Pomiń menu

Razem przemieniamy Lubasz!

Zapraszamy 21 września (w środę) na godz. 15.30 do kawiarni „Relax” nad jeziorem w Lubaszu na I spotkanie z cyklu „Razem przemieniamy Lubasz” pn. „Jak rozmawiać i współpracować” dot. zasad komunikacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a samorządem.

Celem spotkania jest:

  1. poinformowanie członków wspólnoty lokalnej, mieszkańców gminy o możliwościach i sposobach komunikowania się z samorządem, a więc radnymi, wójtem oraz Urzędem Gminy.
  2. doprowadzenie do wypracowania modelu komunikacji adekwatnego do realiów naszej gminy.

Szczególnie zapraszamy osoby chcące wypowiedzieć się na temat funkcjonujących obecnie  form przepływu informacji na linii  władza lokalna – mieszkańcy a także mające konkretne propozycje i pomysły na usprawnienie i poprawę przekazu komunikacyjnego w naszej gminie.

Rezultatem będzie wypracowanie własnego, lokalnego modelu komunikacji. Przyjęte rozwiązania powinny zapewnić skuteczny przepływ informacji o planach i działaniach władz wspólnoty samorządowej a także umożliwić zainteresowanym mieszkańcom faktyczne uczestnictwo w procesie ich tworzenia.

Bezpośrednim efektem spotkania będzie opracowanie rekomendacji do dokumentu „Zasady komunikacji i współpracy w gminie Lubasz” a także  projekt uchwały rady lub/i projekt zarządzenia Wójta.

Podczas spotkania, jako wstęp do dyskusji, zostanie zaprezentowany „Efektywny model komunikacji w gminie”. Przedstawia on teoretyczne, optymalne rozwiązania dotyczące przepływu informacji w obu kierunkach.

Spotkanie odbywa się w ramach prowadzonej już od trzech lat w naszej gminie ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz konkursu na Super Samorząd organizowanych przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Kolejne proponowane w cyklu spotkania dotyczyć będą konsultacji społecznych ws. zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w naszej gminie a także planów działań samorządu na kolejny rok kalendarzowy w związku z projektowanym budżetem.

Wszystkich zainteresowanych jeszcze raz serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia „Bliżej Siebie i Natury” –  uczestnika akcji Masz Głos, Masz Wybór w Lubaszu i zarazem organizatora  spotkań.