejszono kwotę o 55 500 zł.
W rozdziale 85228 na pomoc społeczną w tym doży-wianie dzieci zmniejszono wydatki aż o 166 000 zł.

WÓJT  NISZCZY PLAKATY

Krzysztofowi Szali – Wójtowi Gminy Dobrcz prze-szkadzają zasady demokracji i samorządności. W dniu 22.12. 2009 został przyłapany na zrywaniu z tablicy ogłoszeń plakatu oraz Informatora nr 3 Stowarzyszenia na rzecz Obrony Demokracji i Samorządności. Posiada-my stosowne oświadczenia i udokumentowany fakt nisz-czenia i marnowania materiałów będących własnością Stowarzyszenia. Smutna ta nasza rzeczywistość.
SG

STRACONE ŚRODKI DLA GMINY

Podczas sesji w dniu 28.12.2009 Radni na wniosek wójta kolejny rok z rzędu uchwalili przeniesienie zadań do realizacji w 2009 roku na 2010 rok. Zrezygnowali rów-nież ze środków pomocowych z Unii Europejskiej (UE). Radni (w swoim liście otwartym) zapewniali o przyznaniu ponad 1.5 miliona złotych środków z UE, a podczas sesji zrezygnowali z prawie 1 miliona złotych – pozostało w budżecie zaledwie 567 126 zł. Dlaczego wójt i radni nie wykorzystali przyznanych środków unijnych na budowę świetlicy w Zalesiu i boiska sportowego Orlik?
Na 2010 rok mimo nie wykonania i przeniesienia za-dań, które miały być wykonane w 2009 roku – wójt zapewne absolutorium od radnych otrzyma.
Niewątpliwie nasi radni nie będą na pytać jak mają glo-sować w tej sprawie. Prawdopodobny wynik głosowania 14 „za” i 1 „przeciw”.

DAJEMY GŁOS MIESZKAŃCOM

Informujemy, że w br na ostatniej stronie naszego
informatora w ramach akcji „Dajemy głos mieszkańcom” będziemy zamieszczali wypowiedzi mieszkańców. Ocze-kujemy na zgłaszanie spraw nie załatwionych a obieca-nych lub zapisanych przez wójta do realizacji.
Podajemy adres do korespondencji:
Stowarzyszenie na rzecz Obrony
Demokracji i Samorządności
Stronno ul Szkolna 19
86-022 poczta Dobrcz

Akcja „ Masz głos ,masz wybór”
Informujemy, że więcej informacji o akcji „Masz głos masz wybór” w naszym regionie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.maszglos.pl
wybierając na stronie głównej w polu (Bądź na bieżąco w swoim regionie) województwo [Kujawsko-pomorskie], gminę [Dobrcz] .

Cele naszego Stowarzyszenia
Stowarzyszenie na rzecz Obrony Demokracji i Samo-rządności w Gminie Dobrcz trzeci rok z rzędu będzie
uczestnikiem akcji „Masz głos, masz wybór”
Tegoroczne zadania to :
– Uświadomić samorządność,
– Podkreślić celowość udziału w akcji,
– Przekonać mieszkańców, że wybory są wspólną i bar-dzo odpowiedzialną decyzją mieszkańców,
– Uświadomić potrzebę rozpoznania, namysłu przed do-konaniem wyboru, przed oddaniem swojego głosu.
– Przekonać, że świadomy wybór to przyjęcie współod-powiedzialności za siebie, za rodzinę, za Gminę.
– Bronić przed wykluczeniem społecznym.

Celem jest również uświadomienie osób z naszej gminnej społeczności że, kto sprzedaje swój głos w ra-mach manipulacji wyborczych dopuszcza się zdrady. Natomiast ten kto głosy kupuje za pieniądze, alkohol, obiecanki spełniane z publicznych pieniędzy nie jest go-dzien pełnienia funkcji obdarzonej zaufaniem wyborców.
Szczególnie będziemy monitorowali przestrzeganie
zasad demokracji podczas kampanii wyborczej
i uczciwość samych wyborów.
Będziemy sprawdzać, czy niewykorzystywanie środ-ków pomocowych dla gminy w kolejnym roku to:
nieudolność władz gminy Dobrcz !!!
Czy też świadome działanie na szkodę gminy ?

Informujemy, że w ramach tegorocznej ogólnopolskiej
akcji „Masz głos, masz wybór” będziemy realizowali
następujące zadania:
1.Diagnozę lokalnych problemów w gminie, sołectwach
miejscowościach. Realizacja luty-marzec
2.Kampanię informacyjną : Kandyduj- szukamy dobrych kandydatów. Realizacja maj – czerwiec
3. Moja gmina 2030. W maju br. przypada 20 rocznica
wprowadzenia reformy samorządowej . Jak będzie wyglądała nasza gmina za 20 lat w 2030 roku. Co przekażemy następnemu pokoleniu. Realizacja październik –listopad
4. Przeprowadzimy przedwyborczą debatę
z udziałem wszystkich kandydatów na radnych i wójta.
Realizacja październik- listopad
5. Wysoka frekwencja w wyborach samorządowych.
Jedynie wysoka frekwencja i świadomy wybór jest szansą
dla naszej gminy. Realizacja październik-listopad

   Stowarzyszenie na rzecz Obrony Demokracji i Samorządności

 

 

Stowarzyszenie Obrony Demokrcji i Samorzadności