Pomiń menu

KNURÓW. DIAGNOZA PROBLEMÓW LOKALNYCH.

 Cztery Pory Roku  podczas ostatnich dwóch miesięcy (marca i kwietnia) przeprowadzili ankietę na ternie Knurowa w ramach Akcji Masz Głos Masz Wybór 2010.

Respondenci prowadzonej przez nas Ankiety to:

Mieszkańcy Knurowa;

 • Głównie w przedziale wiekowym: 17-40 lat;
 • 58,97% Kobiet i 41,03% mężczyzn;
 • 30% to osoby pracujące;
 • 29% osób są studentami;
 • A 25% to uczniowie szkół ;
 • Większość respondentów tej ankiety nie posiada dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym;
 • Ponad 70% respondentów mieszka w bloku.

Respondenci zostali poproszeni o ocenę poszczególnych dziedzin.  Pytania, które zostały w większości ocenione jako Raczej źle  to:

Wygląd miasta:

 • place zabaw
 • utrzymanie terenów zielonych
 • stan dróg gminnych

Wspomaganie przedsiębiorczości:

 • przeciwdziałanie bezrobociu
 • promowanie inwestycji

Pomoc społeczna :

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • likwidacja barier architektonicznych

Oświata :

 • programy nauczania a potrzeby rynku pracy

Ochrona zdrowia:

 • wizyty domowe i dostęp do lekarzy poza godzinami przyjęć w ZOZ-ach
 • dostęp do publicznej służby zdrowia

Ochrona środowiska:

 • edukacja ekologiczna społeczeństwa
 • łatwość uczestnictwa w selektywnej zbiórce odpadów
 • przydomowe oczyszczanie ścieków

Infrastruktura techniczna:

 • infrastruktura drogowa

Bezpieczeństwo :

 • działania prewencyjne
 • przeciwdziałanie handlu narkotykami
 • współpraca z policją

Zarządzanie :

 • współpraca urzędu miasta z organizacjami pozarządowymi
 • informacje na temat posiedzeń rady miasta

Kultura, sport i rekreacja :

 • promocja zabytków i atrakcje turystyczne.

Cztery Pory Roku